Aktuality oddělení metodiky

15. 3. 2020

 • Výrazné omezení provozu archivu! Podle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ze dne 15. 3. 2020 k opatřením v souvislosti s organizací výkonu státní služby a práce ve vztahu k riziku šíření onemocnění COVID 19 a zajištění akceschopnosti útvarů sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy a podřízených organizací bude provoz archivu výrazně omezen:
 • 1. Badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk jsou uzavřeny na neurčito a také jiná přítomnost veřejnosti na pracovištích archivu musí být minimalizována.
 • 2. Zrušena jsou veškerá jednání a služební cesty, které lze odložit.
 • 3. Bude výrazně omezen počet zaměstnanců na pracovištích, takže bude zajištěn jen základní provoz budov a nejnutnější administrativa.
 • 4. Podání učiněná klasickou poštou nebo elektronicky budou přijímána, nelze však zaručit jejich vyřízení v obvyklých lhůtách. Nejaktuálnější informace naleznete na této stránce. Děkujeme za pochopení.
   • Společná badatelna našeho oddělení a SOkA Hradec Králové ve Škroupově ulici 695 v Hradci Králové je i nadále v provozu, stejně jako ostatní badatelny a knihovny SOA v Zámrsku.

  2. 1. 2020

  • Od 6. ledna je opět otevřena badatelna ve Škroupově ulici 695 v Hradci Králové.
  • Archiválie z depozitáře v Kovové ulici jsou předkládány pouze na této badatelně.
  • Otevírací doba badatelny je každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00.
  • Archiválie je nutné si objednat dopředu (cca 1 týden), protože se nacházejí v depozitáři mimo hlavní budovu.
  • kontakt: josef.kindl@ahapa.cz, 495 402 615
   

  16. 8. 2019

  • Od 26. 8. 2019 začne probíhat v budově archivu rekonstrukce a rozšíření badatelny a dalších prostor.
  • Badatelna bude pro veřejnost uzavřena od 19. 8. 2019.
  • V průběhu září bude zprovozněna náhradní badatelna v depozitáři v Kovové ulici 1096 na Slezském Předměstí v Hradci Králové.
  • Termín otevření a způsob provozu náhradní badatelny bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.
   

  19. 7. 2019

  Uzavření badatelny

  Badatelna SOkA Hradec Králové a Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové bude od 19.  do 23. srpna 2019 uzavřena. ____________________________________________________________________________________

  3. 05. 2019

  Omezení otevírací doby badatelny v SOkA Hradec Králové

  Od příštího týdne až do odvolání bude badatelna v SOkA Hradec Králové z důvodu stěhování archiválií uzavřena každý pátek. Pro pondělky a středy platí normální otevírací doba. Studium již přestěhovaných podnikových fondů je možné pouze v pondělí a ve středu. Děkujeme za pochopení. ____________________________________________________________________________________

  18. 04. 2019

  Nepřístupné archivní fondy uložené v Zámrsku

  Z důvodu stěhování archiválií ze Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou od 29. dubna nepřístupné archivní fondy oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů, které nebyly do Hradce Králové ze Zámrsku přestěhovanány v předchozím roce. S případnými dotazy se obracejte na oddělení metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů.
  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 byla v rámci celého archivu sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem nese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:
  • došlo ke změně všech stávajících mailových adres,
  • jsou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky byly zrušeny
  • vznikl celooblastní adresář všech kontaktů
  Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci. Předem děkujeme za pochopení.

  Upozornění na potřebu novelizace spisových řádů veřejnoprávních původců v roce 2018

  v souvislosti s nařízením „GDPR“. Naleznete od 1. 5. 2018 v sekci Předarchivní péče, v oddíle Legislativa a metodiky k předarchivní péči. ______________________________________________________________________________________ Upozornění pro badatelskou veřejnost
  • Poznámka: Badatelské dotazy a žádosti týkající se matrik  nezasílejte prosím na níže zmíněné adresy, ale na adresu Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk, tj. podatelna.ooa@ahapa.cz.
  • Ke konci roku 2017 byla přestěhována podstatná většina podnikových fondů do nového depozitáře v Hradci Králové. V této souvislosti jsou od 2. ledna 2018 částečně zpřístupněny podnikové fondy za níže uvedených podmínek.
  1. Vždy je potřeba si telefonicky (495 402 617, 465 503 120) nebo e-mailem (josef.kindl@ahapa.cz, alexandr.borovec@ahapa.cz) ověřit, kde se požadovaný fond aktuálně nachází a zda je možné jej zpřístupnit.
  2. Pokud bude ještě uložen v Zámrsku, je možné se obrátit přímo na badatelnu v Zámrsku
           (tel.: 465 503 135), která zprostředkuje jeho předložení.
  1. Pokud fond bude již přestěhován do Hradce Králové, je možné kontaktovat pracovníka Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové (tel.: 495 402 617) a domluvit se na návštěvě badatelny.
  2. Pro studium podnikových fondů v Hradci Králové bude dočasně vyhrazen každý pracovní pátek v době od 7:30 do 13:30 hodin, po domluvě i v dalších badatelských dnech.
  3. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit předkládání podnikových fondů uložených v Zámrsku v badatelně v Hradci Králové a naopak, je nutné si vždy místo uložení ověřit.
  4. Pro zpřístupňování fondů platí standardní předpisy, zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a badatelský řád příslušné badatelny.
  5. Sporné případy je potřeba řešit s vedoucí Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů (podatelna.oam@ahapa.cz, tel.: 495 402 615, 731 607 347).
  6. Kompletní přestěhování podnikových fondů se předpokládá na jaře roku 2018.
    V Hradci Králové, 15. prosince 2017 Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Vedoucí oddělení  
  Ve Věstníku Ministerstva vnitra, částka 57/2017, byla zveřejněna nová verze národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

  Účinnosti nabývá dnem 4. července 2017 s výjimkou požadavků kapitoly 2.1, pokud se jedná o rozpracované dokumenty (koncepty), 2.1.33, 2.3.6, 2.3.10, 2.7.19, 3.1.19, 3.2.22 kapitoly 3.3, pokud se jedná o rozlišování pevných a volných křížových odkazů (všechny nerozlišené křížové odkazy se považují za pevné), 5.3.4 až 5.3.8, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.5, 6.3.19, 7.1.21, 7.1.22, 7.2.3, 7.2.8, 8.1.4, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.10, kapitoly 9.1, 11.2, které nabývají účinnosti 1. května 2018, a s přechodným obdobím 1 roku na možné použití přílohy 1 (import, export, přenos) a 2 a 3 (datový balíček SIP) ve znění účinném před nabytím účinnosti tohoto národního standardu.

  Národní standard pro elektronické systémy spisové služby zveřejněný ve Věstníku Ministerstva vnitra čá. 64/2012 se dnem 4. července 2017 zrušuje.
  Informace MV ČR ke zřízení datových schránek orgánu veřejné moci školám a školským zařízením.