Jak žádat o informace

Upozornění pro žadatele o informace

Z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů (zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) upozorňujeme žadatele o vyhledání informací, o vyhotovení kopií, opisů a výpisů z archiválií, že případné žádosti musí být průkazné.

Jsou-li vyžadovány v odpovědi citlivé nebo osobní údaje, je nutné zaslat žádost písemně, podepsanou vlastnoručním podpisem nebo v elektronické podobě e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Nejsou-li vyžadovány v odpovědi citlivé nebo osobní údaje může žadatel využít možnost telefonického podání nebo prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu, musí však uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) a řádné zdůvodnění žádosti.

Nebude-li žádost splňovat nutné náležitosti, nebudou-li dodatečně napraveny, nebude-li řádně zaplacen případný poplatek dle ceníku služeb, archiv odpověď neodešle. Žadatel bude o postupu informován. V podání fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, je-li to nutné pro vyhledávání v archiváliích i datum narození, a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručován.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/jak-zadat-o-informace/