Menu Zavřeno

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

1. Název: Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku
2. Důvod a způsob založení: Státní oblastní archiv v Zámrsku je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu. Archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Pardubického a Královéhradeckého.
3. Organizační struktura: Organizační řád PDF 217 KB
4. Kontaktní spojení: https://vychodoceskearchivy.cz/kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa: Adresář
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Adresář
4.3. Úřední hodiny podatelny: Adresář
4.4. Telefonní čísla: Adresář
4.5. Čísla faxu: Adresář
4.6. Adresa internetové stránky: https://vychodoceskearchivy.cz
4.7. Adresa e-podatelny:
Státní oblastní archiv v Zámrsku: podatelna.soa@ahapa.cz
Ředitelství: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz
Archivní oddělení Hradec Králové: podatelna.oam@ahapa.cz
Archivní oddělení Zámrsk (badatelna): podatelna.osa@ahapa.cz
Správa areálu Zámrsk (společná podatelna s Archivním oddělením Zámrsk)
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice: podatelna.epo@ahapa.cz
Státní okresní archiv Hradec Králové: podatelna.hk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Chrudim: podatelna.cr@ahapa.cz
Státní okresní archiv Jičín: podatelna.jc@ahapa.cz
Státní okresní archiv Náchod: podatelna.na@ahapa.cz
Státní okresní archiv Pardubice: podatelna.pu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou: podatelna.rk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli: podatelna.sy@ahapa.cz
Státní okresní archiv Trutnov: podatelna.tu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí: podatelna.uo@ahapa.cz
4.8. Další elektronické adresy: –
4.9. ID datové schránky: Adresář
5. Případné platby můžete poukázat
ČNB Hradec Králové čísla účtů:
10231881/0710 (běžný účet)
19-10231881/0710 (kopie, rešerše, nájmy)
19-10231881/0710 (platby za vyžádané informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; variabilní symbol – datum narození u fyzických osob, IČ u právnických osob)
6. IČ: 70979201
7. DIČ: CZ70979201
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů:
Výroční zprávy archivu.
– Organizační řád PDF 217 KB.
Služební předpisy.
Protikorupční program PDF 134,43 KB.
Ceník služeb PDF 1,65 MB.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF 372,48 KB.
9. Žádosti o informace (místo a způsoby získání požadovaných informací):
Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb., se podávají
– ústně – osobně na jednotlivých podatelnách Státního oblastního archivu v Zámrsku nebo telefonicky,
– písemně – poštou na zveřejněné doručovací adresy,
– elektronicky na adresy elektronické pošty prostřednictvím elektronických podatelen.
10. Příjem žádostí a dalších podání, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datové schránky,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen,
– osobně na podatelnách Státního oblastního archivu v Zámrsku v úředních hodinách.
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, dále lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Oba opravné prostředky detailně upravuje § 16 a § 16a zákona:
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.“.
12. Formuláře název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Předarchivní péče a spisová služba
Bádání
Další služby archivu
Právní záležitosti
14. Předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
14.1. Nejdůležitější používané předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):
– Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
– Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
– Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb.
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
– Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
– Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
– Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
– Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
– Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
– Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
– Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
– Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon).
– Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
– Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
– Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
– Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
– Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
– Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
– Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
– Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
– Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
– Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
14.2. Vydané právní předpisy: –
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF 372,48 KB
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: –
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/99 Sb. (minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
Výroční zprávy podle zákona č. 106/2009 Sb. tvoří součást výročních zpráv archivu.
17.1 Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: –