Historie archivu

Historie pardubického archivu

Pardubické sbírky, sahající až do počátků 16. století, byly díky muzejnímu spolku soustředěny do roku 1948 v pardubickém muzeu. Téhož roku vznikl jako odborné zařízení při Městském národním výboru v Pardubicích městský archiv a o čtyři roky pozdìji, v roce 1952, byla zřízena při ONV v Pardubicích Okresní archivní služba, v níž lze spatřovat počátky budoucího okresního archivu.

Okresní archiv začal pracovat od roku 1960, což souviselo s tehdejšími územními změnami, a od této chvíle přejal pod svou péči i archivy okresů Přelouče a Holic, s pobočkami v již zmíněné Bohdanči, Dašicích, Horním Jelení a Albrechticích. Mezi první okresní archiváře, zde působící, náleželi František Svatoň, František Ottmar a nelze zapomenout ani jména Zdeňka Bičíka a Františka Nešpora. První ředitelkou nově konstituovaného okresního archivu se stala prom. hist. Elvia Žandová, která svou funkci zastávala téměř 30 let.

Pardubický městský archiv pracoval samostatně až do roku 1960. Dne 1. dubna 1961 došlo k jeho sloučení s archivem okresním, který tak získal co do složení fondů téměř současnou podobu. V rámci reorganizace státní správy se v roce 2002 stal Státní okresní archiv Pardubice součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mezi pravidelné návštěvníky archivu od počátku jeho existence patřili zejména regionální historikové a studenti. Několikanásobně rozšířený zájem veřejnosti zaznamenal archiv od roku 1989 především v souvislosti s vyřizováním restitucí a rehabilitací, kdy pátrání po různých dokladech ukázalo cestu a možnosti této instituce mnohým současným stálým badatelům.

Za dobu své existence prodělala řada archivních pracovníků spolu s fondy častá stěhování a teprve v roce 1995 získal Státní okresní archiv Pardubice vlastní budovu, přizpůsobenou a odpovídající jeho potřebám a hlavně potřebám jeho sbírek a fondů.

V roce 1956 vydal Zdeněk Bičík Průvodce po Městském archivu v Pardubicích. Stručný průvodce po městských fondech nazvaný Deset let městského archivu v Pardubicích 1948–1958, vyšel roku 1958. V současné době poskytuje soupis fondů Státního okresního archivu Pardubice v podobě internetových stránek.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/historiearchivu/