Return to Naše služby a činnost

Kronikářství

Legislativa a metodiky

Zákon č. 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí
Projekt minimalizace rizik ztrát kronik na obcích okresu Chrudim
Vzor smlouvy obce s kronikářem, doporučené úvazky kronikářů a vzory dalších souvisejících dokumentů
Materiálně technická stránka vedení kronik
Obsah kroniky všeobecně
Obsah obecní kroniky
Zdroje informací pro kronikáře, možnosti jeho aktivit, použitá literatura

Nepřehlédněte!

U příležitosti 380. výročí založení nejstarší dochované městské kroniky vydalo Město Chrudim se Státním okresním archivem Chrudim

DVD Chrudimské letopisy

DVD obsahuje základní informace o historii kronikářství v Chrudimi a místních částech Markovice, Medlešice, Topol a Vlčnov od 17. století do současnosti, metodiku vedení kronik, seznam a popis kronik z uvedených míst (701 svazků včetně příloh), reprodukce zajímavých zápisů a ilustrací z více než dvou set kronik (přes devět tisíc reprodukcí) a jako bonus reprodukce několika map Chrudimska a města Chrudimi od 16. do začátku 20. století.
DVD je v prodeji v Informačním centru Chrudim od 13. září 2008. Cena je 30,- Kč.
Autoři touto cestou děkují všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.
Projekt není uzavřen, očekáváme Vaše doplňky a připomínky (viz níže uvedené kontakty).

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/kronikarstvi/

Zákon o kronikách

Sbírka zákonů č. 132 / 2006. Částka 46.   132 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: §1 Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím …

Projekt minimalizace ztrát kronik

Projekt minimalizace rizik ztrát kronik na obcích okresu Chrudim Otázka zabezpečení kronik (pamětních knih) před fyzickou ztrátou patří v oblasti předarchivní péče k nejožehavějším tématům a ani okres Chrudim není v tomto směru výjimkou. Na jedné straně je třeba chápat patriotský zájem obce, školy, spolku nebo jiné organizace na ponechání kroniky v místě jejího vzniku …

Vzory pro obecní kronikáře

Následující vzory jsou jen doporučené. Zrušením zákona ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních a prováděcích předpisů například ztratila právní základ tzv. letopisecká komise! Vzor smlouvy obce s kronikářem a doporučené úvazky kronikářů Smlouva o dílo Kterou podle zákona č. … Sb. (obč. zákoník) uzavírají: Objednatel: Obec (Město) …, zastoupené … Zhotovitel: … …

Materiálně technická stránka vedení kronik

Materiálně technická stránka vedení kronik Níže uvedené požadavky se mohou zdát nepřiměřené, zvláště pokud kroniku vede nebo hodlá vést malá organizace či jednotlivec. Na druhou stranu bychom měli mít na paměti, že kroniku vedeme nejen pro sebe, ale zejména pro budoucí generace. Kronika by tedy měla mít formu zaručující dlouhodobé uchování v řádech desetiletí a …

Obsah kroniky všeobecně

Obsah kroniky všeobecně Kronikář by měl mít stále na paměti, že jeho dílo budou číst lidé i za několik desítek let a staletí. To co nám připadá samozřejmé, může být jednou nesrozumitelné a z jiných zdrojů informací nedostupné. Každý svazek kroniky jakékoli organizace by měl obsahovat tyto údaje: – Název organizace. – Adresa sídla. – …

Obsah obecní kroniky

Obsah obecní kroniky 1. Záznamy na titulním listě – provést vždy při zakládání nového svazku nebo pokud chybí ve stávajícím svazku. – Kronika, obec …, okres …, díl, časový rozsah vedení, – razítko obce, podpis starosty, počet stran kroniky. 2. Úvod – vždy při zakládání nového svazku. – usnesení zastupitelstva o založení kroniky, – údaje …

Zdroje informací pro kronikáře

Zdroje informací pro kronikáře 1. Státní okresní archiv – archivní fondy: archiv obce, místní (městský) národní výbor, škola, farní a vikariátní úřad, peněžní ústav, zájmové organizace (cechy, spolky, družstva a jiné organizace), okresní úřad a okresní národní výbor, okresní zastupitelstvo, berní správa, sbírky (map, fotografií, plakátů, osobních dokumentů aj.), osobní a rodinné fondy ad. – …