Historie archivu

Počátek významnějších souborů písemností na Chrudimsku je možné prokazatelně klást do 13. století. Vzhledem ke struktuře společnosti a omezeným znalostem písma nacházíme v tomto regionu první archivy takřka výhradně v okruhu působnosti šlechty, církve (především klášterní archivy), měst a městeček. Tento okruh se postupně rozšiřoval a k významným původcům a příjemcům písemností se přiřadily také menší obce, cechy, farní úřady a školy. S koncem feudalismu a systému vrchnostenské správy potom přibývají po roce 1848 tisíce dalších archivů (okresní úřady, okresní soudy, berní úřady, spolky, politické strany a jiná zájmová sdružení, družstva, výrobní podniky atd.), nové typy původců přináší období první republiky, protektorátu, socialismu i vývoj po roce 1989. Nelze odhadnout, kolik cenných památek se nedochovalo do dnešních dnů. Příčin byla celá řada: požáry, živelní pohromy, válečné události, obecný nezájem o „staré papíry“, a v neposlední řadě také lidská hloupost, chamtivost a zloba. Se zbytečným ničením nebo nezájmem o osud písemností úzce souvisí snahy státu o jejich ochranu. Jejich počátky můžeme vystopovat již v 18. století, ovšem výsledek na regionální úrovni byl až do vzniku celostátní jednotné archivní sítě v roce 1954 minimální, neboť do této doby byla ponechána péče o písemnosti především na jejich původcích. Nebylo síly, jež by vlastníky donutila ke změně počínání – chyběly kvalifikované síly, vhodné prostory na uložení archiválií a ochota probírat netříděný materiál, jenž se během desítek i stovek let nahromadil. Pozornost byla věnována většinou jen nejpotřebnějším dokumentům majetkoprávního charakteru, popřípadě vzhledově atraktivním materiálům. Romantický zájem o historii, jenž se objevuje od 18. století, situaci příliš neovlivnil a způsoby prezentace archiválií byly někdy spíše na škodu věci. Řada písemností zmizela v nepovolaných rukou, další čekají zapomenuty na své znovuobjevení. Předchůdci chrudimského okresního archivu: archivy měst a městeček okresu Chrudim archivář Čeněk Florián Historie okresního archivu: organizační záležitosti a činnost budovy okresního archivu 1957-1968 budovy okresního archivu 1971-1978 budovy okresního archivu 1982-1989 budovy okresního archivu 1990-1998 novostavba okresního archivu

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/historiearchivu/

Předchůdci okresního archivu

Co se týká předchůdců Okresního archivu v Chrudimi, jenž nese od roku 1992 název Státní okresní archiv v Chrudimi a od roku 2005 Státní okresní archiv Chrudim, patří k těm přímým a nejvýznamnějším městské archivy. Většina měst a městeček na Chrudimsku získala svůj statut v období od poloviny 13. do konce 14. století, takže městské …

Čeněk Florián

Pedagog, historik, chrudimský městský archivář Čeněk Florián Čeněk Florián (narozen 27. 9. 1884 v Orli, zemřel 2. ledna 1959 v Chrudimi) představuje bezesporu nejvýznamnější osobnost dějin chrudimského městského archivu a spolu s hlineckým Karlem V. Adámkem patřil k nejzdatnějším popularizátorům regionálních dějin Chrudimska první poloviny 20. století. Během studia na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v …

Organizace a činnost okresního archivu

V roce 1952 byla jako odborné zařízení Okresního národního výboru v Chrudimi ustavena okresní archivní služba jako bezprostřední předchůdce Okresního archivu v Chrudimi. Působila na území tehdejšího okresu Chrudim a jejím hlavním úkolem bylo soustředit písemný materiál bývalých obecních úřadů a zachránit je tak před zničením. Metodicky byla řízena archivním oddělením krajské správy MV v …

Budovy okresního archivu 1957-1968

Historie umístění okresního archivu v Chrudimi je historií provizorií, stěhování a nedostatečných kapacit. Fondy okresního archivu byly do května 1957 umístěny ve třetím poschodí ONV Chrudim, městské fondy v budově muzea v původní místnosti městského archivu, větší část však v suterénu muzea, kde písemnosti podléhaly vlivům vlhkosti. Koncem roku 1958 byly všechny fondy soustředěny do …

Budovy okresního archivu 1971-1978

Přes nesouhlas vedení okresního archivu i Státního archivu v Zámrsku muselo být na konci roku 1971 přestěhováno 250 běžných metrů fondu Archiv města Chrudimě (z období do roku 1945) do budovy zrušené školy čp. 55 v Hlíně (ve správě MNV Horka). Jeden z nejvýznamnějších fondů tak zažil již šesté stěhování v období existence okresního archivu. …

Budovy okresního archivu 1982-1989

Prostorové kapacity archivu v roce 1982 opět nepostačují. Blíže neurčená nabídnutá budova v Chrudimi byla odmítnuta pro značnou zchátralost a vedoucí archivu tedy navázala kontakt s majitelkou sousedního čp. 7, jež byla ochotna dům uvolnit v případě, že jí bude přidělen státní byt. MěstNV však nemohl řešení nabídnout dříve než za dva až tři roky. …

Budovy okresního archivu 1990-1998

Okresní stavební podnik v Chrudimi zahájil v roce 1990 rozsáhlou adaptaci čp. 10 (mimo jiné zvýšení o 1 patro), rozpočet stavby činil 2,2 mil. korun. Ukončení adaptace se předpokládalo v roce 1993, takže roku 1991 byl archiv nucen pro značný příliv písemností obnovit depozitář v budově ONV (OkÚ). Situaci tehdy zkomplikovalo značné zvýšení nájemného v …

Novostavba okresního archivu

Okresní archiv v Chrudimi vznikl v říjnu 1955 a od počátku své existence se potýkal především s nedostatečnou kapacitou depotů a nepříliš vhodnými podmínkami pro archiválie i archiváře. Roztroušen byl na různých místech v okresním městě i mimo něj a přejímání dokumentů muselo být pro nedostatek prostorů často na několik let zastavováno. V důsledku toho …