Povinně zveřejňované informace

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.
1. Název
Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Chrudim
2. Důvod a způsob založení
Péče o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví, plnění funkce správní, informační, vědecké a kulturní. Způsob založení: zákonem
3. Organizační struktura
Státní okresní archiv Chrudim je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Zámrsku. Státní oblastní archiv v Zámrsku je organizační složkou státu.
4. Kontaktní spojení
Státní okresní archiv Chrudim
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Filištínská 37, Chrudim 1, 537 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Filištínská 37, Chrudim 1, 537 01
4.3 Úřední hodiny
Podání žádosti je možné provést osobně, telefonicky, e-mailem, datovou schránkou. Úřední hodiny:
Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 13:00
Středa 7:30 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 13:00
Pátek 7:30 – 13:00
Studijní hodiny pro badatele:
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
4.4 Telefonní čísla
tel.: 469 660 411
4.5 Čísla faxu
469 660 409
4.6 Adresa internetové stránky
http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/
4.7 Adresa e-podatelny
ID datové schránky: 47bf6rg
4.8 Další elektronické adresy
e-mail: podatelna.cr@ahapa.cz
5. Případné platby lze poukázat
účet – Státního oblastního archivu v Zámrsku, Zámek 1, 565 43 Zámrsk, platby za služby číslo účtu: 000019-0010231881/0710 kód banky: 0710 KS 0379 zpráva pro příjemce: SOkACR
6. IČ
Státní okresní archiv Chrudim je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu. Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku IČ: 709 792 01
7. DIČ
není
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
  • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
  • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
8.2 Rozpočet
Státní okresní archiv Chrudim je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Zámrsku.
9. Žádosti o informace
tel.: 469 660 411 fax: 469 660 409 e-mail: podatelna.cr@ahapa.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Žádosti a podání se přijímají písemně, elektronicky, telefonicky i ústně.
 • Stížnosti se přijímají pouze autorizované písemně, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
 • Po vyjádření ředitelem Státního okresního archivu Chrudim se předávají řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku.
11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se přijímají pouze autorizované písemně, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Po vyjádření ředitelem Státního okresního archivu Chrudim se předávají řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku. Lhůta není stanovena.
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
  • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění z. č. 525/2004 Sb.)
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • další platná legislativa
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Informace jsou poskytovány zdarma, pokud se nejedná o placenou službu (rešerše, výpis, opis, kopie z archiválií, ověřování) dle platného ceníku služeb.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
žádné
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Státní okresní archiv Chrudim je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Zámrsku, který publikuje celkovou výroční zprávu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/povinne-zverejnovane-informace/