Return to Soukromý: Kontakt

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Státním okresním archivem Hradec Králové (dále jen archivem)
(dle §2 a §3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby)

Adresa pro osobní návštěvu, pro doručování dokumentů v analogové podobě (např. držitelem poštovní licence, kurýrem), která je současně adresou pro přijímání dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Státní okresní archiv Hradec Králové
Škroupova 695
500 02 Hradec Králové

Úřední hodiny podatelny
pondělí 7:30 – 17:00
úterý 6:30 – 14.30
středa 7:30 – 17:00
čtvrtek 6:30 – 14:30
pátek 6:30 – 14:00

Adresa elektronické pošty (elektronická adresa podatelny)
podatelna.hk@ahapa.cz
Identifikátor datové schránky
sk4f6wv
V případě potřeby zajištění průkaznosti bude požadována autorizace elektronickým podpisem, nebo doplnění podání formou dodáním dokumentů v analogové (písemné) podobě.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
PDF dle normy PDF/A1, A2, A3 (ISO 19005-1:2005; ISO 19005-2:2011; ISO 19005-3:2012 -Document management — Electronic document file format for long-term preservation)

statické obrazové dokumenty:
PNG, ISO/IEC 15948 – Network Graphics
TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný – Tagged Image File Format
JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, ISO/IEC 13818 – Moving Picture Experts Group Phase 2
MPEG-1, ISO/IEC 13818 – Moving Picture Experts Group Phase 1
GIF – Graphics Interchange Format

zvukové dokumenty:
MP2 – MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer II
MP3 – MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III
WAV – Waveform audio format, modulace Pulse-code modulation (PCM)

databáze:
XML – Extensible Markup Language Document + popis struktury pomocí schématu XML
metadata
XML – Extensible Markup Language Document podle schématu XML stanoveného národním standardem pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby

Přehled přenosných technických nosičů dat:
CD, DVD, USB flash disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných (dále jen „škodlivý kód“)
Je-li zjištěn u datové zprávy výskyt škodlivého kódu, archiv vyrozumí odesílatele (lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit nebo pokud nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou.
Pokud je dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, pak archiv (lze-li z dokumentů určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele) vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, archiv dokument nezpracovává a je považován za nedoručený.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/kontakt/1115-2/