Soupis kronik okresu Pardubice

Zpět

Soupis kronik okresu Pardubice

1998

Soupis kronik okresu Pardubice

Úvod

Soupis kronik okresu Pardubice byl vypracován pro potřebu badatelů, historiků, kronikářů a všech zájemců o regionální historii, neboť právě kroniky nám vedle jiných archiválií umožňují svým obsahem nahlédnout do doby dávno minulé. Smyslem této publikace není podrobný popis kronik, ale především jejich zmapování, podchycení časových rozsahů a místa uložení. Soupis vznikl z potřeby zachytit co nejkomplexnější přehled těchto narativních pramenů, což se nejlépe podaŕilo v případě kronik a pamětních knih obcí. Kvalita kronik je různá, všeobecně platí, že širší vypovídací hodnotu mají starší materiály. V zápisech z období socialismu bývá často opomíjen lidský faktor, i zde se však nacházejí kvalitní kroniky. Ale ani u obsahově slabších kronik nelze popřít jejich dokumentární a historickou hodnotu pro náš pardubický region. Soupis jsme sestavovali abecedně podle názvů obcí, pričemž členění v rámci obce je sestaveno v pořadí kroniky obecní, školní, spolkové, farní a ostatní. Lepší orientaci v typech kronik napomáhají předsazené ikony. Kroniky byly popisovány podle jednotného klíče. Zápis obsahuje kromě názvu, časového rozsahu (popisované období) a současného uložení kroniky ještě její vybavení fotografiemi či jinou dokumentací, pro vizuální představu čtenáře jsme u každé kroniky podchytili nápis na deskách či titulním listu, formát, vazbu, počet popsaných stran a údaje, kdy byly zápisy pořizovány. Snaha uchovat zprávy o významných událostech písemnou formou je velmi starého data. Prvním právním nařízením v Čechách byl dekret presidia zemského gubernia ze dne 31. srpna 1835, kterým bylo s účinností od 1. ledna 1836 nařízeno všem městům a obcím trhovým, významnějším vesnicím a farním úřadům založit a vést pamětní knihy. Ve 14 bodech bylo uloženo jak kroniky vést a co do nich zapisovat. Další právní nařízení bylo vydáno v roce 1920. Zákon o pamětních knihách obecních č. 80/1920 ze dne 30. ledna 1920 vstoupil v platnost prováděcím nařízením č. 211/1921 ze dne 9. června 1921 a byl mohutným impulzem k zakládání kronik. Paragraf č. I zákona říká, že „každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní“. A protože od roku 1921 nedošlo k novele, není tento historický zákon zbaven platnosti. K dnešnímu dni je v okrese Pardubice 6 měst, 109 obcí a 82 jejich místních částí. Protože místní části měst a obcí mají velmi často svou historii zachycenu v příslušné obci, teoreticky by se mělo v pardubickém okrese vést kolem 115 obecních kronik. Ve skutečnosti je v současné době vedeno 90 kronik obcí a měst. Po ukončení soupisových prací jsme zaznamenali v okrese Pardubice 1026 kronik obcí, škol, spolků, far a dalších organizací, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu, na městských a obecních úřadech, školách či u soukromých osob a firem. Mezi kroniky obcí řadíme i fotoalba a pamětní knihy vedené u příležitosti významných výročí obce. Zaznamenali jsme jich 469, přičemž jsme kromě interního přehledu obecních kronik a publikace archiváře Zdeňka Bičíka využili přímých informací od starostů a kronikářů jednotlivých obcí. Přesto se nedomníváme, že počet kronik uvedený v této publikaci je konečný. Zejména farní kroniky jsou obsaženy v počtu omezeném na kroniky uložené v našem archivu a na dvě nejvýznamnější kroniky Arciděkanského úřadu v Pardubicích. Ostatní farní kroniky lze hledat na příslušných farách. Stejně tak mohly naší iniciativě uniknout některé školní kroniky, i když zachycený počet je úctyhodný, plných 421. Ze spolkových kronik jsme uvedli všechny kroniky, které jsou uloženy v našem archivu. Objevenídalších kronik, které jsou v držení jednotlivců či spolků, bylo spíše náhodné. Mezi tzv. ostatní kroniky jsme zařadili kroniky pionýrských oddílů, kroniky soukromé a rodinné, kroniky institucí, jako např. pardubické nemocnice, holické pošty, bohdanečských léčebných lázní apod. Zmínili jsme se i o kronikách ztracených a nezvěstných, jejichž ztráta nás podněcuje k sepisování a soustřeďování těchto písemností trvalé dokumentární hodnoty. Očima instituce uchovávající písemné kulturní dědictví minulosti se přimlouváme za písemné mapování věcí současných. Tomuto cíli se snaží napomoci i náš Soupis kronik okresu Pardubice. A vyvolá-li odezvu v podobě dalších objevených kronik, rádi je do našeho soupisu dodatečně zařadíme.
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Autor: Ing. Hana Černíková
Spolupracovali: Ing. Tomáš Číhař Ladislav Hloušek Mgr. Jana Poddaná
Tisk: Tiskárna PROSPERITA, Plch 24
Náklad: 300 výtisků
ISBN 80-902581-1-5

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/soupis-kronik-okresu-pardubice/