GDPR v našem archivu

Informace poskytované subjektům údajů


týkající se zpracování osobních údajů prováděného Státním oblastním archivem v Zámrsku jakožto orgánem veřejné moci při plnění jeho úkolů (informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“.)

Správcem osobních údajů je Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále též „archiv“), IČO: 709 79 201.
Poštovní adresa:
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zámrsk 1
565 43 Zámrsk

E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
E-mailová adresa: poverenec@ahapa.cz

Poštovní adresa:
Pověřenec GDPR SOA v Zámrsku
Karla IV. 42, P. O. Box C34
530 01 Pardubice

S ohledem na čl. 38 odst. 5 GDPR nelze podání adresované pověřenci považovat za podání učiněné vůči správci údajů.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v příloze. Správce zpracovává osobní údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění při výkonu veřejné moci a ve veřejném zájmu.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je uvedena v příloze. Doba, po kterou jsou dokumenty (a údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu správce.

Práva subjektu údajů
  • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v archivních souborech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku neprovádí. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
  • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
  • Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce v postavení orgánu veřejné moci neprovádí zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Příjemci, příp. kategorie příjemců, jsou uvedeni v příloze.

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Informace o případném požadavku nebo povinnosti osobní údaje poskytnout a o možných důsledcích jejich neposkytnutí jsou uvedeny v příloze.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/