Aktuality


06.12.2018
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 19.12. – 31.12.2018 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


21.05.2018
Upozornění pro badatele

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR. Tomuto nařízení podléhá i česká legislativa, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a i oborový zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Konkrétní postup stanoví interní pokyn Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Z výše uvedeného důvodu byly dosud umístěné digitalizáty obecních a městských kronik, které obsahovaly historické události pokrývající období mladší 105 let, staženy z těchto webových stránek.

Pro opětovné zveřejnění digitalizátů je nutná jejich úprava v podobě anonymizace osobních údajů, tj. dohledání výskytu osobních údajů žijících osob a jejich znečitelnění. Tato úprava digitalizátů je ale časově velmi náročná, protože se týká několika desítek tisíc stran. Podle časových možností archivu budou digitalizáty postupně upraveny a znovu zveřejněny.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici svým původcům, tj. úředně pověřeným zástupcům měst a obcí (např. kronikářům), které tyto kroniky v minulosti vedly.

Předložení těchto kronik v badatelně v badatelských dnech je rovněž omezeno z výše uvedených důvodů. Je nutné počítat s delší dobou při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Náhradou je možné využít služby placené jednoduché rešerše.

Děkujeme za pochopení.
Za Státní okresní archiv Náchod: PhDr. Jaroslav Čáp, vedoucí archivu.


15.05.2018
V pátek 8. června 2018, kdy se připomíná Mezinárodní den archivů, jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu v Náchodě.
Letošní akce se bude konat pod názvem: Rok 1918 a další osmičková výročí v okrese Náchod
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mezinárodní den archivů


13.04.2018
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 7.5.2018 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


01.12.2017
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 27.12. – 29.12.2017 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


16. 11. 2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména.
Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:

  • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
  • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky budou zrušeny,
  • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.

Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci.
Předem děkujeme za pochopení


19.09.2017
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v pátek dne 29.09.2017 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


23.06.2017
Dne 9. 6. 2017 tradičně pořádal Státní okresní archiv Náchod Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivu. Letošní akce byla tematicky zaměřena k 30. výročí od stěhování archivu do jeho novostavby na Brance, dnešního sídla archivu Náchod, Dobenínská 96. Za tím účelem byly návštěvníkům (a též některým pamětníkům) prezentovány dokumenty připomínající vznik okresního archivu jako instituce, stavbu čp. 96 a činnost archivu z nedávné doby.
Atraktivním doplňkem se jistě stala výstavka zajímavých archiválií z fondů a sbírek archivu. Jen zcela výjimečně a bezpečnostního opatření byla vystavena nejstarší archiválie okresu Náchod, jímž je pergamenová listina českého mladšího krále Přemysla Otakara II. z 6. 9. 1253, kterou známý panovník povolil benediktínům přemístit své sídlo z Provodova do Police n. Met. Pro obě lokality to jsou nejstarší písemné zmínky, dochované v originále. Dále tu byly vystaveny mj. nejstarší městské knihy pro Broumov (1407), Náchod (1442) a Nové Město n. Met. (1505), smolná kniha městečka Stárkova (1573), listiny známé rakouské panovnice – císařovny Marie Terezie, které připomínaly její letošní jubileum – 300 let od narození, dále typáře města Jaroměře a poslední velmi zajímavý přírůstek – dosud nejstarší typář městečka České Skalice (pocházející z r. 1603 a do našeho archivu delimitován v květnu letošního roku ze sbírek SOkA Kutná Hora).
Zvědaví návštěvníci si též mohli projít určenou trasu v depozitářích archivu, aby poznali, jaké překážky musí archiváři překonávat při donášce archivního materiálu do badatelny. Celodenní akci navštívilo celkem 51 zapsaných návštěvníků. Foto zde.


26.05.2017
V pátek 9. června 2017, kdy se připomíná Mezinárodní den archivů, jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě, Dobenínské ulici čp. 96.
Letošní akce se bude konat pod názvem: Poznáváme archiv u příležitosti 30. výročí od stěhování archivu do nové archivní budovy. Za tím účelem bude náš archiv prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek a zároveň nabídne mimořádné prohlídky svých prostor včetně depozitářů, které se budou konat vždy každou hodinu – od 9.00 až do 16.00 hod. V případě zájmu větších skupin (nad 10 osob) se nahlaste předem do středy 7. 6. 2017.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp
Mezinárodní den archivů


29.11.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 27.12.-30.12.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


27.10.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v úterý 15.11.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


08.06.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v pondělí 13.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


23.05.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 1.6.2016 a 8.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu ohlášeného výpadku elektřiny pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


23.05.2016
Náchodský okresní archiv představí zajímavé dokumenty z období prusko-rakouské války 1866 na Náchodsku a k výročí Karla IV.:

Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil regionální téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní rok sedmistého výročí narození Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina z r. 1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku.
Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8 – 17 hodin v badatelně archivu.
Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp
Mezinárodní den archivů


06.04.2016
Vážení badatelé, technické úpravy úložiště digitalizačních dat jsou ukončeny a E-badatelna je plně funkční.


30.03.2016
Upozorňujeme badatele, že od čtvrtka 31.3.2016 začnou probíhat technické úpravy úložiště digitalizačních dat. Tyto úpravy budou způsobovat výpadky a s tím spojenou nedostupnost digitalizátů SOkA Náchod v E-badatelně. O ukončení prací na úložišti digitalizačních dat budeme informovat zde, v aktualitách našich webových stránek.


30.11.2015
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 23.12.2015 – 31.12.2015 bude Státní okresní archiv Náchod pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


21.10.2015
V úterý dne 27.10.2015 proběhne výluka telefonní sítě firmy O2. V důsledku této výluky nepůjde ve Státním okresním archivu Náchod v době 7:30 – 15:00 hodin pevná linka ani fax.


SDN 14 15.06.2015
Dovolujeme si upozornit na nově vydanou publikaci Státního okresního archivu Náchod Stopami dějin Náchodska 15. Publikaci je možné zakoupit v archivu, její cena je 72 Kč. Po domluvě je možné publikaci zaslat i poštou, v tom případě bude cena navýšena o poštovné.
Více o publikaci se dozvíte pod záložkou Publikace archivu.


12.06.2015
Doporučujeme k přečtení článek o MDA 2015 na stránkách Deník.cz „Dokumenty o konci 2. světové války lákaly do archivu řadu lidí“.


21.05.2015
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 8.6.2015 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů otevřen pouze v době 8:00 – 14:00 hodin a dne 10.6.2015 pouze v době 14:00 – 17:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.


30.04.2015
Srdečně vás zveme na akci pořádanou SOkA Náchod:
Mezinárodní den archivů


04.02.2015
Upozorňujeme badatele, že všechny sčítací operáty uložené v našem archivu, budou v digitalizované podobě zpřístupněny během následujících měsíců. Vzhledem k technickým problémům s dodávkou digitalizátů je nelze publikovat. Po jejich obdržení bude ještě nutné provést některé úpravy. O zveřejnění budeme informovat na našich webových stránkách.
Seznam sčítacích operátů, které jsou v našem archivu k dispozici:
1880 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1890 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1900 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1910 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod, město Jaroměř
1921 – soudní okresy Broumov, Police n. Met., Teplice n. Met., soudní okresy Česká Skalice, Náchod, soudní okresy Nové Město n. Met., Opočno

Pro lepší orientaci přidáváme soupisy:
Soupis z let 1880-1910
Soupis z roku 1921


12.01.2015
Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšené „Upozornění pro žadatele o informace“.


11.12.2014
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 31.12.2014 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


29.10.2014
Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšený „Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/