Badatelna

Úvodem

Posláním badatelny je zpřístupňování archiválií veřejnosti. Základní podmínky zpřístupňování archiválií jsou upraveny zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a badatelským řádem.

Pravidla provozu badatelny

Badatel při své první návštěvě vyplní badatelský list, v němž pravost všech údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Před zapůjčením archiválií vyplní badatel žádost o předložení, nebo objednávku archiválií. Po objednání jsou archiválie připraveny zpravidla na další badatelský den, nebo na termín dohodnutý s obsluhou. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu – emailem či telefonem. Badatel může (pokud to není v rozporu s platnou legislativou) po vyplnění žádosti pořizovat reprodukce archiválií vlastním reprodukčním zařízením. Nahlížení do archiválií je zdarma, další reprografické a rešeršní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku. V souladu s platnými normami a badatelským řádem prosíme o dodržování těchto hlavních zásad:
  • Vstup do badatelny je možný pouze s volnými listy papíru na poznámky, s obyčejnou tužkou, případně s reprodukčním zařízením (fotoaparátem apod.) a s přenosným počítačem bez obalu.
  • Archiválie jsou předkládány pouze v takovém množství, které umožní jeho bezproblémovou kontrolu.
  • Badatel smí nahlížet jen do archiválie, kterou má řádně objednanou a zapsanou v badatelském listu.
  • Obsluha badatelny je povinna po ukončení studia překontrolovat věci, se kterými badatel vstoupil. Zejména je povinna zkontrolovat pořízené poznámky a přenosný počítač. Badatel je povinen takovou kontrolu umožnit.
  • Nerespektování pravidel badatelského řádu může mít za následek okamžité odejmutí souhlasu k nahlížení do archiválií.

Kontakt

Mgr. Jan Košek, tel. 495 402 623, 495 402 611, e-mail:  jan.kosek@ahapa.cz,podatelna.hk@ahapa.cz.  

Provozní doba badatelny

pondělí  8.00 – 17.00 hodin středa    8.00 – 17.00 hodin V jiné dny je možné studium pouze po dohodě s obsluhou badatelny nebo ředitelem státního okresního archivu.

Archivní fondy

Aktuální seznam archivních fondů hradeckého archivu ve formátu pdf nelaznete zde. Celostátní seznam archivních fondů s vyhledáváním je na webu ministerstva vnitra – zde.

E-badatelna

Digitalizované archiválie je možné prohlížet v e-badatelně. Aktuálně jsou zdigitalizovány pamětní knihy obcí, vybrané nejstarší listiny, listy a úřední knihy z archivního fondu Archiv města Hradec Králové a  Archiv města Nový Bydžov. V současné době se přidávají dochované sčítací operáty z let 1856-1921 obcí a měst královéhradeckého okresu.        

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/badatelna/

Badatelský řád

BADATELSKÝ ŘÁD Státního okresního archivu Hradec Králové vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a dalších souvisejících zákonů. Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále …