Badatelna

Úřední hodiny badatelny archivu Pondělí     8:00 – 17:00 Středa       8:00 – 17:00

Tel. 491 428 294, e-mail: podatelna.na@ahapa.cz

 


 

Úvodem

Posláním badatelny je zpřístupňování archiválií veřejnosti. Základní podmínky zpřístupňování archiválií jsou upraveny zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a badatelským řádem.

 

Pravidla provozu badatelny

Badatel při své první návštěvě vyplní badatelský list, v němž pravost všech údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Před zapůjčením archiválií vyplní badatel žádost o předložení archiválií. Pokud to bude v možnostech obsluhy badatelny, budou archiválie předloženy týž den do 16. hod. nebo budou připraveny zpravidla na další badatelský den, anebo na termín dohodnutý s obsluhou. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu – především emailem či telefonem. Badatel může (pokud to není v rozporu s platnou legislativou) po vyplnění žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení pořizovat reprodukce archiválií vlastním reprodukčním zařízením (standardně fotoaparátem nebo příručním skenerem). Nahlížení do archiválií je zdarma, další reprografické a rešeršní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku za služby a úkony.

V souladu s platnými normami a badatelským řádem prosíme o dodržování těchto hlavních zásad:

  • Vstup do badatelny je možný pouze s volnými listy papíru na poznámky, s perem nebo tužkou, případně s reprodukčním zařízením (fotoaparátem apod.) a s přenosným počítačem bez obalu.
  • Badatel je povinen při práci s archiváliemi používat vhodné ochranné rukavice (viz dodatek badatelského řádu). Ochranné rukavice je možné zakoupit v archivu.
  • Archiválie jsou předkládány pouze v takovém množství, které umožní jeho bezproblémovou kontrolu.
  • Badatel smí nahlížet jen do archiválie, kterou má řádně objednanou a zapsanou v badatelském listu.
  • Objednávat archiválie na týž den je možno do 16. hodin. Předložení archiválií po 16. hodině závisí na možnostech obsluhy badatelny.
  • V době přestávky na oběd pro dozor v badatelně od 11.45 do 12.30 hodin nejsou předkládány k nahlížení žádné další archiválie či studijní reprodukce.
  • Obsluha badatelny je povinna po ukončení studia překontrolovat věci, se kterými badatel vstoupil. Je oprávněna zkontrolovat pořízené poznámky a přenosný počítač. Badatel je povinen takovou kontrolu umožnit.
  • Nerespektování pravidel badatelského řádu může mít za následek okamžité odejmutí souhlasu k nahlížení do archiválií.

 


 

Upozornění pro žadatele o informace:  zde

Badatelský řád:  zde

Ceník za služby a úkony:  zde

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:  zde

Badatelský list:  zde (dočasně staženo)

Žádost o předložení archiválií:  zde

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení:  zde

Archivní zákon č. 499-2004 Sb.:  zde

Archivní vyhláška č. 645-2004 Sb.:  zde

 


 

Celostátní seznam archivních fondů s možností vyhledávání je na webu ministerstva vnitra:       Odkaz zde

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/badatelna/