Return to Předarchivní péče

Veřejnoprávní původci

Veřejnoprávními původci jsou:
  • dle §3 odstavce 1 veřejnoprávní subjekty jako nositelé povinností uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií:

organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbor,y státní příspěvkové organizace, státní podniky, územní samosprávné celky, organizační složky územních samosprávných celků, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, školy a  školská zařízení.

Legislativa ke stažení:

Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v posledním znění

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb v posledním znění

ŠKOLENÍ 2015:

Zde je na stažení pro naše veřejnoprávní původce celá prezentace ze školení2015, které proběhlo ve dnech 25.5.2015 v Novém Bydžově a 28.5.2015 v Hradci Králové.

Dále Metodický návod pro kontrolu výkonu ERMS (v._1.3), který bude výchozím metodickým podkladem pro připravované kontroly elektronických spisových služeb ze strany státního archivu.

Dále Metodický návod pro práci s digitálními dokumenty u původců, kteří vedou spisovou službu v listinné podobě, který doporučujeme ke stažení všem, kteří setrvali u „klasického“ vedení spisové služby a musí se vyrovnávat s prací s digitálními dokumenty.

Dále Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který je základem pro elektronické spisové služby, které musí splňovat jeho požadavky. Soulad s tímto standardem musí prohlásit výrobce při zakoupení produktu.

Dále starší, ale přínosná metodika ministerstva vnitra Datové schránky a činnost správních orgánů.

Zajímavá poměrně nová metodika ministerstva vnitra k nepříliš probíranému tématu na školení, tedy povinnosti původců při příjmu (ne)podepsaných emailových zpráv: Metodika-Vyrizovani_elektronickych_podani, která rozlišuje tři různé situace při příjmu emailů. Vzhledem k tomu, že daná problematika nebyla podrobně probrána při školení, doporučujeme k samostatnému prostudování.

VZORY:

Vzorový spisový řád pro obce s pověřeným úřadem

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s pověřeným úřadem (lze použít i pro obce se stavebním nebo matričním úřadem)

Vzorový spisový a skartační plán pro malé obce

PŘIPRAVUJEME (O DOPLNĚNÍ BUDEME INFORMOVAT NA NAŠEM PROFILU FACEBOOK)

Vzorové razítko pro provedení konverze dokumentu dle §69a z digitální do listinné podoby s návodem

Vzorový spisový řád pro malé obce

Vzorový spisový řád a vzorový spisový a skartační plán  pro školy a školská zařízení

DOPORUČENÁ LITERATURA:

V tisku: Miroslav Kunt, Tomáš Lechner. SPISOVÁ SLUŽBA V ČESKÉ REPUBLICE. Leges 2015

Irena Hejzlarová. Spisová služba ve školství.2. vyd. PARIS 4/2015

Irena Hejzlarová. Spisová služba ve školství.2. vyd. PARIS 4/2015

Bohumír Brom. Spisová a archivní služba. Linde 2013

Bohumír Brom. Spisová a archivní služba. Linde 2013

Typový skartační rejstřík – novelizované vydání 2013. Montanex 2013.

Typový skartační rejstřík

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/