Pardubicko na situačních a orientačních plánech

Zpět

1998

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, která proběhla v říjnu 1998.

Předmluva

Tato publikace volně navazuje na soubor Pardubicko na mapách a plánech, který byl Státním okresním archivem v Pardubicích vydán v roce 1997. Zatímco jsme však v loňském roce zvolili úhel pohledu od nejširšího pojetí map České země přes kraje a panství po okresy, v této práci nabízíme pohled zúžený do regionálního měřítka. Na území dnešního Pardubicka se v minulých staletích rozprostíralo několik panství. Ta v sobě zahrnovala sídelní strukturu a další hospodářské útvary. Představu o jejich podobě a funkci nám přibližují dochované písemné dokumenty a nákresy různého typu. Charakteristické pro zmíněné územní jednotky jsou právě situační plány věnující pozornost konkrétním lokalitám (městům, obcím, dvorům atd.) a na ně navazující orientační plány měst, kterým dala vzniknout až určitá úroveň osídlení. A právě výběr situačních a orientačních plánů pardubické provenience je soustředěn v obrazové části této publikace, jejíž druhá, textová část je věnována vývoji situačních plánů před katastrálním mapováním i po něm a jejich významu pro stavební a urbanistické koncepce. Z jednadvaceti reprodukcí městských a vesnických sídel, dvorů a hřebčínů je třeba upozornit na vzácný soubor situačních plánů města Pardubic s opevněním, z poloviny 18. století, získaných z Vojenského archivu Rakouského státního archivu ve Vídni. Zajímavý a divácky atraktivní je i soubor orientačních plánů Pardubic v průřezu 20. století, který je obohacen pojednáním o vývoji a změnách názvosloví nejvýznamnějších pardubických ulic. Tato publikace a zároveň stejnojmenná výstava, realizovaná v prostorách pardubického okresního archivu v říjnu tohoto roku, si kladou za cíl přiblížit čtenáři a divákovi významná místa v rámci Pardubicka a seznámit jej s dochovanými plány těchto lokalit. Záměrně jsme vynechali stavební plány, které by měly náš cyklus map a plánů Pardubicka ukončit v příštím roce.

Nahoru

Seznam reprodukcí

I. Městys Bohdaneč 1727, Václav de Bossi, Státní útřední archiv Praha
II. Ves Bělá 1727, Václav de Bossi, Státní ústřední archiv Praha
III. Plan von Stadt Pardubitz cca 1740, autor neznámý, Ősterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien
IV. Grund Riss von der kőnigliche bőhmische Stadt Pardubitz 1746, autor neznámý, Ősterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien
V. Plán města a opevnění cca 1760, autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
VI. Pardubitz mit őstlicher Umgebung 1778, autor neznámý, Ősterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien
VII. Situační plán města od Bílé po Zelenou bránu 1829, autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
VIII. Situační plán hřebčína v Kladrubech 1732 (?) autor neznámý, Archiv Pražského hradu
IX. Mapa pozemků a budov Kladruby s vyznačením práva myslivosti 1850, autor neznámý, Státní ústřední archiv Praha
X. Dvůr Vystrov 1780 (zlomek mapového atlasu), autor neznámý, Státní oblastní archiv Zámrsk
XI. Dvůr Benešovice 1830, Josef Sperling, Státní oblastní archiv Zámrsk
XII. Dvůr Luhy 1840, autor neznámý, Státní oblastní archiv Zámrsk
XIII. Dvůr Zdechovice (kolem 1850), autor neznámý, Státní oblastní archiv Zámrsk
XIV. Obecný pozemek Přelouč 1844, František Potůček, Státní okresní archiv Pardubice
XV. Thiergarden in Choltitz 1887, Fridrich Croy, Státní oblastní archiv Zámrsk
XVI. Orientační plán Polabin, (konec 30. let), autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
XVII. Orientační plán Pardubic 1903, Jan Mužík, Státní okresní archiv Pardubice
XVIII. Orientační plán Pardubic (1925 – 26), autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
XIX. Orientační plán Pardubic 1938, autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
XX. Orientační plán Pardubic 1972, Kartografie, n. p. Praha, Státní okresní archiv Pardubice
XXI. Velké Pardubice (1949), autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
 
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Autoři: RNDr. Václav Hovorka PhDr. Vladimír Hrubý Mgr. Jana Poddaná
Překlad: RNDr. Vladimír Svědiroh (A) Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (N)
Fotografie: Luděk Vojtěchovský Österreichisches Staatsarchiv Wien Archiv Pražského hradu
Litografie a tisk: Východočeská tiskárna s. r. o. v Pardubicích
Grafická úprava: Mgr. Lubomír Netušil
Náklad: 900 výtisků
ISBN 80-902581-0-7

Zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/pardubicko-na-situacnich-a-orientacnich-planech-2/