Menu Zavřeno

Hledáme archiváře/archivářku do služebního poměru ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář/ka ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí

Č. j.: SOAHK-RED/2024-2896-2   Datum: 23. 5. 2024

1. Údaje o služebním místě

Ředitel Státního oblastního archivu v Hradci Králové jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

vrchní referent/rada – archivář/ka ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Ústí nad Orlicí.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. osoba, která dosud nevykonala úřednickou zkoušku, se přijme do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu do služby je srpen 2024.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

– zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče,

– koordinace a usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví,

– zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění,

– zajišťování komplexní elektronické spisové služby archivu

– zajišťování chodu badatelny, badatelské a výpůjční agendy

– správa a evidence archivní knihovny

2. Údaje o složkách platu

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

2. 1. Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 23. 390,- Kč do 34. 370,- Kč. Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2. 2. Osobní příplatek

Rozpětí od 1. 719,- Kč do 5. 156,- odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument ke stažení

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. 6. 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.reditelstvi@ahapa.cz nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář/ka ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí.“

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;[2]

 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,[3] není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;[4]

 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona],tj. vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání;[5] uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.[6] U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

splňuje jiný požadavek stanovený služebním předpisem (Služební předpis č. 5 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 2. listopadu 2015, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební a pracovní místa v 10. až 12. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba, čj. SOAZ-ZA/2015-1493-2), kterým je u bakalářského studijního programu odborné zaměření vysokoškolského vzdělání v oboru archivnictví, historie, případně ve studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením.

6. Povinné přílohy:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.

7. Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, povede výběrové komise pohovor.

8. Poučení služebního orgánu

8.1 Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

 • V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
 • Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
 • V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

8.2 Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Bližší informace poskytne: Bc. Jana Špetlová, personalistka, tel. 491 461 759, e-mail: personalista.soa@ahapa.cz

Vyvěšeno: 23. 5. 2024, Počet listů: 4, Počet příloh: 1, Počet listů příloh: 5

Mgr. Ivo Šulc

vrchní rada

ředitel Státního oblastního archivu v Hradci Králové

Příloha: Formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

SOAHK-RED-2024-2896-2 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – archivář v Ústí nad Orlicí PDF 107 kB

SOAHK-RED-2024-2896-2 Priloha c 1 Formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo DOCX 27 KB