Naše služby a činnost

  • Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále jen „Archiv“) je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), organizační složkou státu. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.
  • Archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“), které plní funkci jeho zřizovatele. Postavení, předmět činnosti a věcná a územní působnost Archivu jsou upraveny zákonem o archivnictví.
  • Archiv je služebním úřadem podle § 4 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“).
  • Archiv je účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
  • Správní obvod Archivu je vymezen územím Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.
  • Archiv v rámci předmětu činnosti a územní působnosti stanovené zákonem o archivnictví vykonává státní správu, provádí odbornou činnost, plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Základní úkoly archivu v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví jsou stanoveny zejména §§ 49, 62, 71, 78 zákona o archivnictví.
  • Další úkoly archivu a podmínky jejich plnění stanoví zvláštní právní předpisy a k jejich provedení ministerstvem v jeho působnosti vydané služební předpisy a další akty řízení.