Return to Často kladené dotazy

Chci provést skartaci

Chci provést skartaci Jak postupovat: Napsat skartační návrh (pro získání vzoru skartačního návrhu klikněte zde) a poslat ho na adresu Státního okresního archivu Chrudim. To platí jen pro subjekty, které spadají do péče tohoto archivu! S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Pokud se jedná jednoznačně pouze o dokumenty typu „S“, vyhotoví archiv příslušný protokol o skartačním řízení/ o výběru archiválií mimo skartační řízení. Původce sám zodpovídá za zničení dokumentů v souladu s příslušnou legislativou. Zničením dokumentů v analogové podobě nebo úředního razítka se rozumí jejich znehodnocení tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace obsahu. Zničením dokumentu v digitální podobě se rozumí jeho smazání z elektronického systému spisové služby a z dalších úložišť. Pokud archiv přebírá dokumenty typu „A“ nebo „V“, případně „S“ jako archiválie, domluví pracovníci archivu s původcem termín a způsob předání těchto dokumentů (předání zajišťuje buď předávající, nebo archiv).  Pak původce obdrží kromě protokolu také Záznam o předání archiválií, který je vyhotoven ve dvou exemplářích. Ten obě strany stvrdí podpisem, předávající a archiv obdrží vždy jeden výtisk. Archiv může původci pomoci s roztříděním dokumentů na skupiny „A“, „V“ a „S“ a s určením příslušných skartačních lhůt, zejména u starších dokumentů, které již nelze přesně zařadit k příslušné položce nového spisového a skartačního plánu. Vhodnou pomůckou je Typový skartační rejstřík, který vydalo ministerstvo vnitra ve vydavatelství Montanex Ostrava v roce 2010. Pro více informací ke spisové službě klikněte zde. S čím je třeba počítat:
  • Povinnost provedení skartačního řízení ve spolupráci se státním okresním archivem mají veřejnoprávní původci uvedení v zákoně o archivnictví. Ostatní původci tuto povinnost nemají, ale přesto mohou služby archivu využít.
Státní okresní archiv v současné době nemůže přebírat dokumenty v digitální podobě.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/chci-skartovat/