Menu Zavřeno

GDPR v našem archivu

Informace poskytované subjektům údajů
týkající se zpracování osobních údajů prováděného Státním oblastním archivem v Zámrsku jakožto orgánem veřejné moci při plnění jeho úkolů (informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“):

Správcem osobních údajů je Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále též „archiv“), IČO: 709 79 201.
Poštovní adresa:
  Státní oblastní archiv v Zámrsku
  Zámrsk 1
  565 43 Zámrsk

E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
E-mailová adresa: poverenec@ahapa.cz
Poštovní adresa:
  Pověřenec GDPR SOA v Zámrsku
  Karla IV. 42, P. O. Box C34
  530 01 Pardubice

S ohledem na čl. 38 odst. 5 GDPR nelze podání adresované pověřenci považovat za podání učiněné vůči správci údajů.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v příloze XLS 88 KB. Správce zpracovává osobní údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění při výkonu veřejné moci a ve veřejném zájmu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je uvedena v příloze XLS 88 KB. Doba, po kterou jsou dokumenty (a údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu správce.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má podle
– čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají,
– čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
– čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v archivních souborech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku neprovádí. Subjekt údajů má podle
– čl. 18 GDPR právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR.
– čl. 19 GDPR právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR.
Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Správce v postavení orgánu veřejné moci neprovádí zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Příjemci, příp. kategorie příjemců, jsou uvedeni v příloze XLS 88 KB.
Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Informace o případném požadavku nebo povinnosti osobní údaje poskytnout a o možných důsledcích jejich neposkytnutí jsou uvedeny v příloze XLS 88 KB.