Naše služby a činnost

Naše služby: Metodická činnost v oblasti spisové služby – bezplatná pomoc při tvorbě spisových řádů institucí, při vedení spisové služby a při skartačních řízeních. Badatelna Kronikářství a regionální historie – semináře a individuální konzultace pro kronikáře, spolupráce se studenty středních a vysokých škol a historiky, s obcemi při získávání znaků a praporů atd. Výstavy,+přednášky a vydávání publikací vztahujících se k historii regionu – vlastními silami nebo ve spolupráci s jinými institucemi. Digitalizace archiválií – archiv provádí v rámci svých provozních možností digitalizaci archiválií a dalších dokumentů. Výsledky digitalizace jsou zveřejňovány od října 2009 (probíhá rekonstrukce redakčního systému). Exkurze – pro školská zařízení a další instituce po dohodě s ředitelem archivu. Další činnosti…

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/

Poradna ke spisové službě

Oblast archivnictví a spisové služby se v současné době řídí především zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále pak vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu …

Kronikářství

Legislativa a metodiky Zákon č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Projekt minimalizace rizik ztrát kronik na obcích okresu Chrudim Vzor smlouvy obce s kronikářem, doporučené úvazky kronikářů a vzory dalších souvisejících dokumentů Materiálně technická stránka vedení kronik Obsah kroniky všeobecně Obsah obecní kroniky Zdroje informací pro kronikáře, možnosti jeho aktivit, použitá …

Výstavy

Výstavy připravované: – Výstavy probíhající: – Výstavy proběhlé: Chrudimské válečné nemocnice a hřbitovy (Výstavní síň firmy Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138, Chrudim, 3. 3. – 24. 4. 2015). K projektům o první světové válce viz též ústřední informační portál http://100.army.cz/. Zmizelí sousedé výstava k transportu chrudimského židovského obyvatelstva do koncentračního tábora Terezín v prosinci 1942 (kostel sv. …

Publikační činnost

Publikace vydané archivem nebo ve spolupráci s jinými subjekty: Ivo Šulc: Veduty měst na tovaryšských listech, 1996 Renáta Růžičková: Tzv. Liber sententiarum ab anno 1555. Edice pramene, 1996 Renáta Růžičková: Nejvzácnější sfragistické památky Státního okresního archivu v Chrudimi, 1997 Ivo Šulc: Státní okresní archiv v Chrudimi 1955-1999, 1999 Státní okresní archiv v Chrudimi, 1999 – letáček …

Digitalizace archiválií

  Od října 2009 do června 2012 v archivu probíhal projekt výuky studentů Univerzity Pardubice, který měl za cíl seznámit je s nejnovějšími postupy v oblasti evidence a digitalizace archiválií. Výsledky digitalizace prováděné studenty i vlastními pracovníky najdete na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku. V této souvislosti upozorňujeme badatelskou veřejnost, že digitalizované archiválie budou v …

Další činnosti

Předarchivní péče znamená především právo a povinnost archivu dohlížet na to, zda je s písemnostmi u původců řádně nakládáno a zda nejsou ničeny archiválie. V praxi to znamená kontrolní dohlídky v terénu, při nichž se kontroluje způsob příjmu, evidence, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností. Archiváři zároveň zdarma poskytují metodickou pomoc při vedení spisové služby. Veškeré …