Badatelna

Základní pravidla provozu badatelny Do archiválií může nahlížet každý občan (vč. cizinců) po předložení občanského průkazu nebo průkazu jemu naroveň postavenému. Archiv může pořizovat černobílé xerokopie z archiválií do formátu A3 vč. a je oprávněn ověřit shodu těchto kopií s originálem (zpoplatněno). V případě, že není možné navštívit archiv osobně, lze podat archivu dotaz na výskyt archiválií v jeho fondech písemně (u složitých dotazů a rešerší zpoplatněno). Viz Ceník služeb a úkonů.

Provoz badatelny se řídí badatelským řádem.

Provozní doba badatelny: pondělí  8.00 – 17.00 hodin, středa 8.00 – 17.00 hodin (podrobnosti viz níže). V jiné dny je možné studium pouze po dohodě s ředitelem státního okresního archivu.

Během jednoho návštěvního dne je možno předložit maximálně pět evidenčních jednotek (kartonů, knih, fasciklů atp.).

Archiválie jsou z výše uvedených provozních důvodů vydávány a kopírovány od 8.00 do 16.15 hod. Po 16.15 hod. jsou předkládány pouze archivní pomůcky, studium je třeba přizpůsobit tak, aby v 16.15 hod. zbývala badateli ke studiu jen jedna inventární jednotka. V době od 11.00 do 11.45 hod. nejsou z provozních důvodů archiválie předkládány.

Informace o zpracovávání osobních údajů archivem: Podle ustanovení v § 16, odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. se na archiv nevztahuje oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože mu zpracování osobních údajů ukládá speciální zákon, tj. zákon č. 499/2004 Sb., konkrétně § 35 ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující údaje: Pro účely ochrany archiválií jsou veřejné archivy oprávněny zpracovávat osobní údaje žadatelů o nahlížení v rozsahu a) jména, popřípadě jmen, a příjmení, b) místa trvalého pobytu fyzické osoby, místa dlouhodobého nebo trvalého pobytu cizinců, c) čísla občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, d) témat studia a jejich účelu, popřípadě i e) názvu a sídla právnické osoby, pro kterou žadatel o nahlížení téma zpracovává.

Badatel před zapůjčením archiválií vyplňuje Žádost o předložení archiválií. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou.

Povinností obsluhy badatelny je zkontrolovat všechny archiválie před jejich vydáním badateli i po jejich vrácení.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/badatelna/

Badatelský řád

Badatelský řád platný od 5. 1. 2015 Badatelský řád Státního okresního archivu Chrudim vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony: Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek …