Return to Předarchivní péče

Legislativa a metodiky k předarchivní péči

Přílohy NSESSS 2012 (v PDF)

Příloha 1 NSESSS (Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi ERMS)

Příloha 2 NSESSS (Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř SIPů)

Příloha 3 NSESSS (Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP)

Příloha 4 NSESSS (Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení)

Příloha 5 NSESSS (Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu)

 
 • Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zákon 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
 • Zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • eIDAS – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • Prováděcí právní předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.
 • Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, včetně dodatku k přípustným formátům ISDS
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • Zákon 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek
Metodické návody a postupy (k vedení spisové služby)  
 • Informace k výběru a ukládání digitálních archiválií
 • Novelizace spisových řádů veřejnoprávních původců v roce 2018
 • Národní archivní portál
 • Výběr archiválií ve skartačním řízení – příručka pro původce (přesměrování na stránky NA obsahující příručku ve formátu pdf)
 • Informace MV ČR ke zřízení datových schránek orgánu veřejné moci školám a školským zařízením
 • Stanovisko k důvodům pro odstranění § 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb.
 • Stanovisko Národního archivu k problematice přechodných období v archivní legislativě (zip, 425 kB)
 • Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání
 • Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou
 • Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu
 • Prohlášení ředitele archivní správy MVČR ve věci atestů elektronických systémů spisové služby (r. 2010)
 • Best practices Jak vyřizovat elektronickou poštu – Ministerstvo informatiky ČR (verze 2.0)
 • Stanovisko odboru archivní správy a spisové služby k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě
 • Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (verze ze září 2018)
 • K  problematice nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které je známo pod zkráceným názvem „nařízení eIDAS“ a také související právní úpravě oblasti služeb vytvářejících důvěru dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Neplatné právní předpisy
 • Nařízení vlády č. 29/1954 Sb., o archivnictví
 • Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví (byl celkem 5 x novelizován)
 • (Zákon č. 343/1992 Sb., zákon č. 27/2000 Sb., zákon č. 120/2001 Sb., zákon č. 107/2002 Sb., a zákon č. 320/2002 Sb.)
 • Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení (prováděcí vyhláška k zákonu č. 97/1974 Sb.)
 • Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, Věstník Ministerstva vnitra č. 76/2009 a č. 101/2010
 • Směrnice ministerstva vnitra č.j.: MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014, kterou se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů