E-badatelna Chrudim

Seznam archivních fondů uložených v SOkA Chrudim: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx Digitalizované archiválie SOkA Chrudim: Místa a regiony

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/ebadatelna/

E-badatelna – Místa a regiony

Vážení badatelé, digitalizáty archiválií byly z našeho webu před časem odstraněny. V současné době dochází k upřesňování podmínek pro prezentaci digitalizovaných archiválií, které vyplývají z nové legislativy k ochraně osobních údajů. Pak budou na web vráceny archiválie, které tato kritéria budou splňovat, případně které projdou anonymizací osobních údajů. Děkujeme za pochopení.

Typy fondů uložených ve Státním okresním archivu Chrudim

Politická správa a okresní národní výbory: Jádro této skupiny tvoří fondy Okresní úřad Chrudim I (1850 – 1945), okresní národní výbory v Hlinsku a Chrudimi (1945 – 1960, resp. 1960 – 1990) a Okresní úřad Chrudim II (po roce 1990). Všechny tyto fondy dokumentují především politický, správní, hospodářský, ale také kulturní a sociální vývoj regionu …