Královéhradecko

Úvodem
Královéhradecko je historický sborník „pro poučenou veřejnost“, který od roku 2004 vydává Státní okresní archiv Hradec Králové spolu s  Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovnou města Hradec Králové.
Vydané sborníky
Královéhradecko 1/2004
Královéhradecko 2/2005
Královéhradecko 3/2006
Královéhradecko 4/2007
Královéhradecko 5-6/2009
Královéhradecko 7/2010
Královéhradecko 8/2011
 
Aktuálně
Připravuje se sborník číslo 9/2014, termín vydání duben-květen 2014 Pokyny pro autory

kralovehradecko_1kralovehradecko_1 Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 1/2004

Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Galerií moderního umění v Hradci Králové, 2004

Náklad 350 kusů, 236 stran, + přílohy

ISSN 1214-5211 ISBN 80-85031-51-5  
OBSAH
Několik slov na úvod… 7
Martin Landsmann, Jaroslav Šůla
Petr Zimmermann a jeho významný životní předěl 9
Lydia Baštecká
Hradecký kanovník z náchodského rodu Šrůtků 23
Jaroslav Čáp
Ludvík Domečka a jeho korespondence s Bedřichem Profeldem 33
Ondřej Felcman
Rezoluce a dopisy Národnímu shromáždění v roce 1968 41
Jindřich Francek
Královéhradečtí  pytláci v 16. století 51
Petr Grulich
Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové a její budova 61
Ladislav Hladký
Police nad Metují – středověké a novověké město či městečko 71
Růžena Hlušičková, Jan Brunclík
Obrana národa na Královéhradecku 1939-1940 81
Jan Košek
Počátky filmových představení v Hradci Králové do nástupu zvukového filmu 101
Jiří Krátký
Škodův pomník Aloise Jiráska 111
Martin Landsmann, Radek Pokorný
Personální obsazení samosprávných sborů města Hradec Královéod roku 1850 do roku 1942 117
Pavel Mrkvička
Správní vývoj okresu Hradec Králové v letech 1850–2002 183
Věra Němečková
Kladská cesta jako prvek širšího společensko-vědního nazírání filosofie přírody 229
Jiří Novotný, Jiří Šouša
Hradecký podnikatel Rudolf Steinský-Sehnoutka a pražský finanční svět 243
Jiří Pavlík
Společenské a veřejné aktivity továrníka Václava Františka Červeného na konci 50. a v 60. letech 19. století 253
Jiří Slavík
Středověká Slezská brána v Hradci Králové 263
Jaroslav Šůla
Vzpomínky PhDr. Josefa Peška na pražská univerzitní léta 271
Aleš Valenta
K náboženské emigraci z Chlumecka do Pruska v roce 1742 285
Zita Zemanová
Ladislav Dědourek a Třebechovický Proboštův betlém 291
Bibliografie za rok 2003 297
Summary 315
Seznam přispěvatelů 329
Pokyny pro autory 331
Obrazové přílohy 335
zpět
Kralovehradecko_2Kralovehradecko_2 Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 2/2005 Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2005 Náklad 350 kusů, 336 stran ISSN 1214-5211 ISBN 80-85031-51-5  
OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Radek Bláha–Jiří Sigl
STAVEBNÍ ČINNOST 18. AŽ 20. STOLETÍ V HRADCI KRÁLOVÉ A JEJÍ VLIV NA POZNÁNÍ VÝVOJE MĚSTA A JEHO ZÁZEMÍ 11
Martina Kostelníčková–Jakub Potůček
CHRÁM MÚSY A PRÁCE. K IKONOGRAFICKÉMU NÁMĚTU VSTUPNÍHO PRŮČELÍ KOTĚROVA MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ 33
Vlastimil Málek
PO STOPÁCH ZANIKLÉHO CUKROVARU V LEDCÍCH. PŘÍSPĚVEK K POČÁTKŮM ŘEPNÉHO CUKROVARNICT VÍ NA KRÁLOVÉHRADECKU  43
Jiří Pavlík
POČÁTKY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT NÁSTROJÁŘE V. F. ČERVENÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ  61
Jiří Slavík
KROPÁČKA A KOZINKA. K ZÁSOBOVÁNÍ HRADCE KRÁLOVÉ VODOU VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU  75
Veronika Středová
VÝZNAM REGIONÁLNÍ HISTORIE V DÍLE FRANTIŠKA KUTNARA 89
Jaroslav Šůla
SPRÁVNÍ VÝVOJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE A JEJÍCH INSTITUCÍ NA ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍHO KRÁLOVÉHRADECKÉHO OKRESU (KE DNI 30. ČERVNA 2000) 101
MATERIÁLY
Jan Brunclík
BRIGÁDNÍ GENERÁL PETR NOVÁK – VELITEL OBRANY NÁRODA V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH 175
Jan Pěta
STO DESET LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ 187
Jakub Potůček
DOPIS JANA KOTĚRY FRANTIŠKU ULRICHOVI ZE DNE 25. LEDNA 1910 V SOUVISLOSTI SE SOUTĚŽNÍM PLÁNEM NA REGULACI LABSKÉ A ORLIČNÍ KOTLINY V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 1909 193
Andrea Svatošová
OSUD NEZNÁMÉHO ZNÁMÉHO HYNKA JIROUŠE 201
Jaroslav Šůla
JOSEF HODEK, ÚČASTNÍK I. a II. ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO ODBOJE 221
Martina Vítková
SLOUP 229
Lenka Málková
ZDROJE REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ 241
ZPRÁVY
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV HRADEC KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 253
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2004 259
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 . 271
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 285
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková
PŘEHLED REGIONÁLNÍ LITERATURY HISTORICKÉHO ZAMĚŘENÍ VYDANÉ V ROCE 2004 295
Božena Klabalová–Dana Vorlová
VÝBĚR STATÍ Z REGIONÁLNÍCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2004 305
RECENZE 315
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 319
OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 321
zpět
kralovehradecko_3kralovehradecko_3 Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 3/2006 Sborník referátů a příspěvků konference Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti, pořádané Historickým ústavem Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové, Státním okresním archivem Hradec Králové a Muzeem východních Čech v Hradci Králové ke 140. výročí prusko-rakouské války roku 1866 ve dnech 26.–27. dubna 2006 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2006 Náklad 500 kusů, 304 stran ISSN 1214-5211 ISBN  978-80-85031-72-0
OBSAH
Ondřej Felcman
ÚVOD 9
REDAKČNÍ POZNÁMKA 13
MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI VÁLKY 1866
František Stellner
RUSKO A PRUSKO V ROCE 1866. K POLITICKÝM, EKONOMICKÝM A DYNASTICKÝM PŘÍČINÁM RUSKÉ NEUTRALITY 17
Dan Gawrecki
SLEZSKO A PRUSKORAKOUSKÁ VÁLKA 1866 27
Radek Soběhart
KOMPARACE RADOWITZOVY A BISMARCKOVY KONCEPCE SJEDNOCENÍ NĚMECKA 39
Jaroslav Šůla
DŮSLEDKY PRUSKÉHO VÍTĚZSTVÍ ROKU 1866 NA POSTAVENÍ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ V SASKU A PRUSKU 67
VOJENSKÉ ASPEKTY VÁLKY 1866
Jiří Slavík
KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST. STAVBA A ZÁSOBOVÁNÍ JAKO ORGANIZAČNÍ PROBLÉM VELKÉHO ROZSAHU  79
František Dohnal
VOJENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE ROKU 107
DOPAD VÁLKY 1866 NA VÝCHODOČESKOU SPOLEČNOST
Bohumír Smutný–Vladimír Wolf
DOPAD VÁLKY ROKU 1866 NA ROZVOJ PRLŮMYSLU V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH 127
Jiří Pavlík–Radek Pokorný
VLIV A DŮSLEDKY VÁLKY V ROCE 1866 NA ŽIVOT CIVILNÍHO OBYVATELSTVA V KRÁLOVÉHRADECKÉ PEVNOSTI 135
Ladislav Hladký
ODEZVA VÁLKY 1866 V MALÉM VÝCHODOČESKÉM MĚSTĚ HRONOVĚ . 143
Vlastimil Málek
ODRAZ VÁLKY 1866 A VÁLEČNÉ ŠKODY V DOBŘENICÍCH NA KRÁLOVÉHRADECKU 153
Ludmila Štěpánová
ODEZVA HORKÉHO VÁLEČNÉHO LÉTA 1866 V BROUMOVĚ 181
ZPRÁVY
Ludmila Žlábková
TŘI MĚSTA V SRDCI VIKTORA FISCHLA 201
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV HRADEC KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2005 211
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 2005. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY 217
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2005 227
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 239
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 247
Ivana Nývltová
BIBLIOGRAFIE KNIH O VÁLCE ROKU 1866 V KNIHOVNĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 255
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková
PŘEHLED REGIONÁLNÍ LITERATURY HISTORICKÉHO ZAMĚŘENÍ VYDANÉ V ROCE 2005 281
Božena Klabalová–Dana Vorlová
VÝBĚR STATÍ Z REGIONÁLNÍCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2005 291
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 299
 zpět
kralovehradecko_4kralovehradecko_4 Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 4/2007 Toto číslo je věnováno PhDr. Jaroslavu Šůlovi, CSc., k jeho sedmdesátým narozeninám Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2007 Náklad 350 kusů, 560 stran ISSN 1214-5211 ISBN 978-80-85031-76-8  
OBSAH
ÚVODNÍ REDAKČNÍ POZNÁMKA 11
PhDr. JAROSLAV ŠŮLA, CSc. JUBILUJÍCÍ
Ladislav Hladký–Jiří Novotný–Jiří Šouša
PATRIOT A REBEL. PhDr. JAROSLAV ŠŮLA, CSc. JUBILUJÍCÍ 15
BIBLIOGRAFIE ZÁVAŽNĚJŠÍCH PRACÍ PhDr. JAROSLAVA ŠŮLY, CSc. 27
Jiří Novotný–Jiří Šouša
DVACET DVA KOLOKVIÍ S JAROSLAVEM ŠŮLOU VE ŽĎÁRECKÉM TUSKULU 55
Ladislav Hladký
JAK JSEM HO POZNAL A JAK HO ZNÁM? 59
Věra Němečková
Z DOB ŠERÝCH A DÁVNÝCH ANEB OD ZAČÁTKU 71
ČLÁNKY A STUDIE
Lydia Baštecká
NÁBOŽENSKÝ EMIGRANT MARTIN ČEPELKA (Z NÁCHODA?) 81
Jan Brunclík
DOCENT MUDr. JIŘÍ FRANTA 99
Jaroslav Čáp
JOSEF LEHNER A JEHO VZPOMÍNKY 123
Jan Čížek
EPIZODA ZE SPRÁVNÍHO VÝVOJE HOMOLSKÉHO PANSTVÍ V KLADSKU 159
Ondřej Felcman
VÝCHODNÍ ČECHY A KLADSKO. O ODLIŠNOSTECH JEJICH HISTORICKÉHO VÝVOJE OD VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU 167
Radek Fukala
POČÁTKY PANSKÉHO RODU BRUNTÁLSKÝCH Z VRBNA.SLEZSKO-MORAVSKÉ VZTAHY V GENEALOGII RODU 181
Ladislav Hladký
ETNICITA OBYVATEL MĚSTEČKA STÁRKOVA OD 14. DO 17. STOLETÍ 199
Růžena Hlušičková
UDÁLOSTI ZE ŽIVOTA OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA 213
Drahomír Jančík
CESTA K MĚNOVÉ REFORMĚ ROKU 1953. OD MAĎARSKÉHO MODELU ZAVEDENÍ VOLNÉHO TRHU K MĚNOVÉ REFORMĚ SOVĚTSKÉHO TYPU 249
Zdeněk Jirásek
POČÁTKY ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČNÍ CUKROVARNICKÉ SPOLUPRÁCE PO ROCE 1947 269
Jan Košek–Martin Landsmann
ÚMRTNÍ KNIHY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ JAKO HISTORICKÝ PRAMEN NA PŘÍKLADU KVĚTNA 1945 275
Eduard Kubů–Jiří Šouša
ZÁLOŽENSKÉ HNUTÍ – ZÁKLAD FORMOVÁNÍ NACIONÁLNĚ ČESKÉHO PENĚŽNICTVÍ A JEHO ELIT V OBDOBÍ HABSBURSKÉ MONARCHIE 285
Věra Němečková
POKUS O OBNOVU ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY NA ÚZEMÍ PODKARPATSKÉ RUSI V ROCE 1944 303
Jiří Novotný–Jiří Šouša
PRAŽSKÁ VELKOBANKA A JEJÍ KONCERNOVÝ PODNIK Z KRÁLOVÉHRADECKA.ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ BANKA A SPOJENÉ KOŽELUŽSKÉ ZÁVODY A. A J. NEJEDLÝ, A. S. V KUKLENÁCH V MEZIVÁLEČNÉ DOBĚ 313
Piotr Pałys
OBRAZ WOLNYCH ŁUŻYC W SERBOŁUŻYCKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ LAT 1945–1947 331
Jiří Pavlík–Radek Pokorný
ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1918 V HRADCI KRÁLOVÉ 343
Josef Ptáček
DOBRUŠSKÝ RODÁK, BULHAROFIL, TĚSNOPISEC A KRÁLOVÉHRADECKÝ ADVOKÁT JUDr. ALFRÉD RUDOLF 359
Jitka Rychlíková
ORGANIZACE TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU OD ROKU 1945 DO 90. LET 20. STOLETÍ. DÍL I. 1945–1948 367
Jiří Slavík
ZANIKLÝ KRAHULCŮV, PŮVODNĚ ROUSOVSKÝ DVŮR V ŽAMBERKU 389
Bohumír Smutný
ADAM WAGNER, TRUTNOVSKÝ MĚŠŤAN A OBCHODNÍK S PLÁTNEM A JEHO KORESPONDENCE S JANEM LUDVÍKEM HRABĚTEM HARBUVALEM A CHAMARÉ V ROCE 1755 399
Andrea Svatošová
ODBOJOVÁ ČINNOST FARÁŘŮ ANTONÍNA MARKA A VÁCLAVA SLAVÍČKA.ŽIVOT NA LIBČANSKU A VŠESTARSKU V DOBĚ OKUPACE A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 411
Ludmila Štěpánová
MARIÁNSKÉ BRATRSTVO V BROUMOVĚ A POLICI NAD METUJÍ V DOBĚ BAROKA 425
Ondřej Tikovský
JAN MLADŠÍ BOŘEK DOHALSKÝ Z DOHALIC A JEHO STRATEGIE OBNOVY RODINNÝCH SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH POZIC ZTRACENÝCH POBĚLOHORSKÝMI KONFISKACEMI 437
Jan Tomíček
LUŽIČTÍ SRBOVÉ A HOŘICKO DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 449
Marek Vařeka
PŮSOBENÍ PÁNŮ Z LICHTENŠTEJNA NA MORAVĚ V LETECH 1249–1350 465
Jana Vojtíšková
INSTITUCE MĚSTSKÝCH POSLŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 485
Vladimír Wolf
MATĚJ SALAVA Z LÍPY 495
ZPRÁVY
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2006 505
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 2006. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY 509
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ.VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2006 515
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 523
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 531
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková
VÝBĚROVÝ PŘEHLED REGIONÁLNÍ LITERATURY HISTORICKÉHO ZAMĚŘENÍ VYDANÉ V ROCE 2006 539
Božena Klabalová
VÝBĚR STATÍ Z REGIONÁLNÍCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2006 549
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 557
 zpět
kralovehradecko_5_6kralovehradecko_5_6 Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 5-6/2009 Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2010 Náklad 350 kusů, 560 stran ISSN 1214-5211 ISBN 978-80-85031-85-0  
OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Kateřina Wimmrová
KORESPONDENCE VĚNNÉHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ SE ŠLECHTOU V ROCE 1590 VE SVĚTLE MĚSTSKÝCH REGISTER 11
Zuzana Šáfrová
KOTĚRŮV OKRESNÍ DŮM V HRADCI KRÁLOVÉ 107
Jiří Pavlík–Radek Pokorný
REVOLUČNÍ LÉTA 1848–1849 V HRADCI KRÁLOVÉ 127
Jiří Kalferst
ARCHEOLOGIE A ČASOPIS RATIBOR 145
Jaroslav Šůla
„ČESKOBRATRSKÉ RHAPSODIE“ JOSEFA JAHODY A TŘEBECHOVICKO 153
Andrea Svatošová
VLASTIVĚDNÝ ČASOPIS HRADECKÝ KRAJ A JEHO PŘEDCHŮDCE ARCHIV. DĚJINY, ROZBOR A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 173
ZPRÁVY
Radek Bláha–Jan Jakl–Jiří Sigl
MODELY HRADCE KRÁLOVÉ VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 193
Ludmila Žlábková
OD CHRÁMU KE KATEDRÁLE. 700 LET EXISTENCE CHRÁMU SVATÉHO DUCHA V HRADCI KRÁLOVÉ 205
Ludmila Černovská – Eva Svobodová
OD PODNÁJMU K VLASTNÍMU BYDLENÍ 223
Eva Svobodová
PŘÍPRAVA PROVOZU V NOVÉ BUDOVĚ STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ 231
Jiří Navrátil
RESTAUROVÁNÍ TRAUTMANNSDORFSKÉ KNIHOVNY 235
Klára Foitová
RESTAUROVÁNÍ RUČNĚ TKANÉHO NÁSTĚNNÉHO KOBERCE PODLE NÁVRHU JIŘÍHO TRNKY 239
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2007 243
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2007 245
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2007 249
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (VÝTAH) 257
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2007 265
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2008 273
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2008 275
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2008 281
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 (VÝTAH) 289
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2008 297
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková
Výběrový Přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2007 305
Božena Klabalová  
VÝBĚR HISTORICKY ZAMĚŘENÝCH STATÍ Z REGIONÁLNÍCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2007 311
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková
Výběrový Přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2008 317
Božena Klabalová
VÝBĚR HISTORICKY ZAMĚŘENÝCH STATÍ Z REGIONÁLNÍCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2008 327
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 333
zpět
kralovehradecko_7kralovehradecko_7

Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 7•2010

Sborník referátů a příspěvků mezioborové vědecké konference ZROZENÍ MODERNÍHO MĚSTA (1890–1939) pořádané pod záštitou primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Státním okresním archivem Hradec Králové a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové u příležitosti životních výročí JUDr. Františka Ulricha, starosty města Hradec Králové v letech 1895 až 1929, ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Vydal: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2010 Náklad 350 kusů, 536 stran ISSN 1214-5211 ISBN 978-80-85031-86-7   OBSAH
PŘEDMLUVA 9
Radek Bláha – Jiří Sigl
ARCHEOLOGIE A ZROZENÍ MODERNÍHO HRADCE KRÁLOVÉ 11
Radoslav Daněk
PROMĚNA PŘÍVOZU V MODERNÍ MĚSTO (1890–1910) 25
Marek Ďurčanský
LÁZNĚ PODĚBRADY A STAROSTA JOSEF CAŇKÁŘ (1927–1939). VZTAH MĚSTA A MÍSTNÍHO PROFITUJÍCÍHO PODNIKU 43
Jan Falta
BYDLENÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH „SALONU REPUBLIKY“  ZTRACENÁ FUNKCIONALISTICKÁ „VILA“ PŘEDNOSTY OKRESNÍHO ÚŘADU V HRADCI KRÁLOVÉ 59
Jiří Fiala
STAROSTA JUDR. FRANTIŠEK ULRICH – PŘEDNÍ PŘEDSTAVITEL REGIONÁLNÍ FINANČNÍ ELITY 81
Petr Grulich
FRANTIŠEK ULRICH A PODNIKATELÉ VÝCHODNÍCH ČECH 99
Tomáš Chorvát
BANSKÁ BYSTRICA – PRÍBEH JEDNÉHO MESTA 107
Jan Jakl
ZÁNIK KRÁLOVÉHRADECKÉ PEVNOSTI 119
Jaroslav Jásek
VODOVOD A KANALIZACE NEZBYTNOSTÍ MODERNÍHO MĚSTA – POHLED DO HISTORIE NEDÁVNO MINULÉ 129
Ivo Kadleček – Karolína Myšáková
„PŘEDSÍŇ SALONU REPUBLIKY.“ VLIV ULRICHOVA HRADCE KRÁLOVÉ NA OKOLÍ (NA PŘÍKLADU OBCE KUKLENY) 135
Marek Krejčí
KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ASANACE MĚSTA. OD NEGATIVA K POZITIVŮM 151
Jiří Kupka
„ZA MĚSTA KRÁSNĚJŠÍ.“ ANGAŽMÁ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI V OKRAŠLOVÁNÍ MĚST 167
Zdeněk Lukeš
PRAŽSKÉ PRÁCE TŘÍ PROTAGONISTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉ ARCHITEKTURY: JANA KOTĚRY A JEHO ŽÁKŮ JOSEFA GOČÁRA A BOHUMILA WAIGANTA 181
Karel Maier
URBANISTICKÝ SALON REPUBLIKY: JAK SE TO PODAŘILO 187
Miloslava Melanová
MODERNIZACE PRŮMYSLOVÉHO A POLITICKÉHO CENTRA V ČECHÁCH. LIBEREC 1885–1914 205
Jiří Musil
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PODMÍNKY VÝVOJE ČESKÝCH MĚST NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ A SPECIFIKA HRADCE KRÁLOVÉ 221
Michal Novotný
JAROSLAV FRAGNER A URBANISMUS MĚSTA KOLÍNA 237
Jiří Pavlík – Radek Pokorný
REALISTA, PRAGMATIK? POLITICKÉ POSTOJE A ČINNOST STAROSTY FRANTIŠKA ULRICHA ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY A V PRVNÍCH LETECH REPUBLIKY 265
Marcel Pencák
VLADIMÍR FULTNER: KTERAK MLADÍ ARCHITEKTI STAVĚLI ULRICHŮV HRADEC 283
Andrea Pokludová
OPAVA A OLOMOUC NA CESTĚ Z MALOMĚSTA V MODERNÍ MĚSTO 1848–1918. DETERMINANTY, PARALELY, FENOMÉNY 301
Jaroslava Pospíšilová
„PORTRÉT“ FRANTIŠKA ULRICHA 317
Jakub Potůček
FRANTIŠEK ULRICH, DUCHOVNÍ TVŮRCE MODERNÍHO HRADCE KRÁLOVÉ 329
Lucie Radová
PRAŽSKÝ STAROSTA ČENĚK GREGOR A VELKÉ PRAŽSKÉ PODNIKY NA KONCI 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ 345
Jiří Slavík
HRADEC KRÁLOVÉ – MĚSTO A PEVNOST V LETECH 1850–1884. PAMÁTKOVÉ ZTRÁTY V LETECH 1850–1910 361
Salma Soppe
HRADECKÝ OSUD ARCHITEKTA BOHUMILA WAIGANTA 369
Hana Svatošová
ÚLOHA OSOBNOSTI V DĚJINÁCH MĚSTA. VÍDEŇ, HRADEC KRÁLOVÉ, PRAHA 395
Ondřej Táborský
OBECNÍ SAMOSPRÁVA V PARDUBICÍCH A JEJÍ MODERNIZAČNÍ PROJEKTY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 411
Michael Viktořík
HRADBY PADAJÍ. ZROD MODERNÍ OLOMOUCE V LETECH 1876–1919 419
Jan Vobořil
STAVBA LIBEŇSKÉHO PŘÍSTAVU. POKUS OBECNÍ SAMOSPRÁVY O MUNICIPÁLNÍ SOCIALISMUS 431
Martin Vostřel
PŘEMĚNA LOUN Z OSPALÉHO MĚSTEČKA V MODERNÍ MĚSTO 447
Ladislav Zikmund-Lender
VÁCLAV REJCHL – SPOLUTVŮRCE A POZOROVATEL 463
ZPRÁVY
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 475
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 477
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2009 483
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 (VÝTAH) 493
KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2009 501
Jarmila Benýšková
FRANTIŠEK ULRICH. VÝBĚROVÁ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE 511
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 531
zpět
kralovehradecko_8kralovehradecko_8    
OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Pavla Koritenská
SPISOVATEL IGNÁT HERRMANN A JEHO PRÁCE VĚNOVANÉ MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ 11
Iva Košťálová
POČÁTEK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V HRADCI KRÁLOVÉ 23
Vlastimil Málek
STATEK A VES KRATONOHY VE SVĚTLE NEJSTARŠÍCH PÍSEMNÝCH ZPRÁV (OD POČÁTKU 14. DO KONCE 15. STOLETÍ) 45
Jiří Pavlík – Radek Pokorný
STATUS ANIMARUM. DŮLEŽITÝ ARCHIVNÍ PRAMEN K VÝVOJI OBYVATELSTVA PEVNOSTNÍHO HRADCE KRÁLOVÉ V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ 65
Jiří Urban
SOUMRAK SELSKÉHO RODU VRŠŤALŮ ZE ŽLUNIC 175
MATERIÁLY
Marcela Víšková
VÝSLEDKY ANTROPOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ KOSTERNÍHO MATERIÁLU ZE HŘBITOVA KOLEM KATEDRÁLY SV. DUCHA V HRADCI KRÁLOVÉ 209
Martina Vítková
DVA PALCÁTY, TŘI PAVÉZY, KALICH A NEPŘEMOŽITELNÝ. PŘÍBĚH DVOU SOUTĚŽÍ NA SOCHU JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA PRO HRADEC KRÁLOVÉ 221
Martina Vítková
DARY A ODKAZY. SBÍRKY GALERIE V LETECH 1921-1939 237
ZPRÁVY
Jaroslav Šůla
ZA LADISLAVEM HLADKÝM. 253
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2010 255
VÝTAH ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2010 257
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 263
KNIHOVNA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 275
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (VÝTAH) 285
Božena Klabalová – Jarmila Benýšková
VÝBĚROVÝ PŘEHLED REGIONÁLNÍ LITERATURY HISTORICKÉHO ZAMĚŘENÍ VYDANÉ V ROCE 2009 295
Božena Klabalová
VÝBĚR HISTORICKY ZAMĚŘENÝCH STATÍ Z REGIONÁLNÍCH PERIODICKÝCH SBORNÍKŮ ZA ROK 2009 305
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ 311

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/kralovehradecko/