Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

1. Název

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod

2. Důvod a způsob založení

Péče o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví, plnění funkce správní, informační, vědecké a kulturní. Způsob založení: zákonem

3. Organizační struktura

Státní okresní archiv Náchod je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Zámrsku. Státní oblastní archiv v Zámrsku je organizační složkou státu.

4. Kontaktní spojení

Státní okresní archiv Náchod

4.1 Kontaktní poštovní adresa Dobenínská 96, Náchod, 547 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dobenínská 96, Náchod, 547 01

4.3 Úřední hodiny Podání žádosti je možné provést osobně, telefonicky, e-mailem, datovou schránkou.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

Studijní hodiny pro badatele:

Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

tel.: 491 428 294

4.5 Čísla faxu

fax.: 491 422 766

4.6 Adresa internetové stránky

http://vychodoceskearchivy.cz/nachod/

4.7 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: wu3f6pq

4.8 Další elektronické adresy

e-mail: podatelna.na@ahapa.cz

5. Případné platby lze poukázat

Fakturační adresa: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk IČ: 70979201 DIČ: CZ70979201

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové čísla účtů:

 • 10231881/0710 (běžný účet)
 • 19-10231881/0710 (kopie, rešerše, nájmy)
 • 19-10231881/0710 (platby za vyžádané informace podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím; variabilní symbol – datum narození u fyzických osob, IČ u právnických osob)

V případě dodávek zboží a služeb je třeba uvést jako příjemce Státní okresní archiv Náchod, Dobenínská 96, 547 01 Náchod.

6. IČ

Státní okresní archiv Náchod je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu. Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku IČ: 709 792 01

7. DIČ

Státní okresní archiv Náchod je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu. Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku DIČ: CZ 709 792 01

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

8.2 Rozpočet Státní okresní archiv Náchod je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Zámrsku.

9. Žádosti o informace

tel.: 491 428 294
fax.: 491 422 766
e-mail: podatelna.na@ahapa.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a podání se přijímají písemně, elektronicky, telefonicky i ústně.
 • Stížnosti se přijímají pouze autorizované písemně, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
 • Po vyjádření ředitelem Státního okresního archivu Náchod se předávají řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se přijímají pouze autorizované písemně, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Po vyjádření ředitelem Státního okresního archivu Náchod se předávají řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku. Lhůta není stanovena.

12. Formuláře

 • Badatelský list – je studujícímu předán v badatelně archivu před zahájením studia.
 • Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení – je studujícímu volně dostupná nebo na požádání předána v badatelně archivu, je přístupná na internetových stránkách archivu.
 • Žádost o předložení archiválií do badatelny – je studujícímu volně dostupná nebo na požádání předána v badatelně archivu, je přístupná na internetových stránkách archivu.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění z. č. 525/2004 Sb.)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • další platná legislativa

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Informace jsou poskytovány zdarma, pokud se nejedná o placenou službu (rešerše, výpis, opis, kopie z archiválií, ověřování) dle platného ceníku služeb.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence Žádné

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní okresní archiv Náchod je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Zámrsku, který publikuje celkovou výroční zprávu. http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/vyrocni-zpravy/

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/povinne-zverejnovane-informace/