Badatelna

Základní pravidla provozu badatelny

Do archiválií může nahlížet každý občan (vč. cizinců) po předložení občanského průkazu nebo průkazu jemu naroveň postavenému. Archiv může pořizovat černobílé xerokopie z archiválií do formátu A3 vč. a je oprávněn ověřit shodu těchto kopií s originálem (zpoplatněno). V případě, že není možné navštívit archiv osobně, lze podat archivu dotaz na výskyt archiválií v jeho fondech písemně (u složitých dotazů a rešerší zpoplatněno). Viz Ceník služeb a úkonů.

Badatel při své první návštěvě vyplní badatelský list, v němž pravost všech údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Před zapůjčením archiválií vyplní badatel žádost o předložení archiválií. Badatel může (pokud to není v rozporu s platnou legislativou) po vyplnění žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení pořizovat reprodukce archiválií vlastním reprodukčním zařízením (standardně fotoaparátem nebo příručním skenerem). Nahlížení do archiválií je zdarma,

Provozní doba badatelny:

pondělí  8.00 – 17.00 hodin,  středa  8.00 – 17.00 hodin.  V jiné dny je možné studium pouze po dohodě s vedoucím státního okresního archivu. Případné omezení provozu badatelny stanoví vedoucí archivu svým pokynem a nechá jej zveřejnit na úřední desce archivu a prostředky dálkového přístupu s dostatečným časovým předstihem.

Provoz badatelny se řídí badatelským řádem.

S účinností od 5. 1. 2015 je badatel povinen při studiu archiválií používat bavlněné ochranné rukavice.

Rukavice ke studiu dostane badatel při své první návštěvě badatelny v rámci kalendářního roku od obsluhy badatelny zdarma, a to v počtu 1 pár. Každý další pár v rámci kalendářního roku mu bude obsluhou badatelny v případě potřeby již prodán za nákupní cenu.

Cena rukavic – 17,- Kč/pár

Informace o zpracovávání osobních údajů archivem:

Podle ustanovení v § 16, odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. se na archiv nevztahuje oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože mu zpracování osobních údajů ukládá speciální zákon, tj. zákon č. 499/2004 Sb., konkrétně § 35 ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující údaje: Pro účely ochrany archiválií jsou veřejné archivy oprávněny zpracovávat osobní údaje žadatelů o nahlížení v rozsahu a) jména, popřípadě jmen, a příjmení, b) místa trvalého pobytu fyzické osoby, místa dlouhodobého nebo trvalého pobytu cizinců, c) čísla občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, d) témat studia a jejich účelu, popřípadě i e) názvu a sídla právnické osoby, pro kterou žadatel o nahlížení téma zpracovává.

Badatel před zapůjčením archiválií vyplňuje Žádost o předložení archiválií. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou.

Povinností obsluhy badatelny je zkontrolovat všechny archiválie před jejich vydáním badateli i po jejich vrácení.

S ohledem na provozní možnosti badatelny je předkládáno jednomu badateli během jedné badatelské návštěvy max. 6 evidenčních jednotek (kartonů, knih, fasciklů atp.).

Archiválie jsou z provozních důvodů badatelny vydávány od 8.00 do 16.00 hod. Po 16.00 hod. jsou předkládány pouze archivní pomůcky, literatura. V době času vymezeného na oběd obsluhy badatelny, tj. od 11.30 do 12.30 hod., je možné omezit či pozdržet vydávání archiválií ke studiu dle aktuálních možností badatelny.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/badatelna/