Return to Předarchivní péče

Podmínky pro komerční spisovny

Podmínky pro komerční spisovny

Komerční spisovny jsou specifickým druhem spisoven, které svou činnost provozují na základě koncese k vázané živnosti „vedení spisovny“. Koncesi uděluje příslušný živnostenský úřad na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v platném znění. Ve svých prostorách ukládají za úplatu dokumenty zaniklých původců s dosud neprošlými skartačními lhůtami, mohou však ukládat na základě smlouvy dokumenty i původců existujících. Z hlediska podmínek pro umístění spisovny musí „komerční spisovna“ splňovat podmínky obecně platné pro budovy, ve kterých jsou umístěny spisovny nebo správní archivy, a to v rozsahu § 68, odst. 4 zákona o archivnictví a spisové službě. Státní oblastní archivy se na základě žádosti příslušného živnostenského úřadu vyjadřují ke splnění výše uvedených podmínek. Státní oblastní archivy vedou evidenci komerčních spisoven s udělenou koncesí „vedení spisovny“ provozujících svou činnost na území spravovaného kraje.