Naše služby a činnost

Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti zabezpečuje činnosti vůči:

a) soukromoprávním původcům (výběr archiválií mimo skartační řízení, na žádost též ve skartačním řízení, připomínkování spisových norem, poradenství ve věci péče o dokumenty)

b) veřejnoprávním původcům (výběr archiválií ve skartačním řízení, připomínkování spisových norem, školení v rámci vzdělávacích seminářů)

Seznam veřejnoprávních původců ke stažení

c) komerčním spisovnám (aktualizovaný přehled komerčních spisoven v působnosti SOA v Zámrsku, vyjadřování k žádostem příslušných živnostenských úřadů, metodická spolupráce)

Přehled komerčních spisoven ke stažení

d) občanům (žádosti o potvrzení doby zaměstnání, doby pojištění)

e) státním okresním archivům v působnosti SOA v Zámrsku(zejména metodika předarchivní péče)

f) likvidátorům, insolvenčním správcům a správcům konkursní podstaty (projednávání zabezpečení dokumentů zanikajících původců)

Stejně jako ostatní součásti SOA v Zámrsku, prodělalo toto oddělení v uplynulých letech několik organizačních a personálních změn, což nijak neovlivnilo jeho významné postavení v rámci celého SOA. Z původní kontrolně-instruktážní skupiny, která fungovala na pracovištích v Pardubicích, se postupně vytvořilo svébytné oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, které v současné době sídlí v budově Státního okresního archivu v Hradci Králové, Škroupově ulici 695. Jak již sám název napovídá, oddělení se podílí na třech významných činnostech SOA.

Metodická vyplývá nejen ze zákona o archivnictví a spisové službě, ale je nutnou formou spolupráce jak mezi archivem a územně příslušnými původci, tak i mezi centrálou SOA a okresními archivy. Ve spolupráci s dalšími odborníky v archivu se oddělení podílí na koordinaci metodických postupů a návodů v oblasti archivnictví a výkonu spisové služby a vůči původcům vykonává poradenskou, informační a školicí činnost.

Do péče oddělení dále patří evidence a správa více jak dvou tisíc archivních fondů v celkovém rozsahu cca 8 000 běžných metrů. Jedná se o archiválie firem a podnikatelských subjektů do znárodnění, z období socialismu a v poslední době přibývají i fondy obchodních společností zanikajících po roce 1990. Z nejvýznamnějších podniků, jejichž archiválie jsou uložené v depozitářích SOA, je nutné připomenout alespoň tyto: Antonín Petrof, továrna na piana Hradec Králové, Josefa Prokopa synové, Pardubice, Explosia, akciová továrna na látky výbušné, Semtín, Polický-Rieker, a.s. Chrudim, Jaroměř, Conrad Steinbrecher, barevna a úpravna Moravská Třebová, Akciová společnost Franckovka Praha se závodem v Pardubicích, Kara, kožešnický kombinát, s.p. Trutnov, ZVÚ, s.p. Hradec Králové, Elitex, s.p. Ústí nad Orlicí, Karosa, s.p. sloučené podniky, Vysoké Mýto, Východočeské chemické závody Synthesia, s.p. Pardubice-Semtín, Škrobárny, s.p. Havlíčkův Brod,Transporta, s.p. Chrudim, Orličan, a.s. Choceň, Elektro-Praga, a.s. Hlinsko, Tepna, s.p. Náchod, Perla, bavlnářské závody, s.p. Ústí nad Orlicí a mnoho dalších. Výběr archiválií oddělení zajišťuje pro celý archiv v Zámrsku, což znamená, že vyřizuje návrhy na vyřazení dokumentů ve skartačním i mimoskartačním řízení u všech původců evidovaných v rámci SOA. Průměrně se jejich počet pohybuje okolo 350 ročně.

Poslední z důležitých činností oddělení je činnost kontrolní, která spočívá jednak v provádění běžných kontrolních dohlídek ve spisovnách původců, povětšinou spojených s metodickou pomocí nebo výběrem archiválií, a dále pak v provádění státních kontrol na úseku archivnictví a spisové služby podle příslušného zákona. Od účinnosti zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě bylo zkontrolováno více jak 30 významných původců v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v přímé péči SOA v Zámrsku.

K úplnému výčtu činností oddělení metodiky je třeba ještě dodat, že všichni jeho zaměstnanci se přiměřeně svým časovým možnostem podílejí na zpracování archivních fondů, a i když z názvu oddělení toto nevyplývá, významně se podílí na celkovém výsledku zpřístupňovacích prací celého SOA.