Naše služby a činnost

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice
 • zabezpečuje činnost Archivu po stránce ekonomické a provozní a zajišťuje správní, právní, administrativní a jinou agendu pro potřeby Archivu v oblasti majetkoprávních vztahů vyplývajících z příslušnosti hospodaření s majetkem státu,
 • sestavuje v součinnosti s ministerstvem a organizačními útvary Archivu návrh rozpočtu Archivu, provádí vnitřní rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu a kontroluje jeho účelné a plynulé čerpání,
 • rozpracovává metodiku, usměrňuje a kontroluje nakládání organizačních útvarů Archivu s poskytnutými zálohami na provoz jejich činnosti, vede a vyúčtovává provozní zálohy; vede hlavní pokladny Archivu, likviduje cestovní příkazy, zajišťuje činnosti související s vedením agendy fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • vede kompletní účetnictví Archivu v systému SAP, dodržuje rozpočtovou skladbu a daný účtový rozvrh v tomto systému v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
 • sestavuje řádné a mimořádné účetní závěrky Archivu způsobem stanoveným zvláštním předpisem,
 • vypracovává státní závěrečný účet za Archiv,
 • zajišťuje materiálně technické zabezpečení Archivu prostřednictvím Integrovaného informačního systému Státní pokladny,
 • připravuje pro ředitele Archivu návrhy a zpracovává dokumentaci programového financování podle zvláštního právního předpisu, zabezpečuje příslušná výběrová řízení a realizaci investic,
 • zabezpečuje správu a vede evidenci veškerého nemovitého a movitého majetku včetně evidence výpočetní techniky a jejího programového vybavení a finančních prostředků Archivu,
 • zabezpečuje provedení mimořádné a řádné inventarizace majetku a závazků Archivu,
 • ve spolupráci s představenými zajišťuje zhotovení a aktualizaci dokumentace staveb, správu nemovitostí a jejich stavební údržbu, kontroluje stavební a technický stav objektů Archivu,
 • ve spolupráci s představenými zajišťuje provoz, revize, údržbu a opravy technických a technologických zařízení, přístrojů a vybavení Archivu, a vede příslušnou dokumentaci,
 • ve spolupráci s představenými zajišťuje činnosti Archivu na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, energetiky, vodohospodářství a autoprovozu a vede agendu s tím spojenou,
 • podílí se na zajištění vnitřního kontrolního systému Archivu a připravuje podklady pro provedení nezávislého vnitřního auditu v Archivu,
 • eviduje a sleduje smluvní vztahy Archivu v oblasti majetkoprávních vztahů vyplývajících z příslušnosti hospodaření s majetkem státu a kontroluje dodržování jejich obsahu,
 • spolupracuje při vytváření a uzavírání kolektivní smlouvy a kolektivní dohody mezi ředitelem a zaměstnanci Archivu.