Menu Zavřeno

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

1. Název: Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové
2. Důvod a způsob založení:  Státní oblastní archiv v Hradci Králové (dále též jen „archiv“) je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Právní postavení archivu jako správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Právní postavení archivu jako organizační složky státu upravuje zákon č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu. Archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Pardubického a Královéhradeckého. S účinností od 1. 1. 2022 nabývá platnosti zákon č. 416/2021, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, kterým se mění název archivu ze Státní oblastní archiv v Zámrsku na Státní oblastní archiv v Hradci Králové a sídlem archivu se stává Hradec Králové.
3. Organizační struktura: Organizační řád PDF 217 KB
Organizační řád – změna ke 14. 4. 2022 PDF 124 KB
4. Kontaktní spojení:
https://vychodoceskearchivy.cz/kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa: Adresář
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Adresář
4.3. Úřední hodiny podatelny: Adresář
4.4. Telefonní čísla: Adresář
4.5. Adresa internetové stránky: https://vychodoceskearchivy.cz/
4.6. Adresa podatelny: Adresář
4.7. Elektronická adresa podatelny:
Centrální podatelna: podatelna.soa@ahapa.cz
Ředitelství: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz
Archivní oddělení Hradec Králové: podatelna.oam@ahapa.cz
Archivní oddělení Zámrsk (badatelna): podatelna.osa@ahapa.cz
Správa areálu Zámrsk (společná podatelna s Archivním oddělením Zámrsk)
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice: podatelna.epo@ahapa.cz
Státní okresní archiv Hradec Králové: podatelna.hk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Chrudim: podatelna.cr@ahapa.cz
Státní okresní archiv Jičín: podatelna.jc@ahapa.cz
Státní okresní archiv Náchod: podatelna.na@ahapa.cz
Státní okresní archiv Pardubice: podatelna.pu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou: podatelna.rk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli: podatelna.sy@ahapa.cz
Státní okresní archiv Trutnov: podatelna.tu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí: podatelna.uo@ahapa.cz
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě
4.8. Datová schránka: Adresář
5. Případné platby lze poukázat
ČNB Hradec Králové čísla účtů:
10231881/0710 (běžný účet)
19-10231881/0710 (kopie, rešerše, nájmy)
19-10231881/0710 (platby za vyžádané informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; variabilní symbol – datum narození u fyzických osob, IČ u právnických osob)
6. IČO: 70979201
7. Plátce daně z přidané hodnoty: DIČ: CZ70979201. Archiv není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů:
Výroční zprávy archivu.
Organizační řád PDF 217 KB.
Organizační řád – změna ke 12. 4. 2022 PDF 124 KB
Služební předpisy.
Protikorupční program PDF 134,43 KB.
Ceník služeb PDF 1,65 MB.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF 97 kB.
9. Žádosti o informace (místo a způsoby získání požadovaných informací):
Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb., se podávají
– ústně – osobně na jednotlivých podatelnách Státního oblastního archivu v Zámrsku nebo telefonicky,
– písemně – poštou na zveřejněné doručovací adresy,
– elektronicky na adresy elektronické pošty prostřednictvím elektronických podatelen.
Vyžádané informace_2022_SOAZ_JC_2021_6761 PDF 1 MB
10. Příjem podání a podnětů. Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datové schránky,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen,
– osobně na podatelnách Státního oblastního archivu v Zámrsku v úředních hodinách.
11. Předpisy
11.1. Nejdůležitější používané předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):
– Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
– Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
– Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
– Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
– Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
– Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
– Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
– Vyhláška č. 515/2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
– Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
– Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
– Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon).
– Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
– Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
– Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
– Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
– Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
– Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
– Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
– Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
– Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
– Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
– Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
11.2. Vydané právní předpisy: –
12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF 97 kB
12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: –
13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv:
Vzor licenční smlouvy nevýhradní PDF 35 KB
13.2. Výhradní licence:
Vzor licenční smlouvy výhradní PDF 30 KB
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/2009 Sb. tvoří součást výročních zpráv archivu