Průvodce po osobních a rodinných fondech

Státního okresního archivu Hradec králové

 

Zpracovala:

Mgr. Andrea SVATOŠOVÁ

(text vznikl úpravou závěrečné práce Průvodce po dějinách a archivních fondech Státního okresního archivu v Hradci Králové – osobní a rodinné fondy, PedF UJEP Ústí nad Labem, 2003)

 

ARCHIVÁLIE SOkA HRADEC KRÁLOVÉ

Průvodce po archivních fondech jako archivní pomůcka

Archivní pomůcky lze definovat jako informační publikace o obsahu a uspořádání archivních souborů nebo také jako inventární soupis veškerých signatur a evidenčních jednotek. Je na místě se zmínit o všech nejdůležitějších a nejhojněji vyskytovaných archivních pomůckách.

Nejfrekventovanější a základní pomůckou je inventář. Jeho posláním je informovat o struktuře a obsahu archivního fondu nebo jeho části. Má pevně stanovená pravidla, za kterých je utvářen. Skládá se z úvodu, ten se dále dělí na dějiny původce fondu, dějiny fondu, rozbor fondu, možnosti využití fondu a protokolární záznam o zpracování fondu. Další jeho částí je soupis a popis všech inventárních jednotek, který odpovídá způsobu uspořádání fondu a také bývá doplněn rejstříky a ty mohou mít různou podobu.

Méně častou archivní pomůckou jsou katalogy. Poskytují podrobný a kritický popis obsahu jednotlivých archiválií. Od inventáře se liší hlavně tím, že jsou mnohem podrobnější. Katalogy se mohou různě specializovat, potom můžeme hovořit o katalogu systematickém nebo o tématickém.

Předmětem našeho zájmu je však další archivní pomůcka: Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Bohužel nikdy nebyly a do dnes ani nejsou pravidelnou součástí archivů a jejich tvorba již několik desetiletí stále stagnuje. Přitom se jedná o přehlednou a praktickou pomůcku, která dokáže badateli, ale také pracovníkům archivů notně usnadnit vědecký život.

Co se rozumí pod pojmem Průvodce po archivních fondech a sbírkách a k čemu slouží? Definic je mnoho a nejčastěji se hovoří o tom, že se jedná o popis obsahu veškerých archivních fondů jednoho archivu, města nebo regionu. Tento soupis může být abecední, systematický nebo také chronologický. Lze se také specializovat na určité skupiny archivního materiálu (jako je to i u nás, kdy se omezíme pouze na osobní a rodinné pozůstalosti).

Průvodce po archivních fondech a sbírkách - jako archivní pomůcka - nemá příliš dlouhou historii. První uveřejněný průvodce totiž vyšel až v roce 1952 a týkal se Ústředního archivu ministerstva vnitra v Praze. Průvodcům po archivních fondech a sbírkách předcházely pouze nejrůznější soupisy fondů, které nebyly samostatně vydávány a byly vždy přidruženy k jiné publikaci.

Rozmach a “zlatý věk” průvodců nastal v roce 1954, kdy bylo vydáno první vládní nařízení, upravující chod celého archivnictví. V té době bylo napsáno a vydáno několik průvodců po fondech státních archivů. Až později se přidaly i okresní a městské archivy.

V 80. letech 20. století docházelo také k aktuálnímu přepracovávání průvodců a k jejich doplňování. Vytvářejí se z již vyhotovených popisů archivních fondů a aby měly jednotnou podobu, postupovalo se podle Metodických návodů a instrukcí pro zpracování archivního materiálu, které byly publikovány ve Sborníku archivních prací (ročník X z roku 1960). Postupně se průvodci ještě dále vyvíjely a zdokonalovaly, a tak k nim přibyly další součásti, které vedou k lepší manipulaci a k rychlejšímu vyhledávání informací.

Vydávání průvodců po okresní archivech předcházela odborná jednání a porady. Zásadní porada se konala 3. prosince 1956 v budově Státního Ústředního archivu v Praze, kde se sešli okresní archiváři, zaměstnanci SÚA a člen Archivní správy ministerstva vnitra.

Diskuse probíhala v době, kdy řada archivářů již pracovala na celkovém popisu archivních fondů a sbírek příslušných archivů. Na rok 1957 bylo naplánováno definitivní vytištění prvních čtyř průvodců. Skladbou materiálu, ale také jiným zaměřením (spíše vlastivědným) se průvodci po okresních archivech podstatně lišily od svých předchůdců, již vydaných průvodců po státních a městských archivech. Nezbytně nutné bylo vytvořit metody a návody, podle kterých by autoři průvodců mohli postupovat a které by umožnily sjednotit postupy při vnitřním uspořádání a zpracovávání těchto textů.

Návrh metodického postupu vyhotovila a předložila na zmiňované poradě Archivní správa ministerstva vnitra. Problémovým místem se ukázalo například řazení fondů. Diskutovalo se o dvou odlišných způsobech: prvním bylo řazení podle druhu fondu, tomu tak bylo v již vydaných průvodcích po státních archivech. Druhým způsobem bylo místní řazení fondů. Zvítězil názor, že průvodce je archivní pomůcka, která má hlavně sloužit k regionálním účelům. Z tohoto důvodu byl doporučen způsob řazení fondů podle míst. Argumentovalo se tím, že je tak možné rychle vyhledat informace o všech dochovaných písemnostech jednotlivých obcí a souběžně o jejich stručných dějinách (např. vznik, příslušnost k určitému panství, data významných událostí obce apod.).

Z porady vyplynul požadavek, aby každý průvodce v úvodu obsahoval dějiny archivu a stručný nástin dějin okresu. Po úvodu měl následovat popis fondů okresního a poté i místního významu, dále popisy fondů a sbírek jednotlivých místních archivů v okrese, které měly být seřazeny podle významu a důležitosti archivního materiálu, ostatní obecní archivy měly být řazeny abecedně. Účastníci setkání diskutovali také o tom, zda by měl každý okresní archiv vydat tuto publikaci sám nebo zda by to měla jít o společné dílo pro několik okolních archivů. V této záležitosti nepadlo definitivní rozhodnutí a řešení bylo ponecháno na konkrétních situacích. Pouze pro Pražský kraj bylo s konečnou platností rozhodnuto o konkrétních číslech.

Dalším setkáním, kde se odborníci z okresních archivů snažili vypracovat, sjednotit a prodiskutovat problematiku vydávání průvodců po archivních fondech a sbírkách, byl Seminář o průvodcích po fondech a sbírkách okresních archivů. Setkání vzniklo především z popudu pracovníků východočeského a středočeského kraje a bylo Archivní správou Ministerstva vnitra ČSR svoláno na 20. - 21. března 1971 do Okresního archivu v Kutné Hoře. Zúčastnilo se ho téměř třicet ředitelů okresních a městských archivů, dále byli přítomni krajští instruktoři pro okresní archivy a zástupci Archivní správy.

Diskuse většinou probíhala formou referátů účastníků setkání. Je potřebné říci, že kutnohorské setkání nepřineslo jednotný pohled na danou problematiku. Shoda panovala především v tom, že by průvodci měly být jednou ze základních archivních pomůcek a že je nutné vytvořit je pro všechny archivy v republice. Naopak neshoda názorů panovala v otázce podoby popisu fondů.

Mnohé problémy a dílčí témata i po dvoudenním setkání tak zůstala nedořešena a otevřena pro další jednání. Některé otazníky mohla zodpovědět plánovaná schůzka autorů připravovaných průvodců po okresních archivech.

Přes zjevnou snahu v minulosti sjednotit podobu průvodců po archivních fondech a sbírkách se v dnešní době stále setkáváme s jejich různým pojetím a zpracováním. Možná také proto, že každý archiv má své specifické fondy a sbírky a jejich zpracování a zpřístupnění si vyžaduje zvláštní individuální přístup a posouzení v daných konkrétních situacích.

I přes tuto nejednotnost plní všechny publikace svou základní funkci, tj. seznamovat regionální prostředí (přehlednou a jednoduchou formou) s historickým i nedávno minulým odkazem. Budou-li průvodci plnit toto poslání, stanou se příslušné archivy vyhledávaným místem pro odborníky i laickou veřejnost.

 

Soupis osobních a rodinných fondů

Název fondu:

Značka:

Bárta Karel

SP – Bárta

Stručná historie původce:

Karel Bárta se narodil 31. srpna 1896 v Chocni. Místo a datum úmrtí se nepodařilo zjistit. Pracoval jako učitel. Stal se členem obecního zastupitelstva města Hradce Králové.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl přijat z Muzea Východních Čech do hradeckého archivu 27. října 1999 ředitelem Petrem Zimmermannem. Soukromá pozůstalost Karla Bárty není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, výstřižky z novin, písemnosti týkající se majetkových záležitostí aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

1904 – 1985

 

0,45 bm

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Batěk Leopold, MUDr.

SP – Batěk

Stručná historie původce:

Leopold Batěk se narodil 4. října 1857 v Náchodě. Zemřel 15. ledna 1936 v Hradci Králové. Během studií na hradeckém gymnáziu se seznámil s Františkem Ulrichem, pozdějším starostou. Působil jako lékař a zdravotní rada. V roce 1882 se stal metternichovským knížecím lékařem na jejich velkostatku v Plasech u Plzně. V roce 1899 se natrvalo přestěhoval do Hradce Králové a nastoupil na místo vězeňského lékaře ve věznici krajského soudu. Celkem sedmkrát byl zvolen členem městského zastupitelstva. Politicky se hlásil nejprve ke straně realistické, po 2. světové válce k národní demokracii. Právě jako demokrat byl zvolen 1. náměstkem starosty města. Zásluhy L. Baťka o rozvoj města jsou nepřehlédnutelné, zejména v oblasti kulturní a zdravotnické. Významně podporoval městské Klicperovo divadlo. V roce 1905 se spolupodílel na vzniku Divadla sdružených měst východočeských. Jako radní zodpovědný za zdravotní referát sestavil tzv. Mléčný řád, upravující nevyhovující hygienické podmínky pro pouliční prodej mléka. V roce 1910 prosadil zřízení poradny pro matky a kojence, jednalo se o první instituci svého druhu v někdejším Rakousku Uhersku. Za své zásluhy byl oceněn řadou čestných titulů a vyznamenání.

Stručné dějiny fondu:

Do SOkA HK byla soukromá pozůstalost předána z hradeckého muzea, a to postupně v letech 1955 a 1967. Archiválie převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek a zpracoval je Petr Grulich v roce 1998.

Fond byl nejprve uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. V roce 1991 byl převezen do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Část pozůstalosti se nachází v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

 

 

 

Obsah: osobní doklady a spisy, úřední, odborná a soukromá korespondence, zápisy projevů a přednášek, novinové výstřižky a fotografie

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

1881 – 1936

 

0,09 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

1 fascikl

3 fotografie

Současný stav uspořádání a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1516

Přístupný

Využití fondu:

Pro kulturní a zdravotní obraz regionu

Edice a literatura:

Batěk, L.: O veřejném zdravotnictví v Hradci Králové v míru a ve válce.

Mediciální rada MUDr. Leopold Batěk mrtev. Osvěta lidu, r. 39, 1936, č. 6, s.1, 7 – 8.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1. TOPS, Hradec Králové, 1994.

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Beer Rudolf

SP –Beer

Stručná historie původce:

Rudolf Beer se narodil 27. března 1889 v Hradci Králové. Zde také 10. listopadu 1963 zemřel. Byl majitelem stavebního, strojního a uměleckého zámečnictví a ve městě provozoval zámečnickou živnost.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost R. Beera byla vyčleněna z varií archivářem Janem Čížkem, a to 27. března 1998. Fond není zpracován.

Soukromá pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: účetní knihy z let 1930 – 1931 a z let 1935 – 1938

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1930 – 1938

 

0,06 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 úřední knihy a rukopisy

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Brukner Jaroslav

SP - Brukner

Stručná historie původce:

Jaroslav Brukner se narodil v roce 1885. Zemřel v roce 1958. Působil jako učitel na gymnáziu v Novém Bydžově. Později se stal jeho ředitelem. Současně působil jako kulturní pracovník a spisovatel. Z historie ho nejvíce zajímaly dějiny Nového Bydžova. Od konce dvacátých let 20. století se J. Brukner spolu s ostatními regionálními nadšenci snažil uspořádat velkou novobydžovskou výstavu. Kvůli finančním problémům byl celý projekt uskutečněn až v roce 1934, kdy se konala tzv. Výstava kraje novobydžovského (29. června – 15. července). Cílem a úkolem výstavy bylo poukázat na to, jakým způsobem a jakou měrou přispěl novobydžovský kraj do kulturní, hospodářské, vědecké a společenské oblasti celého národa. Jaroslav Brukner odpovídal za vytvoření výstavních katalogů a za prodej dalších publikací.

Stručné dějiny fondu:

Za hradecký archiv převzal fond 26. února 1969 Jan Wipler. V roce 2001 ho zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl převezen do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vlastní literární tvorba, biografický materiál o rodácích a osobnostech novobydžovského kraje

Úplnost - mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1920 - 1947

 

0,30 bm

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1668

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Jaroslav Brukner publikoval výsledky svého historického bádání v novobydžovských novinách Týden.

SOkA HK, Archiv města Nový Bydžov. Pamětní kniha. Díl II, z let 1933 – 1970, č. 244, s. 90 – 96.

Název fondu:

Značka:

Cavaisovi – rodinný archiv

SP – Cavais

Stručná historie původce:

Rodina Cavaisů pocházela z Hradce Králové. V pozůstalosti jsou uloženy dokumenty těchto členů rodiny – F. X. Cavais, Josef Cavais st. a Josef Cavais ml. Mnoho se o rodině a jejích příslušnících neví. Pouze to, že nejstarší z členů F. X. Cavais byl městským radním v Hradci Králové a zemřel v roce 1884. Josef Cavais st. patřil k uznávaným hradeckým občanům a zemřel v roce 1863. Josef Cavais ml. působil jako lékárník a zemřel v roce 1893.

Stručné dějiny fondu:

Do hradeckého archivu převzal rodinnou pozůstalost tehdejší ředitel Leoš Rejmánek v roce 1955. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy rodiny, účty, soukromá a úřední korespondence aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1803 – 1888

 

0,24 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka :

Čapek antonín

SP – Čapek

Stručná historie původce:

Antonín Čapek se narodil 28. prosince 1885 v Žernově. Datum a místo úmrtí se nepodařilo zjistit. V Hradci Králové působil jako soudní znalec a geometr.

Stručné dějiny fondu:

Pozůstalost A. Čapka byla hradeckým muzeem předána 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, písemný materiál týkající se Čapkovy odborné činnosti – mapy, plány aj.

Úplnost - mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1922 – 1982

 

0,70 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

Současný stav uspořádání a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka :

Čapek Jan

SP – Čapek

Stručná historie původce:

Jan Čapek se narodil 26. března 1935 v Hradci Králové. Zemřel v únoru 1981 tamtéž. Působil jako státní notář.

Stručné dějiny fondu:

Do roku 1995 byl fond součástí pozůstalosti A. Doubravy. SOkA HK převzal SP – Čapek 30. srpna 1995 od Okresního úřadu.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, fotoalbum, vlastní literární tvorba (básně) aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1935 – 1981

 

0,20 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

1 fotoalbum

Současný stav uspořádání a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Červených – rodinný archiv

SP – Červený

Stručná historie původce:

Rodina Červených je považována za průkopníka výroby některých dechových nástrojů v Čechách. Zakladatel slavného jména rodu Václav František Červený se narodil 27. září 1819 v Dubči u Běchovic. Zemřel 19. ledna 1896 v Hradci Králové. Již v chlapeckém věku se u něj projevil hudební talent. Vynikal především ve hře na klarinet a trubku. Předtím, něž se natrvalo usadil v Hradci Králové, se vyučil nástrojařskému umění u mnoha evropských mistrů. Volba Hradec Králové pro umístění podniku na výrobu hudebních nástrojů, nebyla náhodná. Nacházela se tu pevnost a armádní kapely byly pro výrobce významným odbytištěm. Rokem 1842 začala firma V. F. Červený existovat.

Továrna na výrobu dechových nástrojů se nacházela na Malém náměstí. Nevyráběny se pouze tradiční hudební nástroje, ale vznikaly tu nejrůznější vynálezy. Mezi nejznámější patřil kornon určený pro jízdní vojenské čety, kontrabas, kontrafagot, altovka, sokolovka, armádní pozoun nebo zvukovodka, která umožňovala změnu ladění nástroje. Za mnohé hudební vynálezy byl V. F. Červený často oceňován, i v cizině (např.: 1853 – New York).

V. F. Červený měl celkem třináct dětí, většina však zemřela ještě v dětském věku. Nástupcem otce ve vedení firmy se měl stát nejstarší syn Jan (nar. 1844), který ale zemřel na choleru v roce 1866. Ve firmě působili i další synové: Otakar (nar. 1850), Jaroslav (nar. 1851), Stanislav (nar. 1854) a Bohumil. Otakar měl od roku 1876 na starosti ruský trh a byl vedoucím pobočky v Kyjevě. Jaroslav byl vyučen nástrojařskému řemeslu a na starosti měl u nástrojů dokončovací a ladící fázi. Stanislav byl také vyučen a zodpovědný byl za počáteční přípravu materiálu a stříhání dílů pro výrobu hudebního nástroje. Bohumil působil jako firemní prokurista. Od roku 1876 se všichni čtyři synové podíleli na chodu rodinného podniku a firma také proto změnila svůj název na V. F. Červený a synové. Rodinný podnik stále vzkvétal. V roce 1880 jej poctil svou návštěvou panovník František Josef I. Po smrti zakladatele rodinného podniku V. F. Červeného, převzali firmu plně jeho synové. I když podnik vyráběl i v nelehkých časech, dokázal se vždy vzchopit a prosperovat. Pomohla tomu také spolupráce s druhým největším výrobcem nástrojů Karlem Šámalem. V roce 1948 byl rodinný podnik Červených znárodněn a začleněn do firmy Amati.

Stručné dějiny fondu:

Rodinný archiv Červených byl předán do hradeckého archivu postupně: v roce 1955 z podniku Amati a v roce 1971. Fond SP – Červený zpracoval v roce 1999 Jiří Pavlík.

Původně byl fond uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů rodiny, firemní a soukromá korespondence, rukopisné poznámky, novinové články, výstřižky, diplomy a medaile, fotografie aj.

Úplnost - mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1844 – 1930

 

0,50 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 úřední kniha

5 kartonů

5 diplomů

37 medailí

65 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1529

Přístupný

Využití fondu:

Fond byl využit potomkem rodu Červených J. Červeným k literárnímu zpracování.

Vypovídá o vzniku, chodu a konci velkého rodinného podniku.

Edice a literatura:

Korbel, V.: V. F. Červený, vynálezce a hudební nástrojař evropského a světového významu. Hradec Králové, 1992.

Miškovský, J.: V. F. Červený. Český Brod, 1896.

Moravec, J.: V. F. Červený, muzikant, podnikatel a vynálezce. Praha, 1996.

Pavlík, J.: Významní představitelé rodu Červených. Hradecké noviny, příloha ze dne 29. března 2002, s. 52 – 53.

Rodr, J, Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1, TOPS, Hradec Králové, 1994.

Zimmermann, P.: Tlumočníci hudby. Harmonie věků, Praha, 1995, s. 30 – 32.

 

 

Název fondu:

Značka:

Dědourkovi - rodinný archiv

SP- Dědourek

Stručná historie původce:

Rodina Dědourkových vlastnila nakladatelství a knihařství v Třebechovicích pod Orebem. Antonín Dědourek se narodil 2. května 1882 v Králce u Českých Budějovic. Zemřel v Třebechovicích pod Orebem 17. prosince 1964. Po vyučení knihařem si v roce 1907 otevřel v Třebechovicích pod Orebem malý krámek s papírenským zbožím a knihařskou dílnu. Nedlouho po založení začala firma prosperovat a Antonín Dědourek mohl firmu zvětšit a dovybavit lepšími stroji. V roce 1914 však musel narukovat k c. k. pěšímu pluku a pokračovat v podnikání mohl až po návratu do Třebechovic po skončení první světové války.

Počátkem třicátých let 20. století přišel do firmy syn Antonína Dědourka - Ladislav (nar. 1912). Měl se stát otcovým nástupcem ve firmě. Znárodňování soukromých podniků, které neminulo bohužel ani rodinný podnik Dědourků v roce 1948, však tyto plány zhatilo. Ladislav Dědourek se stal zaměstnancem státních drah. V roce 1957 se vrátil ke knihám jako vedoucí knihkupectví České katolické charity v Hradci Králové, kde působil do roku 1983. Jeho syn Ladislav, ani dcera Marie, neměli potomky. Když v roce 1984 Marie zemřela a Ladislav o dva roky později, neměl rod Dědourkových přímé potomky.

Stručné dějiny fondu:

Fond SP – Dědourek byl 27. října 1999 archivem přijat z hradeckého muzea. Fond převzal ředitel Petr Zimmermann. 11. září 2000 byla provedena delimitace materiálu, vztahující se k soukromé pozůstalosti ze SOA v Zámrsku (1,70 bm). Naopak do SOA v Zámrsku byla převezena část fondu (1,68 bm). Pozůstalost Dědourkových zpracovala Veronika Vyčichlová v roce 2000.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Část fondu, týkající se záležitostí rodinné firmy, je uložena v SOA v Zámrsku.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, účetní materiál, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1870 – 1986

 

1,23 bm

Počet evidenčních jednotek: 7 kartonů

7 map

7 plánů

1730 fotografií

106 negativů

38 filmů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1616

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Deyl Václav

SP – Deyl

Stručná historie původce:

Václav Deyl se narodil 9. března 1878 v obci Lukavec u Hořic. Zemřel 17. dubna 1961. V letech 1893 – 1897 absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Jako učitel působil na řadě obecných školách např. v Chodonicích, Dohaličkách, Třesovicích, Praskačce a ve Výravě. V. Deyl se zajímal také o kronikářskou a spisovatelskou činnost. Byl autorem řady fejetonů a rozhlasových relací. Působil také jako režisér místního divadelního spolku. Byl spolupracovníkem redakční rady časopisu Hradecký kraj, který měl v široké veřejnosti probudit historické regionální cítění a povědomí.

Stručné dějiny fondu:

28. ledna 1961 byla pozůstalost předána do SOkA HK. Fond předběžně zpracoval v roce 1966 Leoš Rejmánek. Úplně ho zpracovaly Stanislava Svatoňová a Alena Skipalová v roce 1982.

Fond byl uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. V roce 1991 byl přestěhován do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vzpomínky, práce k českým, ale hlavně k regionálním dějinám, novinové výstřižky, kronikářské záznamy a poznámky k pedagogické činnosti

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1878 – 1961

 

2,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 19 kartonů

Současný stav uspřádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1201

Přístupný

Využití fondu:

K dokreslení regionálních dějin z konce minulého století a za 1. republiky z pohledu učitele a spisovatele.

Edice a literatura:

Okresní školní výbor Hradec Králové – venkov.

Časopis Hradecký kraj.

 

Název fondu:

Značka:

Domečka Ludvík

SP – Domečka

Stručná historie původce:

Ludvík Domečka se narodil 2. srpna 1861 v Černovicích (nedaleko Kamenice nad Lipou). Zemřel 27. dubna 1937 v Hradci Králové. Po studiu na jindřichohradeckém gymnáziu, odešel studovat práva na univerzitu v Praze. Po dokončení vysokoškolského studia v roce 1890 se vrátil do rodných jižních Čech, kde se v Třeboni stal notářem. Následovala dvouletá advokátní praxe, kterou absolvoval v Jindřichově Hradci. Do Hradce Králové přišel L. Domečka v roce 1894 a působil zde jako koncipient městského úřadu. V této funkci setrval až do svého odchodu do penze.

L. Domečka byl mužem mnoha zájmů. Jako muzejník, historik a archeolog vykonal mnoho záslužného pro město Hradec Králové. Již v roce 1894 vstoupil do povědomí hradecké veřejnosti, když dal v Hradci Králové instalovat historickou část Hospodářské, průmyslové a národopisné výstavy a sepsal k této výstavě detailní katalog. Snad největší Domečkovou zálibou se stalo muzeum. Od roku 1895 zde zastával post nejvyšší - řediteloval zde neuvěřitelných 37 let. Mezi hlavní Domečkovy zásluhy o rozvoj hradeckého muzea patří roztřídění sbírek, rozšíření exemplářů a především vznik nové muzejní budovy, který L. Domečka inicioval. Byl uznávaným historikem a archeologem. Jako historik významně přispěl k probádání dějin města Hradce Králové. Měl rozepsány hradecké souvislé dějiny, dále se zabýval historií královéhradeckého městského znaku a mnohými dalšími oblastmi hradeckých dějin.

Jako archeolog patřil k průkopníkům této vědecké disciplíny. Vedl si záznamy o celé řadě archeologických lokalitách v severovýchodních Čechách. Nebylo jediného archeologického nálezu, který by unikl jeho pozornosti. Nejvíce zajímala Ludvíka Domečku kultura popelnicových polí. V neposlední řadě byl také autorem velikého množství prací, odborných článků, ale také populárních sdělení. Domečkovy příspěvky v časopise Archiv, později přejmenovaném na Hradecký kraj, se týkaly hlavně jeho domény archeologie. V obou časopisech byl členem redakční rady a patřil k hlavním přispívatelům.

Stručné dějiny fondu:

Původně se pozůstalost nacházela v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové. Předána byla tehdejšímu řediteli Leoši Rejmánkovi. Pouze část fondu byla ponechána muzeu, jako odkaz po bývalém řediteli. Soukromou pozůstalost zpracoval v roce 1998 Petr Grulich.

Fond byl uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. V roce 1991 byl přemístěn do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, rukopisy, novinové články a výstřižky, fotografie a materiál týkající se dcery Jaroslavy a jejího manžela Františka Marvana

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1881 – 1937 (1947)

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 3 kartony

14 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1517

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 26.

Hoffmannová, J., Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Libri, Praha, 2000, s. 144 – 145.

Kutnar, F., Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1997, s. 640.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl I. TOPS, Hradec Králové, 1994.

Tichý, F.: Ludvík Domečka 1861 – 1937. In: Zpráva o činnosti Městského průmyslového a historického muzea v Hradci Králové za rok 1937. Hradec Králové, 1938.

Vích, F.: Ludvík Domečka. Personální bibliografie. Hradec Králové, KMVČ, 1979.

Název fondu:

Značka:

Dvořák Gustav

SP- Dvořák

Stručná historie původce:

Gustav Dvořák se narodil 12. června 1881 v Hradci Králové. Datum a místo úmrtí se nepodařilo zjistit. Vystudoval hradecké gymnázium. Působil jako režisér, ochotnický herec, autor divadelních her a teoretik dramatického umění. V roce 1896 nastoupil u hradeckého soudu jako kancelářský pomocník. V soudní službě zůstal až do roku 1938, kdy odešel na odpočinek. To již jako kancelářský asistent. G. Dvořák se významně zasloužil o rozkvět hradecké divadelní scény. V roce 1907 stál u zrodu Dramatického sdružení Tyl. Byl autorem básnické sbírky věnované městu Hradci Králové: Starohradecké siluety 1887 – 1927.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost G. Dvořáka byla do archivu předána jako součást fondu Dramatického sdružení Tyl 29. září 1969. Dva roky poté byly písemnosti, týkající se osoby G. Dvořáka, vyčleněny a osamostatněny. Vyčlenění z fondu Dramatického sdružení Tyl provedl Leoš Rejmánek. Fond SP – Dvořák zpracovala v roce 1998 Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl v roce 1991 přemístěn do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, úřední a soukromá korespondence, diplomy, čestná uznání, proslovy, přednášky, novinové výstřižky a vlastní literární tvorba

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1886 – 1945

 

0,20 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1523

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 33.

Název fondu:

Značka:

Eiselt Jan Nepomuk

SP – Eiselt

Stručná historie původce:

Jan Nepomuk Eiselt se narodil 26. června 1805 v Praze. Zemřel v roce 1867 v Hradci Králové. Mnoho toho o Eiseltově životě nevíme. Vystudoval chirurgii a porodnictví na Lékařské fakultě v Praze. Od roku 1830 byl městským lékařem v Poličce. O šest let později se stal krajským fyzikem v Táboře. Poté se přestěhoval do Jičína, kde se dokonce stal čestným občanem. V Hradci Králové působil od roku 1855 jako krajský fyzik. Jan Nepomuk Eiselt byl literárně činný. Byl autorem díla Königgrätz in der Vorzeit und Gegenwart.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1955 převzal fond z místního muzea tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: literární charakter – rukopisy místních vlastivědných prací

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1867 – 1867

 

0,07 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994. s. 35.

 

 

Název fondu:

Značka:

Fořt Karel, ing.

SP – Fořt

Stručná historie původce:

Karel Fořt se narodil 7. února 1881. Místo a datum úmrtí se nepodařilo zjistit. Zde působil jako technický rada ředitelství státních drah v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Fond převzal z hradeckého muzea do archivu 27. října 1999 ředitel Petr Zimmermann. Soukromá pozůstalost není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: soukromá korespondence, články a poznámky k různým stavebním projektům aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1903 – 1968

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Haller Alexandr

SP – Haller

Stručná historie původce:

O životě Alexadra Hallera prakticky nic nevíme. Pouze to, že byl účastníkem boje za svobodu v roce 1945.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost Alexandra Hallera převzal ředitel archivu Petr Zimmermann z hradeckého muzea 27. října 1999. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se majetkových záležitostí aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1897 – 1967

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Hartman Josef

SP - Hartman

Stručná historie původce:

Josef Hartman se narodil 15. srpna 1921 v Lovčicích. Zemřel 8. ledna 1991 v Chlumci nad Cidlinou. Od roku 1951 působil jako městský, později jako okresní archivář v pobočce SOkA HK na zámku v Chlumci nad Cidlinou.

Dále pracoval v odboru výstavby při MěNV. Jeho zájmem byla historie rodné vesnice Lovčic a historie vlastního rodu, jehož rodokmen vypracoval až do roku 1706. Hartmanovou zásluhou jsou zpřístupněny mnohé fondy města Chlumce nad Cidlinou. Za svoji veřejně prospěšnou činnost byl oceněn čestnými vyznamenáními a medailemi.

Stručné dějiny fondu:

Fond zpracoval sám Josef Hartman a odevzdal SOkA HK v červnu 1989.

Původně byl fond uložen v depozitáři v Chlumci nad Cidlinou. Později byl převezen do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: sbírky výpisků z archivů, knihoven a muzeí, soukromá a úřední korespondence, korespondence s archivy a archiváři a vlastní poznámky k dějinám Lovčic a Chlumce nad Cidlinou

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1921 – 1989

 

0,92 bm

Počet evidenčních jednotek: 20 úředních knih

7 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1194

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny – především pro dějiny Lovčic a Chlumce nad Cidlinou.

Podle samotného původce je pozůstalost cenná zejména pro podrobné místopisné údaje, které J. Hartman sbíral celý život (např. detailní informace o dnes již zaniklých mlýnech v regionu)

Edice a literatura:

Hoffmanová, J., Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Libri, Praha 2002, s. 209.

Rada, S.: 65 let Josefa Hartmana. In: Chlumecký zpravodaj, 1986, č. 5, s. 9.

Zimmermann, P.: Josef Hartman šedesátníkem. In: Okresní archivy Východočeského kraje, SOA Zámrsk, 1983.

Název fondu:

Značka:

Held Jan Theobald, Dr.

SP – Held

Stručná historie původce:

Jan Theobald Held patřil k východočeským rodákům, narodil se v Třebechovicích pod Orebem v roce 1770. Zemřel v Praze v roce 1851. J. T. Held působil jako děkan lékařské fakulty. Byl považován za významného kulturního činitele v době národního obrození.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost byla předána do hradeckého archivu v roce 1957 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, soukromá a úřední korespondence, rukopisný materiál a dobová literatura

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

1789 – 1851 (1936)

0,28 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

1 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Staré Třebechovice

 

 

Název fondu:

Značka:

Hiršl Jindřich, ing.

SP – Hiršl

Stručná historie původce:

Jindřich Hiršl se narodil 22. ledna 1928 v Kasalicích. Datum a místo úmrtí se nepodařilo zjistit. V Hradci Králové působil jako vědec a vynálezce v oboru elektrotechniky.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Jindřicha Hiršla byla do archivu předána hradeckým muzeem 29. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, materiály týkající se jeho činnosti v oboru elektrotechniky aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1917 – 1984

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Holý Karel

SP – Holý

Stručná historie původce:

Karel Holý se narodil 28. prosince 1894 na Ukrajině. Zemřel 5. května 1981 v Těchlovicích. Karel Holý byl ruským legionářem.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost Karla Holého předal syn Karel Holý ml. do hradeckého archivu 27. října 1999 a převzal ji archivář Jaroslav Šůla. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1922 – 1981

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Hudcovi – rodinný archiv

SP – Hudcovi

Stručná historie původce:

Rodina Hudců pocházela z Třebechovic pod Orebem. Josef Hudec se narodil 15. března 1842 v Třebechovicích pod Orebem. Zemřel v Hradci Králové 22. listopadu 1889. Po studiích na umělecko průmyslové škole ve Vídni absolvoval studijní pobyt v Paříži. Právě studijní cesta do Francie inspirovala J. Hudce k založení školy pro učně. Již v roce 1874 začala v Třebechovicích existovat průmyslová škola pro vzdělání učňovského dorostu. Za zásluhy o vznik instituce byl Josef Hudec jmenován jejím ředitelem. Škola se později začala specializovat na umělecké zámečnictví.

V roce 1880 přesídlila do Hradce Králové. Josef Hudec byl jmenován zatímním ředitelem školy. V čele školy však nestál dlouho, v roce 1889 totiž podlehl tuberkulóze. Byl oblíbeným pedagogem a dokládá i kříž, který vyhotovili sami žáci a umístili na jeho hrob.

Josef Hudec měl šest dětí, z nichž nejstarší byl Antonín, který se narodil v roce 1870 v Třebechovicích pod Orebem. Zemřel 15. září 1950 v Hradci Králové. A. Hudec následoval svého otce a stal se zněj také učitel. Nejprve na reálné škole v Kolíně, později v Praze. Od roku 1901 působil v Hradci Králové. Za léta své pedagogické činnosti vychoval řadu významných a slavných umělců, mezi které patřili např. Bohumil Kubišta, Josef Šíma a Karel Meisner.

Stručné dějiny fondu:

Do archivu předala rodinnou pozůstalost 16. července 1985 dcera Antonína Hudce Věra Kratochvílová. Fond převzal ředitel Petr Zimmermann. Při inventování bylo respektováno původní třídění, které provedla V. Kratochvílová. Fond zpracovala v roce 1985 Milena Lenderová.

Původně byl fond SP – Hudcovi uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. V roce 1991 byl převezen do objektu ve Škroupově ulici č p. 695.

Část pozůstalosti se nachází v Městském muzeu v Třebechovicích pod Orebem, kam jej předala V. Kratochvílová.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: úřední dokumenty rodiny aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1812 – 1963

 

0,11 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inv. č. 588

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Haněl, L.: Cís. Král. Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové po uplynutí prvního čtvrtstoletí. Hradec Králové, 1899.

Výroční zprávy Reálky v Hradci Králové. Školní rok 1901 – 1931.

 

 

Název fondu:

Značka:

Huňáček Josef

SP – Huňáček

Stručná historie původce:

Josef Huňáček se narodil v roce 1881. Zemřel v Hradci Králové 30. června roku 1947. Působil jako odborný učitel. Amatérsky se věnoval divadlu. V hradeckém divadelním spolku Klicpera působil jako režisér a ochotnický herec.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do archivu převzat tehdejším ředitelem archivu Leošem Rejmánkem 20. října 1959. Pozůstalost J. Huňáčka není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, divadelní alba, divadelní plakáty a materiál k činnosti divadelního spolku Klicpera aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

1903 – 1947

0,18 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Chalupovi a Roštlapilovi – rodinný archiv

SP – Chalupovi + Roštlapilovi

Stručná historie původce:

Jedná se o rodinnou pozůstalost rodů Chalupů a Roštlapilů, které se spojily v roce 1901 sňatkem Františka Chalupy a Anny Roštlapilové. František Chalupa pocházel z Kuklen, kde se narodil 24. dubna 1875. Po studiu na hradeckém gymnáziu absolvoval tříletý kurz veterinární medicíny. Po jeho zdárném ukončení nastoupil v roce 1888 na veterinární praxi. Po sňatku s Annou Roštlapilovou odešel do Kostelce nad Orlicí, kde již zůstal natrvalo. Působil jako rada ministerstva zemědělství. Byl považován za významného znalce chovu koní a jeho služby využíval i rod Kinských a Šternberků. Byl pracovníkem Zemského svazu družstev a spolků pro chov těžkého teplokrevného koně. V roce 1907 František Chalupa požádal o udělení živnostenského listu pro provozování výroby sodové vody a šumivých nápojů. Žádosti bylo vyhověno, a tak vznikla rodinná sodovkárna. Později převzala rodinný podnik dcera Vlasta.

Rodina Roštlapilových, ze které pocházela manželka F. Chalupy Anna, vlastnila v Kostelci nad Orlicí hotel. Po smrti Františka Roštlapila v roce 1920, otce Anny Chalupové, převzal správu hotelu jeho syn Ferdinand Roštlapil. Byl v tomto oboru vyučen. Podařilo se mu podnik rozvinout a zanedlouho vykoupit podíly ostatních sourozenců. Ferdinand Roštlapil však zemřel brzy - v roce 1928. Zanechal po sobě nemalé dluhy. Jediným řešení, jak je splatit, byla dražba rodinného hotelu. Proběhla 28. června 1929 a provedl ji švagr Ferdinanda František Chalupa, který byl určen opatrovníkem pozůstalosti a měl v projednávání dalších záležitostí, týkajících se rodinného hotelu v Kostelci nad Orlicí, plnou moc.

Stručné dějiny fondu:

18. října 1971 předala do hradeckého archivu rodinnou pozůstalost Marie Chalupová a převzal ji archivář Jan Wipler. V roce 1999 fond zpracovala Veronika Vyčichlová. Ve stejném roce také proběhla delimitace materiálu z fondu SP – Chalupovi a Roštlapilovi do SOA v Zámrsku, Jednalo se o 0,11 bm materiálu, který se vztahoval k rodinné sodovkárně.

Původně byl fond uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do depozitáře ve Svobodných Dvorech. Od roku 1991 je fond uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů obou rodin, korespondence, účetní materiál, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1862 - 1943

1,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 úředních knih

8 kartonů

1 mapa

1 plán

1 fotografie

62 filmů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inv. č. 1571

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 58.

 

 

Název fondu:

Značka:

Christenovi – rodinný archiv

SP – Christenovi

Stručná historie původce:

Původcem soukromé pozůstalosti je rodina Christenových, která měla původ ve východních Čechách. Hynek Christen pocházel ze Žamberka, kde se narodil v roce 1804. Zemřel v roce 1888 v Hradci Králové. H. Christen byl od roku 1831 zaměstnán v královéhradeckém důchodenském úřadu jako účetní zádušní a sirotčí pokladny. Manželka Františka Christenová, rozená Doležalová, se narodila na předměstí Hradce Králové v Pouchově v roce 1809. Zemřela v roce 1894. Narodily se jim dvě dcery – Johana a Františka. Johana Christenová se narodila v roce 1833 v Hradci Králové a zde také zemřela v roce 1894. Zůstala svobodnou a byla soukromnicí. Její sestra Františka se narodila v Hradci Králové v roce 1836 a zde zemřela v roce 1910. Stejně jako její sestra se také nikdy neprovdala a také se věnovala soukromému obchodu.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1973 vyčlenil fond rodiny Christenových tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek ze sbírky varií. V roce 2000 fond zpracovala Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost byla původně uložena v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Později byla přemístěna do Svobodných Dvorů. Fond je nyní uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů rodiny, bibliografické poznámky, deník Františky Christenové aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1845 – 1912

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 úřední kniha

1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1638

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Kafka František, JUDr.

SP – Kafka

Stručná historie původce:

František Kafka se narodil 5. prosince 1908 v Louňovicích pod Blaníkem. Zemřel 22. listopadu 1991 v Praze. Rodina Kafkových se brzy po jeho narození přestěhovala do Divišova u Benešova. Kafka navštěvoval hradecké gymnázium, brzy však přešel na obchodní akademii. Po maturitě odešel na právnickou fakultu pražské univerzity, kterou úspěšně dokončil v roce 1933. Následujících pět let působil jako advokátní koncipient. Poté si založil vlastní advokátní kancelář. Během druhé světové války se zapojil do odboje, byl zatčen a vězněn. Po skončení války odešel pracovat na ministerstvo průmyslu, kde působil jako úředník v letech 1945 – 1954. František Kafka byl literárně činný. Napsal řadu děl, mezi která patří Barva Paříže, Vánoční legenda z ghetta nebo Žíznivá poutnice. Byl také autorem románů např. Tajemství emulze, Krutá léta a Večeře s vrahem.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Františka Kafky byla do archivu předána hradeckým muzeem 29. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond v roce 2001 zpracovala Veronika Vyčichlová .

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence a vlastní literární tvorba

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1953 – 1965

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1667

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 69 – 70.

 

 

Název fondu:

Značka:

Kalivoda Karel

SP – Kalivoda

Stručná historie původce:

Karel Kalivoda se narodil 7. října 1870 ve Vysočanech u Nového Bydžova. Zemřel 16. dubna 1939. Pracoval jako řídící učitel na školách v Kuklenách, Statině a na jiných školách v regionu.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Karla Kalivody byla do hradeckého archivu předána synem Karlem Kalivodou ml. a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: Osobní doklady a spisy, rodinné doklady a dokumenty, korespondence, různé články z novin, aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

1869 – 1980

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Khun Karel

SP – Khun

Stručná historie původce:

Karel Khun se narodil 14. října 1866 v Pecce u Nové Paky. Zemřel 12. prosince 1921 v Chlumci nad Cidlinou. Byl katolickým knězem, později také děkanem, kronikářem a historikem města Chlumce nad Cidlinou. Po absolvování gymnázia v Jičíně odešel do bohosloveckého semináře v Hradci Králové, kde byl 13. července 1890 vysvěcen na kněze. Deset let působil v Chlumci nad Cidlinou jako kaplan. V roce 1901 zemřel dosavadní chlumecký děkan Horáček a právě Karel Khun se stal jeho nástupcem. Největší zásluhy měl na sepsání dějin města Chlumce nad Cidlinou. Jako nadšený laický badatel prošel řadu významných archivů a pořídil mnoho zápisků, týkajících se dějin Chlumce. Zemřel dříve, něž je však stačil publikovat. Literárního odkazu se ujal jeho bratr František, který byl děkanem ve Světlé nad Sázavou. Jednal o odkazu svého bratra s městskou radou a ta pověřila Leopolda Nováka, učitele ve výslužbě, aby sepsal na základě Khunových zápisků dějiny města Chlumce nad Cidlinou. Na náklad města byly tyto dějiny vydány v roce 1932 pod názvem Dějiny a kulturní obraz Chlumce nad Cidlinou.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1962 byl fond Karla Khuna oddělen z varií archivu města Chlumce nad Cidlinou, a to tehdejším ředitelem Leošem Rejmánkem. V roce 2000 fond zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond Karla Khuna byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl převezen do Svobodných Dvorů. Nyní je pozůstalost uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, literární materiál, týkající se dějin města Chlumce nad Cidlinou a rukopis Dějiny a kulturní obraz města Chlumce nad Cidlinou

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1905 – 1934

 

0,27 bm

Počet evidenčních jednotek: 3 kartony

1 kresba

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1661

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 73.

Khun, K., Novák, L.: Dějiny a kulturní obraz města Chlumce nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou, 1932.

 

 

Název fondu:

Značka:

Klumpar Jan Květoslav

SP – Klumpar st.

Stručná historie původce:

Jan Květoslav Klumpar se narodil 5. května 1826 v Chrasti u Chrudimi. Zemřel 11. června 1909 v Hradci Králové. Literární a hudební vzdělání se u něho začalo projevovat už na místní farní škole, a to za významné podpory učitele Jana Nepomuka Filcíka. Poté odešel J. K. Klumpar na gymnázium do Hradce Králové, kde jej velice ovlivnil profesor V. K. Klicpera. V letech 1847 – 1848 absolvoval na pražské univerzitě obor filozofii. Po ročním pobytu v Hradci Králové se Klumpar rozhodl vrátit do Prahy, kde se zabýval studiem slovanských jazyků, s vydatnou pomocí F. L. Čelakovského.

Následovalo Klumparovo učitelské období, jako suplent působil na školách v Praze a v Jindřichově Hradci. Teprve po několika dalších zkouškách se stal kvalifikovaným učitelem a bylo mu nabídnuto místo na gymnáziu v Jihlavě. V roce 1857 byl jmenován ředitelem nově vzniklého gymnázia v Lugoši v Třemešském Banátu. Nepobyl zde dlouho a po dvou letech byl přeložen do Uherské Skalice na Slovensku. Když byla maďarština zavedena jako jednací úřední řeč, musel J. K. Klumpar ze školy odejít. Vrátil se do Jindřichova Hradce na místní gymnázium. Následovalo ředitelování na hradeckém gymnáziu - od roku 1867. V letech 1867 – 1873 pracoval jako inspektor obecných škol pro okresy Nové Město nad Metují, Broumov a Trutnov. Penzionován byl v roce 1888.

Zastupitelstvo jej pověřilo sepsáním královéhradeckých dějin a dostal také důvěru pokračovat v kronice psané V. K. Klicperou. Klumpar byl velice činný na poli spisovatelském. Vytvořil dvě učebnice latiny, řadu historických a literárních statí a byl také autorem mnoha článků v regionálních i celostátních periodicích. Tiskem byla vydaná i jeho sbírka básní Listy vděčnosti, lásky a přátelství.

Stručné dějiny fondu:

Fond SP – J. K. Klumpara byl převzat z hradeckého muzea a gymnázia v roce 1960 Leošem Rejmánkem. Soukromou pozůstalost v roce 1999 uspořádala Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Nyní se nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se pedagogické činnosti, odborné práce, účetní materiál a literární tvorba

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

1840 – 1909

0,66 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1531

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 76.

 

 

Název fondu:

Značka:

Klumpar Otakar, MUDr.

SP – Klumpar ml.

Stručná historie původce:

Otakar Klumpar se narodil 25. února 1860 v Uherské Skalici. Zemřel 3. prosince 1915 v Hradci Králové. Brzy se rodina Klumparových přestěhovala ze Slovenska do Jindřichova Hradce a v roce 1867 do Hradce Králové. Po ukončení studia na hradeckém gymnáziu, odešel studovat do Prahy medicínu. V roce 1884 se stal externím lékařem na chirurgickém oddělení MUDr. Weise v Praze. Poté následovalo místo druhého lékaře v moravské zemské nemocnici a ústavu pro choromyslné v Brně. Krátce působil jako porodník v Praze. Okresním lékařem v Sobotce se stal v roce 1886. Dva roky poté se stal soukromým lékařem v Hradci Králové. Do roku 1906 byl primářem okresní nemocnice v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost O. Klumpara byla převzata do archivu z hradeckého muzea v roce 1960 a převzal ji Leoš Rejmánek. Fond SP – Klumpar ml. uspořádala v roce 1999 Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 se nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se lékařské profese, osobní doklady a spisy a korespondence týkající se manželky Marie Klumparové

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1869 – 1925

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

1 fotografie

1 film

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1532

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1, TOPS, Hradec Králové, 1994.

Název fondu:

Značka:

Koleš Vilém

SP – Koleš

Stručná historie původce:

Vilém Koleš se narodil 27. května 1869 v Třebechovicích pod Orebem. Zde také zemřel 2. srpna 1944. V Třebechovicích u mistra Zemánka se vyučil krejčím. Po obdržení výučního listu v roce 1886 odešel na praxi do Prahy. Zde se stal členem Jednoty katolických tovaryšů a v rámci ní pořádal řadu přednášek a schůzí. V roce 1894 se stal členem redakce, která vydávala sborník Vlast a v jejíž čele stál Tomáš Škrdl. Právě on významně ovlivnil V. Koleše a prakticky jej získal pro svět historie a literatury.

Počátkem 20. století odešel Vilém Koleš do Německa, kde působil v Drážďanech, Műnsteru a Hamburku. V roce 1906 se vrátil do rodných Třebechovic a spolu se svou manželkou Marií založil krejčovskou dílnu. Stále však zůstal literárně činným. Napsal řadu povídek, dramat a několik set básní. Sám také vydával vlastivědný sborník Staré Třebechovice. Během let 1929 – 1942 vydal 36 sešitů sborníku, ve kterých si všímal především zajímavostí z minulosti, ale i ze současnosti Třebechovicka.

Samostatně vydal díla Bratři orebští – jejich účast v husitském hnutí a katolicizmu, Třebechovické kroniky, starobylé i novější, smutné i veselé, a nebo U nás po Bílé Hoře. Vilém Koleš byl také členem obecního zastupitelstva a městské rady. Na sklonku svého života byl jmenován obecním kronikářem.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Viléma Koleše byla předána do archivu z hradeckého muzea 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. V roce 2000 fond uspořádala Veronika Vyčichlová.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, písemnosti týkající se krejčovské činnosti, korespondence, vydavatelské poznámky, literární činnost, účetní materiál, fotografie a písemnosti týkající se manželky Marie.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1850 – 1944 (1969)

 

0,55 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

1 fotografie

14 filmů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1603

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Dvě výročí Viléma Koleše. In: Třebechovické haló. Zpravodaj města Třebechovice pod Orebem, č. 2, 1994, s. 7.

 

 

Název fondu:

Značka:

Kolomazníková Hedvika

SP – Kolomazníková

Stručná historie původce:

Hedvika Kolomazníková se narodila v roce 1889. Datum smrti není známo. Zabývala se filozofií a historií. Nejprve jako samouk, poté v letech 1936 – 1939 absolvovala dálkové studium na pařížské Sorbonně. Profesorský diplom získala až v roce 1948, a to kvůli okupaci. Hedvika Kolomazníková přeložila několik knih týkajících se francouzských dějin. Byla ale také překladatelka filozofických děl, mezi nejznámější patří spisy Voltaire. O Hedvice Kolomazníkové toho víme velice málo. Byla vdána za ing. Vladimíra Kolomazníka (1889 – 1959). Spolupodílel se na odborných překladech.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost H. Kolomazníkové byla předána do pobočky SOkA HK v Chlumci nad Cidlinou. Poté byl fond převezen do muzea v Hradci Králové. Po té byla pozůstalost předána Petru Zimmermannovi a začleněna do fondů a sbírek hradeckého archivu. V roce 2000 fond SP – Kolomazníková zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, překladatelské dílo – historické a filozofické

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1945 – 1966

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 2386

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Kořínek Josef

SP – Kořínek

Stručná historie původce:

Josef Kořínek se narodil 4. ledna 1861 v Jindřichově Hradci. Zemřel 22. srpna 1924 v Hradci Králové. Na Filozofické fakultě UK studoval klasickou filologii a těsnopis. Po úspěšném dostudování odešel vyučovat na gymnázia do Opavy, Pelhřimova a Jindřichova Hradce. V letech 1911 – 1923 působil jako ředitel gymnázia v Hradci Králové. Zde také vyučoval klasické jazyky a těsnopis. Kořínek byl autorem několika učebnic latiny.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1960 převzal soukromou pozůstalost do archivu tehdejší ředitel Leoš Rejmánek z hradeckého muzea. V roce 2001 jej zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Pozůstalost je nyní uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vědecké a školní práce z klasické filologie, proslovy a výpisky z pamětních knih hradeckého gymnázia

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1865 – 1922

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 3 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1663

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 80.

Wipler, J.: Výroční zpráva Gymnasia Hradec Králové. 1924/25 – nekrolog.

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Kosek Miroslav

SP – Kosek

Stručná historie původce:

Miroslav Kosek se narodil 19. září 1903 v Hradci Králové. Zde také zemřel 5. července 1970. Miroslav Kosek se vyučil několika oborům. Nastoupil na místo zámečníka v Umělecko strojnickém závodě pro kovové práce v Hradci Králové. V roce 1931 odešel dobrovolně do Podkarpatské Rusy, kde pracoval jako samostatný manipulant transformační stanice a dálkové rozvodny. Na svoji žádost se však po roce vrátil do Čech. Po té se věnoval cestování. Procestoval deset evropských zemí. Ze svých cest pořizoval výpisky a poznámky, které pak sloužily jako podklad pro přednášky a novinové příspěvky. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Veškerý majetek mu byl zabaven. Miroslav Kosek byl předčasně propuštěn 2. října 1967 po osmi letech strávených ve vězení. V letech 1958 – 1967 pracoval u Východočeských energetických závodů.

Stručné dějiny fondu:

Fond převzal z hradeckého muzea 27. října 1999 ředitel Petr Zimmermann. Soukromou pozůstalost zpracoval v roce 2001 Jan Košek.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, vlastní literární činnost, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

(1899) 1909 – 1968

 

4,04 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartotéky

7 kartonů

154 fotografií

1565 negativů

367 pozitivů (svitkový film)

2 alba

3 kresby

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1690

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

Název fondu:

Značka:

Košťál Josef

SP – Košťál

Stručná historie původce:

Josef Košťál se narodil 7. listopadu 1851 v Nedělištích u Hradce Králové. Zemřel 16. října 1920 v Praze. V letech 1864 – 1873 absolvoval gymnázium v Hradci Králové. Poté odešel na studia do Prahy, kde vystudoval filologii a češtinu. Působil jako gymnazijní profesor. Mezi jeho hlavní zájmy patřilo sbírání národopisných zvyků a lidových rčení. Dále ještě působil na školách v Praze a v Novém Bydžově.

Stručné dějiny fondu:

Do hradeckého archivu předal soukromou pozůstalost J. Košťála 14. ledna 1954 Dr. O. Košťál. SP – Košťál není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: poznámky ke zvykům a úslovím z regionu (především z Hradecka a Novobydžovska), tištěné publikace a rukopis díla J. Košťála Moje vzpomínky na válku 1866

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1890 – 1925

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 82.

 

 

Název fondu:

Značka:

Kotlant Jan

SP – Kotlant

Stručná historie původce:

Jan Kotlant se narodil 13. září 1867. Datum a místo úmrtí se nepodařilo zjistit. V Holohlavech u Hradce Králové působil jako rolník. Zapojoval se také do politiky. Byl zemským poslancem za Královédvorsko. Byl uznávaným odborníkem Zemské rady království českého. Stal se také členem několika zemědělských spolků a podniků.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1961 převzal Leoš Rejmánek pozůstalost Jana Kotlanta z pobočky Okresního archivu ve Smiřicích. Fond není zpracován.

SP – Kotlant je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti týkající se jeho vlastní činnosti – Zemská rada království českého, působení v nejrůznějších zemědělských spolcích, oběžníky, protokoly, zprávy, tiskoviny, dotazníky aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1901 – 1925

 

0,15 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Králkovi – rodinný archiv

SP - Králkovi

Stručná historie původce:

Rodina Králkových pocházela z Třebechovic pod Orebem, kde od roku 1884 vlastnila lékárnu. Písemnosti uložené v rodinné pozůstalosti se týkají pouze užší části rodiny: otce (1849 – 1916), matky Antonie, rozené Těšíkové, syna Zdeňka (1882 – 1940) a dcery Marie (1892 – 1975). Bohužel toho o rodině Králkových mnoho nevíme.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost rodiny Králků byla do hradeckého archivu přijata 13. února 1976 a převzal ji archivář Jan Wipler. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti týkající se rodiny Králků, materiál související s provozem lékárny, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1821 – 1975

 

2,57 bm

Počet evidenčních jednotek: 22 úředních knih

14 kartonů

9 diplomů

24 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Kryštof František, brig. gen.

SP – Kryštof

Stručná historie původce:

František Kryštof se narodil 29. března 1891 v Týništi nad Orlicí. Zemřel 20. února 1960 v Hradci Králové. V roce 1901 nastoupil na hradecké gymnázium, kde stal členem skupiny Mansarda. Jednalo se o karetní, kabaretní, čtenářskou, sebevzdělávací, výletnickou a všeobecně vzdělávací společnost. Poprvé také v rámci této skupiny uveřejňuje některá svá literární díla – především parodie a žertovné zpěvohry. Po ukončení středoškolského studia odešel na Právnickou fakultu UK v Praze. Po dvou semestrech však školu opustil. V roce 1910 byl jako tzv. jednoroční dobrovolník odveden, propuštěn byl v září 1911.

Do zálohy byl povolán ještě jednou, a to v roce 1912. Následovala kariéra bankovního úředníka v Bělehradě. Ještě den před začátkem 1. světové války vstoupil dobrovolně do srbské armády. Následovala celá řada míst a vojenských hodností. Po krátké přestávce, kdy v letech 1921 – 1923 byl v civilu, se v roce 1924 opět vrátil k vojenské kariéře. Definitivně byl penzionován v roce 1947.

Následovalo ne příliš příznivé období v Kryštofově životě. 16. února 1949 byl totiž zatčen a obviněn z vedení ilegální protikomunistické organizace. František Kryštof popřel to, že by stál v čele této skupiny. Přiznal však, že o existenci protikomunistické skupiny věděl. Za to byl odsouzen ke čtyřem měsícům nepodmíněně. Po propuštění byl však ihned znovu zatčen a shledán opět vinným. Tříčlenná komise jej odsoudila ke dvěma letům v táboře nucených prací v Mírově.

Právě při pobytu v Mírovské věznici vznikla řada Kryštofových básní, mezi které patří Loutna z mříží, Úsměvy v trní, nebo Náhrobní nápisy z Mírova v roce 1949. František Kryštof byl ještě vězněn na Pankráci, v Opavě, v Novém Jičíně a v Ostravě. Propuštěn byl 16. února 1953.

Odešel do Hradce Králové, kde nastoupil v národním podniku Pragolak. Stále byl literárně činným, ale již tvořil pod jménem své manželky Jiřiny Šupkové. Plně rehabilitován byl až rozsudkem krajského soudu v Ostravě v roce 1990.

Stručné dějiny fondu:

Pozůstalost F. Kryštofa do archivu předal Jan Wipler v roce 1990. Fond převzal ředitel Petr Zimmermann. SP – Kryštof zpracoval Petr Grulich v roce 2000.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti manželky Jiřiny Kryštofové, fotografie a literární tvorba.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

(1910) 1918 – 1958 (1999)

0,50 bm

Počet evidenčních jednotek: 8 kartonů

1 fotografie

3 alba

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1595

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Pichlík, K., Klípa, B., Zabloudilová, J.: Českoslovenští legionáři 1914 – 1920. Praha, Mladá Fronta, 1996.

 

 

Název fondu:

Značka:

Kubálek Josef

SP – Kubálek

Stručná historie původce:

Josef Kubálek se narodil 13. prosince 1876 ve Svídnici ve východních Čechách. V Hradci Králové zemřel v roce 1968. Absolvoval učitelský ústav v Jičíně a poté složil ještě několik dílčích zkoušek, aby byl plně kvalifikovaný. První učitelské místo dostal v Řítonicích, dále pobýval v Jičíně, Holicích a v Hradci Králové. Působil zde na cvičné škole v letech 1903 – 1923. Potom odešel do Prahy.

Mnoho času strávil studijními cestami v cizině. Své zkušenosti z pobytů v Lipsku a Berlíně poté uplatňoval i u nás. Byl autorem několika didaktických příruček a souborné práce Výzkum dětí ve třídě elementární. O jeho pedagogickém nadšení svědčí i to, že po několik let vydával pro svou třídu tzv. Malé noviny, ze kterých se mohli jeho žáci dozvědět nejrůznější zajímavosti z regionu.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1953 a 1966 získal archiv soukromou pozůstalost po J. Kryštofovi. Fond převzal tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. V roce 1999 SP – Kryštof zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140, poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. V roce 1991 byl přestěhován do objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vlastní tvorba, překladatelská činnost, výzkumy v prvních třídách, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1902 – 1970

 

1,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 9 kartonů

1 fotografie

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1573

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Heller, J.: Josef Kubálek: Přehled jeho činnosti. K jeho padesátinám. In: Pedagogické rozhledy, č. 9, 1926.

Štverák, J. a kol.: Stručné dějiny pedagogiky. Praha, SNP, 1983, s. 246.

Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl třetí, svazek první, Praha, 1934, s. 308.

Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl třetí, svazek druhý, Praha, nakl. J. Otto, 1935, s. 945.

 

 

Název fondu:

Značka:

Lahůlek Miloslav

SP – Lahůlek

Stručná historie původce:

Miloslav Lahůlek se narodil 7. prosince 1895. Zemřel 20. června 1973 ve Svobodných Dvorech. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Hradci Králové. Působil jako odborný učitel. Mezi jeho zájmy patřilo psaní básní a veršů.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Miloslava Lahůlka byla do archivu předána Janu Wiplerovi 30. prosince 1973. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, rodinná korespondence, vzpomínky na studentská léta a vlastní básnická tvorba

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1865 – 1973

 

Počet evidenčních jednotek: 3 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Macák Jaroslav

SP – Macák

Stručná historie původce:

Jaroslav Macák se narodil 26. října 1877 v Hradci Králové. Zemřel tamtéž 12. dubna 1903. Po absolvování hradeckého gymnázia vystudoval práva na pražské univerzitě. Věnoval se spisovatelské a žurnalistické činnosti. Publikoval články, fejetony a úvahy v regionálních i  celostátních periodicích. Byl novinářem v Hlasu, v Čase a v Nezávislých textech. Věnoval se také divadlu - jako ochotnický herec a autor řady her. Nejprve byl členem studentského ochotnického spolku Dobroslav a později působil v divadelní skupině Jednota Klicpera. Mezi nejznámější divadelní hry J. Macáka patří Zákony, Mezi životy, Jarní stíny nebo Bez odpovědi.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1930 darovala paní Novotná, manželka školního rady, pozůstalost hradeckému muzeu.  Fond do archivu převzal ředitel Leoš Rejmánek. Fond SP – Macák zpracovala v roce 2001 Veronika Vyčichlová.

Původně byl fond uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, žurnalistické písemnosti, literární tvorba a fotografie

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1889 – 1904

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

4 fotografie

1 album

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1662

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.:Literární Hradec Králové, Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 97.

Novotný, K.: Doslov. In: Macák J.: Práce novinářské. Beletrie, Hradec Králové, 1904, s.73.

Název fondu:

Značka:

Mádrovi – rodinný archiv

SP – Mádrovi

Stručná historie původce:

Rodina Mádrových patřila k východočeským prvorepublikovým hostinským živnostníkům. Tradice jejich živnosti se datuje od 19. století. Jan Mádr se narodil v roce 1878 v Hradci Králové. Zemřel v roce 1928. V roce 1900 absolvoval Vyšší obchodní školu v Hradci Králové a už od roku 1908 pracoval jako hostinský v rodinném podniku.

Jan Mádr převzal hostinec a kavárnu po svých rodičích: otci Janovi (hostinském na Pražském Předměstí) a matce Anně, rozené Šramekové. Za svého života se mu podařilo podnik renovovat a zvětšit. V roce 1909 se oženil s Marií, rozenou Dvořákovou a 15. září 1910 se jim narodila dcera Jarmila. Po smrti Jana Mádra se rodinného podniku ujala jeho manželka.

Ve svých 21 letech pak živnost převzala dcera Jarmila. Vystudovala Lékařskou fakultu na UK v Praze. Nejprve pracovala jako sekundární lékařka v nemocnici v Ostravě. Za okupace se dostal rodinný podnik pod kontrolu německých úřadů. V roce 1943 byla násilně ukončena existence rodinného hostince i kavárny. Zda byl provoz později obnoven, není známo.

Nedlouho po nástupu do ostravské nemocnice se J. Mádrová vdala za ing. Josefa Čeřovského. Spolu se také v roce 1951 přestěhovali z Ostravy do Hradce Králové. Jarmila Čeřovská zde získala místo v Okresní nemocenské pojišťovně. Oba manželé Čeřovští zemřeli v devadesátých letech 20. století. Jejich manželství bylo bezdětné a proto rod Mádrových zanikl.

Stručné dějiny fondu:

Do archivu předal pozůstalost rodiny Mádrových finanční referát Okresního úřadu v Hradci Králové, který měl na starosti likvidaci pozůstalosti Jarmily Čeřovské. Fond převzal ředitel Petr Zimmermann v roce 1997. SP – Mádrových zpracovala v roce 1999 Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici. č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů rodiny, korespondence, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1893 – 1990

 

0,20 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

1 plán

240 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1530

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Machač Rudolf

SP – Machač

Stručná historie původce:

Rudolf Machač se narodil 18. dubna 1888 v Libranticích u Hradce Králové. Zemřel 18. června 1957. Po studiích nastoupil do firmy Klemsa a spol. v Brně. O čtyři roky později se přestěhoval do Hradce Králové a stal se prokuristou nově založené Agrární záložny. Zanedlouho se stal v záložně ředitelem a setrval zde až do roku 1948. Rudolf Machač byl vášnivý lovec a člen řady mysliveckých a kynologických spolků. Dokonce založil loveckou společnost v Maňovicích. Spolek obhospodařoval lesní honitbu, která byla společnosti pronajata. Byl členem Agrární strany a od roku 1924 zastával post důvěrníka hradecké organizace. Rudolf Machač byl členem více než třiceti spolků a organizací.

Stručné dějiny fondu:

Fond předala do archivu v roce 1960 manželka Ludmila Machačová. Převzal ho tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond uspořádal v roce 1998 Petr Grulich.

Fond SP – Machač byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, písemnosti týkající se Agrární záložny a členství v jednotlivých spolcích

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1911 – 1948

 

0,50 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 úřední kniha

4 kartony

3 fotografie

4 kresby

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1525

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Mareš Jaroslav

SP – Mareš

Stručná historie původce:

O životě Jaroslava Mareše toho mnoho nevíme. Narodil se v roce 1902. Zemřel v Hradci Králové v roce 1963. Působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost byla do archivu předána hradeckým muzeem 29. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, programy kulturních akcí v regionu aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1902 – 1963

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Mervart František, ing.

SP – Mervart

Stručná historie původce:

František Mervart se narodil 2. prosince 1887. Zemřel 25. února 1961. Působil jako profesor v Hradci Králové. Byl nadšeným vlastivědným pracovníkem a také autorem řady vlastivědných příspěvků.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost byla předána do archivu 4. dubna 1961 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Soukromá pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vlastivědné příspěvky, písemnosti týkající se ochrany historických památek a zahradnické výstavy konané v Hradci Králové aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1954 – 1960

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Mikan Jaroslav

SP – Mikan

Stručná historie původce:

Jaroslav Mikan se narodil 15. listopadu 1881 v Chrudimi. Zemřel 28. července 1948 v Praze. Na pražské univerzitě vystudoval historii a geografii. Působil jako učitel na městském dívčím lyceu v Hradci Králové. Byl nadšeným regionálním historikem. Mikanovým zájmem byla také hudba. Od roku 1919 byl jednatelem hradeckého hudebního odboru Osvětového sboru. Působil jako správce hudebních a divadelních památek v Hradci Králové. Jaroslav Mikan byl autorem několika opusů. Zajímal se také o divadlo a výstavní činnost. Z divadelní tématiky byl autorem příspěvků, mezi které patří např. Deset let Hudebního odboru Okresního osvětového sboru v Hradci Králové a Divadla a hudba v Hradci Králové v 1. pol. 19. stol. Sestavil také katalogy k výstavám konaných v Hradci Králové. V roce 1930 Jaroslav Mikan odešel do Prahy, kde již zůstal.

Stručné dějiny fondu:

Fond SP – Mikan vznikl z původních sbírek hradeckého archivu. V roce 2001 ho zpracovala Veronika Vyčichlová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140 a poté přemístěn do Svobodných Dvorů. Pozůstalost je nyní uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Část pozůstalosti je uložena v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti k dějinám města Hradce Králové, koncepty historických pojednání aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1909 – 1948

 

0,16 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

1 fotografie

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka - inv. č. 1665

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích,F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 106.

Název fondu:

Značka:

Mikeš Adolf

SP- Mikeš

Stručná historie původce:

Adolf Mikeš se narodil 23. prosince 1864 v Hradci Králové. Zemřel v roce 1929. V letech 1885 – 1886 studoval na Pedagogické fakultě Karlo - Ferdinandovy univerzity v Praze. Dále studoval na Akademii výtvarného umění ve Vídni. Brzy však přešel na Ústav přátel církevní hudby. Následovalo studium na pražské konzervatoři, kde po úspěšném zakončení studia pracoval jako profesor hudby. Od roku 1921 plánoval cestu do Ameriky, chtěl zde zůstat a věnovat se hudbě. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu však cestu nikdy neuskutečnil.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl předán do archivu hradeckým muzeem 24. února 1971 a převzal ho tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. V roce 2001 soukromou pozůstalost zpracovala Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost byla původně uložena v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byla přemístěna do Svobodných Dvorů. Nyní je fond uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, deníky, korespondence a rukopisné práce

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1849 – 1925

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inv. č. 1664

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Milota Josef

SP – Milota

Stručná historie původce:

Josef Milota se narodil 25. dubna 1896. Zemřel 23. ledna 1972. Byl zaměstnán ve statistickém úřadu v Praze. Zajímal o dějiny hudby.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do archivu předán 8. prosince 1972 a převzal ho tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Pozůstalost není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: hudební literatura – zejména pak obrozenecká a vztahující se k Janu Theobaldovi Heldovi, texty svých přednášek a publikací aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1896 – 1972

 

2,90 bm

Počet evidenčních jednotek: 22 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Mladý Jaroslav, MUDr.

SP – Mladý

Stručná historie původce:

Jaroslav Mladý se narodil 17. července 1876 ve Vysokém Újezdu u Karlštejna. Zemřel 10. března 1969 v Hradci Králové. Brzy po jeho narození se rodina Mladých přestěhovala do Svinař u Berouna, kde Jaroslavův otec nastoupil na místní jednotřídní škole jako učitel. V roce 1888 byl Jaroslav Mladý přijat na Akademické gymnázium v Praze. Po ukončení středoškolského studia vystudoval Lékařskou fakultu Karlo - Ferdinandovu univerzity v Praze. Po skončení vysokoškolských studií odešel J. Mladý na vojensko – lékařské učiliště do Vídně. Zde se začal specializovat na oční lékařství.

Po ukončení studia ve Vídni musel nastoupit na šest let do vojenských služeb v kterékoliv zemi v Rakousku – Uhersku. Vybral si polský Krakov. Nepobyl zde ale dlouho a hned v roce 1905 odešel na oční oddělení do Budapešti. Po absolvování několika dalších studií a zkoušek byl již jako samostatný lékař – specialista na oční problematiku přesunut do města Sibíně, které se nacházelo na rakousko – rumunských hranicích. V roce 1914 byl však spolu s dalšími vedoucími nemocničních oddělení odvelen na severní frontu do Haliče. Po léčení se začínajícím kloubním revmatizmem byl převelen do nemocnice v Uhrách v Jageru.

Asi nejtěžší úkol čekal na J. Mladého v městečku Celje ve Štýrsku. Byla zde evakuovaná nemocnice, ve které chybělo oční oddělení. J. Mladý postupně získával zázemí pro budoucí oční kliniku. Do deseti dnů se mu podařilo zajistit budovu pro plánované oddělení a byl úspěšný v žádostech adresovaných Vídni. Po vzniku oddělení prováděl lékařská vyšetření a současně kliniku vedl. Za zásluhy o vznik nového lékařského pracoviště v Celje byl několikrát vyznamenán.

I přes své zásluhy byl převelen do Terstu. Zde pracoval spolu se svou manželkou. Byla nemocnici zaměstnána jako ošetřovatelka. V Terstu padl spolu s ostatními Čechoslováky do italského zajetí. Založili zde Sdružení Čechoslováků v Terstu. Ze zajetí se vrátil v prosinci roku 1918.

Po návratu do Čech působil ve vojenských službách ještě tři roky, když zastával postavení náčelníka vojenské záložní nemocnice. Poté odešel do výslužby a stal se soukromým očním lékařem v Hradci Králové. V roce 1950 byla jeho soukromá ordinace zrušena a Jaroslav Mladý se stal lékařem očního odd. Okresního ústavu národního zdraví. V roce 1958 odešel do penze. Obec Svinaře udělila J. Mladému čestné občanství.

Stručné dějiny fondu:

11. července 1971 předal fond hradeckému archivu pan Háž. Pozůstalost převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Fond SP – Mladý zpracovala Veronika Vyčichlová v roce 1999.

Původně byl fond uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl převezen do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 se fond nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: Osobní doklady a spisy, autobiografické texty, korespondence, diplomy, čestná uznání, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1876 – 1969

 

0,11 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

64 fotografií

25 pohlednic

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1526

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Klíma, M.: Devadesát let Dr. Jaroslava Mladého. In. Československá oftalmologie, r. 12, č. 4, Praha, 1966, s. 323.

Odešel skromný pracovitý člověk. In: Pochodeň, r. 58, č. 66, Hradec Králové, 1966, s. 2.

Zemřel MUDr. Jaroslav Mladý. In: Pochodeň, r. 58, č. 62, Hradec Králové, 1966, s. 5.

Zemřel MUDr. Jaroslav Mladý. In.: Nové Hradecko, r. 11, č. 12, s. 5.

 

 

Název fondu:

Značka:

Mrha Augustin

SP – Mrha

Stručná historie původce:

Datum a místo narození a úmrtí Augustina Mrhy se nepodařilo zjistit. A. Mrha byl vyučen zámečníkem a jako tovaryš navštívil řadu řemeslnických dílen. Potom se usadil v Třebechovicích pod Orebem a založil si vlastní podnik vyrábějící tzv. šubovské a dózické zámky. A. Mrha dokonce vlastnil patent na výrobu visacích zámků. Za své výrobky byl několikrát oceněn. Byl také amatérským básníkem a autorem řady básní, mezi které patří Staré škole, Spadlý list kaštanu, Vysoký Újezd aj. Vytvořil také několik slavnostních proslovů. Spolupracoval s třebechovickými spolky, pro které tvořil básně na objednávku. Jeho jméno se nachází i v pozůstalostech jiných třebechovických občanů, např. Václava Šrámka, Antonína Dědourka či Viléma Koleše. Augustin Mrha měl syna Františka, který se vyučil brašnářem. Stejně jako otec byl i on za své výrobky oceněn. František Mrha byl členem městské rady Třebechovic pod Orebem. Jako ochotník působil také v místním ochotnickém divadle a byl členem místního pěveckého spolku.

Stručné dějiny fondu:

Fond SP – Mrha byl vytvořen oddělením písemností týkajících se Augustina a Františka Mrhových, ze soukromé pozůstalosti Viléma Koleše v roce 2000. SP – Koleš převzal do archivu ředitel Petr Zimmermann 27. října 1999 z hradeckého muzea. V roce 2000 ho uspořádala Veronika Vyčichlová.

Fond SP – Mrha je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

 

 

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, literární tvorba Augustina Mrhy, účetní materiál, fotografie aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1840 – 1928

 

0, 10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

6 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1604

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

Název fondu:

Značka:

Novák Alois

SP – Novák

Stručná historie původce:

Alois Novák se narodil v roce 1910 v Hradci Králové. Zemřel v březnu roku 1977 tamtéž. Působil zde jako vlastivědný pracovník. Zajímal se především o literaturu a každodenní dějiny města Hradce Králové. Od roku 1975 byl vážně nemocen a proto přestal být také literárně činný. Mezi nejrozsáhlejší díla Aloise Nováka patří prozaické texty věnované místům, domům a městským lokalitám Hradce Králové. Jeho práce se týkala také významných hradeckých osobností z nedávné minulosti.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl předán do hradeckého archivu 5. prosince 1977 na vlastní žádost původce fondu. Pozůstalost převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Soukromou pozůstalost zpracovala Veronika Vyčichlová v roce 2001.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Pozůstalost je nyní uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: literární písemnosti – především pak historické texty s regionální tématikou aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1940 – 1975

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1666

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Státní okresní archiv Hradec Králové. Sbírka úmrtních oznámení. Alois Novák. 1977.

 

 

Název fondu:

Značka:

Paclt Jaromír, PhDr.

SP - Paclt

Stručná historie původce:

Jaromír Paclt se narodil 24. února 1927 v Hradci Králové. Zemřel 11. listopadu 1994 v Praze. Působil jako hudební a literární vědec a kritik.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Jaromíra Paclta byla do archivu předána hradeckým muzeem 27. října 1999. Písemnosti převzal ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, literární kritiky a práce aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1904 – 1994

 

0,22 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Pacov Jan

SP – Pacov

Stručná historie původce:

Jan Pacov se narodil 7. července 1920. Zemřel 6. června 1996. Mezi lety 1944/1945 se stal příslušníkem Československé zahraniční armády v někdejším Sovětském svazu.

Stručné dějiny fondu:

10. února 1997 předala do archivu soukromou pozůstalost M. Voříšková a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost Jana Pacova je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: legitimace, pamětní listy aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1946 – 1996

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Paulus Vincenc

SP – Paulus

Stručná historie původce:

Vincenc Paulus se narodil 28. února 1840 v Lukavici u Chrudimě. Zemřel 24. července 1913 v Hradci Králové. V letech 1857 – 1858 absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové a od roku 1858 nastoupil na své první místo v Hnátnicích na místní farní škole. Následovala učitelská místa na školách v Cuclavi, Miřeticích, Hlinsku, Seči a v Chrasti u Chrudimi. Odtud v roce 1902 odešel do penze do Hradce Králové.

Zde se věnoval především práci v historickém muzeu. Sbíral materiály k dějinám města, hlavně z listin z konce 15. až 19. století. Z nich si vypisoval nejdůležitější a nejzajímavější informace a zařazoval je do muzejního archivu. Pořizoval k nim také opisy a překlady. Mnohdy je doplňoval regesty. V letech 1907 – 1912 psal městskou kroniku. Mezi Paulusovy zásluhy patří také vyčištění sbírky mincí, obsahující přes šest tisíc exemplářů. K numizmatické sbírce sestavil i inventář. Závěry svých bádání pravidelně uveřejňoval v časopise Hradecký kraj, který vznikl z vlastivědného a buditelského cítění.

Byl autorem řady studií a publikací, mezi které patří například Obyčeje a pověry z okolí Chrasti v Chrudimsku, Z pamětí města Chrasti v Chrudimsku nebo Památky cechovního města Chrasti v Chrudimsku. V tomto městě se významně podílel na vzniku místního muzea a dovybavil jej také četnými exponáty. V Chrasti se zapojil do komunální politiky a v roce 1890 stal se členem obecního výboru.

Stručné dějiny fondu:

Do archivu fond převzal ředitel Petr Zimmermann z hradeckého muzea 27. října 1999. Fond zpracoval Jiří Pavlík v roce 1999.

Soukromá pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: výňatky z městských pamětních knih, poznámky z městské knihovny, novinové články a příspěvky, účetní materiál aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1859 – 1912

 

0,90 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 úřední kniha

6 kartonů

1 krabice

2 kartotéky

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1576

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Almanach vydaný na počest stých narozenin Vincence Pauluse, ředitele obecné školy a zakladatele Městského musea v Chrasti. Chrudim, 1940.

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové, Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 115.

Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD ROM, Praha, 1997, díl. XIX, S. 341.

Paul, V.: Vřelá posmrtná vzpomínka na Vincence Pauluse, Hradecký kraj, r. 8, č. 3 – 4, 1912.

Paulus, V.: Vzpomínky starého kantora. Grafické závody V. a A. Janata, Nový Bydžov, 1923.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 2, TOPS, Hradec Králové, 1995.

 

 

Název fondu:

Značka:

Petrofovi – rodinný archiv

SP – Petrofovi

Stručná historie původce:

Rodina Petrofových založila a vlastnila podnik na výrobu klavírů a pianin v Hradci Králové. Patří k nejvýznamnějším podnikatelským rodinám v Čechách. Továrnu a rodinnou tradici založil Antonín Petrof. Narodil se 15. srpna 1839 v Hradci Králové. Zemřel 9. září 1915 tamtéž. Antonín Petrof se vyučil u svého otce Jana truhlářem, který vlastnil malou truhlárnu v Kuklenách. Absolvoval několik zahraničních pobytů, na kterých se stále zdokonaloval ve výrobě klavírů.

Po návratu do Čech založil vlastní firmu na výrobu klavírů, jejíž základ tvořila otcova truhlářská dílna. Provozovat podnikání začínal velice skromně – pouze se třemi dělníky a jedním učněm. Svému synovi byl významnou podporou v podnikání také jeho otec Jan. Za první rok existence vyrobila rodinná dílna čtyři nástroje. Ne příliš šťastným časem pro rodinu Petrofových a jejich podnik byl rok 1866, kdy zemřel Jan Petrof. Naopak úspěšné období přišlo v roce 1874, kdy byla zahájena výroba klavírů a pianin v nové a vhodnější budově na Novém Hradci. V tomto roce se také narodil nejstarší syn Antonína Petrofa – Jan. Druhorozený syn Antonín se narodil v roce 1881 a poslední třetí syn Vladimír přišel na svět v roce 1888. Firma se neustále zdokonalovala a rozrůstala.

Začátkem 20. století zaměstnávala již 250 pracovníků. Všichni tři synové se vyučili v truhlařině a věnovali se chodu rodinného podniku. Rok 1908 znamenal pro výrobnu klavírů a pianin mezník, ve firmě byla totiž založena veřejná obchodní společnost Antonín Petrof st., Jan Petrof a Antonín Petrof ml. O šest let později přistoupil do společnosti ještě nejmladší syn Vladimír. Po smrti zakladatele firmy převzali vedení jeho synové. Nejstarší Jan stál v čele vedení firmy, Antonín měl na starosti komerční vedení a propagaci a Vladimír vedl technický úsek. Podnik nadále vzkvétal a rozrůstal se i počet zaměstnanců, v roce 1928 jich bylo již okolo 350. Za rok bylo u Petrofů vyrobeno 2300 nástrojů.

Za své výrobky byla firma Petrof často odměňována medailemi a jinými oceněními. Po dohodě všech tří bratrů bylo dohodnuto, že ve firmě bude zaměstnán vždy jen jeden syn od každého. Tak tedy v roce 1933 ve firmě zůstali Dimitrij (syn Jana), Eduard (syn Antonína) a Eugen (syn Vladimíra). V době Protektorátu Čechy a Morava museli zaměstnanci továrny nastoupit na nucené práce do Německa. Po 2. světové válce pracovalo v podniku už jen 90 zaměstnanců. I tak ale byla původní výroba obnovena a již v roce 1947 podnik opět prosperoval. Konec podnikání pro rodinu Petrofových znamenal únor 1948. Na Veřejnou obchodní společnost Antonín Petrof byla uvalena národní správa. Správcem byly ustanoveny Československé závody dřevozpracující. 25. února byla rodina Petrofových zbavena jakýkoliv práv na podnik a členové rodiny museli firmu opustit. Značka Petrof pak ještě existovala celých 84 let.

V dnešní době zastává funkci ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti potomek slavné rodiny ing. Jan Petrof, který je synem Dimitrije Petrofa. J. Petrof vznesl restituční nároky na továrnu.

Stručné dějiny fondu:

V letech 1956 – 1957 rodinný fond Petrofových převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek přímo z továrny. V roce 1999 SP – Petrofů zpracoval Jiří Pavlík.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, záležitosti podniku, účetní materiál, medaile, razítka, propagační materiál, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1846 – 1948

 

1,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 úřední knihy

3 kartony

34 fotografií

2 alba

56 negativů

21 pozitivů

14 razítek

38 medailí

3 plakety

1 obraz

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1528

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Poslední ze čtyřiceti tisíců. Kraj královéhradecký, r. 18, č. 8, 1927.

Sedmdesát let Petrofových klavírů. Kraj královéhradecký, r. 25, č. 40, 1934.

75 let královéhradecké továrny Antonín Petrof. Kraj královéhradecký, r. 30, č. 4, 1939.

Firma Petrof ovlivňuje tvář města, Hradecké noviny, Příloha 29. března 2002, s. 15.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1, TOPS, Hradec Králové, 1994.

Název fondu:

Značka:

Pilařovi Josef a František

SP – Pilařovi

Stručná historie původce:

Josef Pilař se narodil 18. července 1743. Zemřel 31. ledna 1814. Patřil mezi uznávané hradecké občany. V Hradci Králové působil jako mlynář a tzv. sekerník (odborný řemeslník zabývající se výstavbou technologických částí technických staveb). Mnoho toho o životě Josefa Pilaře nevíme. Pouze to, že byl dvakrát ženatý a byl otcem nejméně tří synů. Nejstarší se jmenoval Václav a narodil se roce 1870. Již v době dospívání vytvořil první vlastní plány mlýnů. Zemřel však velice mladý na zápal plic 10. srpna 1807. Druhorozený Josef se narodil v roce 1793. Zemřel v 29. března 1807 na tzv. nervovou horečku.

Pravděpodobně nejmladší syn František se narodil v roce 1794. Datum a místo úmrtí není známo. Věnoval se otcovu řemeslu a stal se také sekerníkem. Mimo sestavování mlýnských zařízení se také věnoval hodinovým strojům. Ani o životě Františka Pilaře není toho mnoho známo. Pouze to, že byl jednou ženatý a že byl vlastníkem mlýna ve Vrbatově Kostelci, který odkoupil od Františka Kaplana v roce 1832. Během tří let jej však prodal. Poslední zmínka o rodině Pilařových se vztahuje ke dni 27. května 1836, kdy se narodil desátý potomek Františka Pilaře, dcera Aloisie Barbora.

Stručné dějiny fondu:

Osobní fond J. a F. Pilařových byl vytvořen z písemností, nacházejících se v původních sbírkách archivu. Dále ještě přibyly písemnosti z hradeckého muzea, které převzal tehdejší ředitel Leoš Rejmánek v letech 1966, 1970 a 1973. V roce 1998 převzal další materiály, týkající se Pilařových, Petr Grulich z Okresního muzea v Chrudimi. SP – Pilařovi zpracoval Petr Grulich v roce 1998.

Fond byl původně uložen ve depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Od roku 1991 se nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní záležitosti, výkresy, technické pomůcky, rukopisné práce aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1785 – 1847

 

0,20 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 úředních knih

1 karton

12 plánů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1521

Částečně přístupný – souhlas v kompetenci ředitele archivu

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Křivanová, M., Štěpán, L.: Stavba vodních motorů na úrovni lidových technik v regionu východních Čech. Dějiny vědy a techniky, r. 29, 1996, č. 3, s. 159 – 173.

Vařeka, J., Štěpán, L.: Klíč k domovu. Hradec Králové, Kruh, 1991.

 

 

Název fondu:

Značka:

Pitaš František

SP – Pitaš

Stručná historie původce:

František Pitaš se narodil 2. dubna 1880. Zemřel 26. září 1949. Působil jako kronikář a vlastivědný pracovník Nového Hradce Králové.

Stručné dějiny fondu:

Fond převzal do archivu tehdejší ředitel Leoš Rejmánek postupně v letech 1960 a 1975. Soukromá pozůstalost F. Pitaše není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: kronikářské záznamy, materiály k dějinám regionu, vlastní literární práce, korespondence aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1929 – 1937

 

0,15 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 úřední kniha

1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Ponec Václav Svatopluk

SP – Ponec

Stručná historie původce:

Václav Svatopluk Ponec se narodil 8. září 1860 v Hradci Králové. Po absolvování místní vyšší reálky nastoupil na učitelské místo na škole v Černilově. Od roku 1897 byl jmenován řídícím učitelem. Patřil k regionálním vlasteneckým pracovníkům a spisovatelům. V. S. Ponec patřil k hlavním spolupracovníkům a přispívatelům do časopisu Archiv (později Hradecký kraj). V tomto časopise také vedl tzv. “Školskou hlídku”, která vznikla z potřeby přiblížit školu a učitelskou činnost širší veřejnosti, především rodičům. V černilovském spolku “Beseda” V. S. Ponec velice často pořádal poučné přednášky. Za své zásluhy při národopisném bádání Královéhradecka byl odměněn na Hospodářsko národopisné výstavě v Hradci Králové diplomem a stříbrnou medailí. V. S. Ponec byl již od studentských let nadšeným cestovatelem. Navštívil Uhry, Bukovinu, Halič, Německo, Švýcarsko a Francii. Byl literárně velice činný, publikoval např. v Polabanu, Palečku, Národních Listech, Českém lidu, Archivu a dalších.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost V. S. Ponce převzal do hradeckého archivu tehdejší ředitel Leoš Rejmánek postupně - 10. června 1972 a 16. října 1974. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se rodiny Poncových, daňové knížky, záznamy písní, lidové verše aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1787 – 1922

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Leonier, M. (Jan Pavlík): Václav Svatopluk Ponec. In: Hradecký kraj, 1905, r. 2, č. 1, s. 6.

 

 

Název fondu:

Značka:

Pospíšilovi – rodinný archiv

SP – Pospíšilovi

Stručná historie původce:

Rodina Pospíšilových patřila k nejvýznamnějším hradeckým rodinám. Vlastnila nakladatelství a knihtiskařství. S touto rodinnou tradicí začal Jan Hostivít Pospíšil, který se narodil 30. května 1785 v Hradci Králové. Zemřel tamtéž 8. října 1869. V roce 1808 zakoupil od knihtiskaře Boučka tiskárnu v Hradci Králové.

Rodina Pospíšilova se tedy přestěhovala z Kutné Hory do východních Čech. Tiskárna se nacházela na Malém rynku (v blízkosti dnešního Velkého náměstí) a zaznamenala po příchodu nového majitele řadu změn. Byla renovována a rozšířena. J. H. Pospíšil zde pracoval jako sazeč, korektor a tiskař. Netrvalo dlouho a k tiskárně bylo připojeno také knihkupectví.

Po jeho smrti se rodinného podniku ujali tři synové: Jan, Stanislav a Ladislav. Jan Pospíšil měl na starosti chod pražského závodu, který poté vedl jeho zeť Jan Otto. Stanislav získal tiskárnu v Pardubicích, která byla přestěhována do nedaleké Chrudimi. Pro třetího syna Ladislava byla založena tiskárna v Trutnově. Poté stanul ještě v čele hradecké tiskárny.

Významnou postavou rodiny Pospíšilových byl syn Ladislav, který byl pojmenován po svém otci. Narodil se v Trutnově 24. prosince 1848. Zemřel 6. března 1893 v Hradci Králové. Když mu bylo osm let, tak se s rodiči přestěhoval do Hradce Králové. Ladislav Pospíšil ml. odešel do Prahy studovat na vyšší reálné škole. Studia nekončil, protože brzy přešel na techniku. Ani tu nedokončil, protože byl v roce 1866 nucen se vrátit domů. Zemřel totiž jeho bratr a na Ladislavovi bylo, aby dále vedl rodinný podnik. Stal se tedy učedníkem ve vlastní firmě.

Po ukončení povinné praxe převzal v roce 1875 otcovo knihkupectví a tiskárnu. To se již blížila doba, kdy se Ladislav Pospíšil začal zapojovat do regionální politiky. 1. července 1880 byl totiž zvolen členem obecního zastupitelstva. O čtyři roky později následovalo zvolení do městské rady (6. června 1884). Náměstkem starosty města Hradce Králové se stal 23. října 1885.

Veřejně činný Ladislav Pospíšil ml. byl členem mnoha odborů: zdravotního, pevnostního, divadelního, muzejního, rozpočtového a finančního. Byl zapojen také do řady spolků: např. Jednoty divadelních ochotníků. Ladislav Pospíšil ml. se zasloužil vznik hradeckého muzea, jehož se stal prvním kustodem. Jeho zásluhy o rozvoj města Hradce Králové jsou ojedinělé a velmi ceněné.

Stručné dějiny fondu:

Fond SP – Pospíšilovi vznikl z písemností uložených v původních sbírkách archivu a z písemností, které v roce 1969 převzal z hradeckého muzea tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond zpracovala v roce 1999 Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost byla původně uložena v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140, později byla převezena do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 se nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Na žádost SOA Zámrsk byly předány dvě firemní účetní knihy z let 1857 - 1862 a 1850 – 1876, které se týkají provozu rodinné tiskárny.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů rodiny, rodinná korespondence, písemnosti týkající se nakladatelství aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1832 – 1893

 

0,35 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

1 diplom

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1534

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Domečka, L.: Ladislav Jan Pospíšil. Osvěta lidu, Hradec Králové, 1933, s. 46.

Mlynář, K: Ladislav Jan Pospíšil. Novina, Hradec Králové, 1933, s. 22.

Benýšková,J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 121.

Jedlička, J.: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Kruh, Hradec Králové, 1970.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1 a 2, TOPS, Hradec Králové, 1994 – 1995.

Zimmermann P. a kol.: Radnice v Hradci Králové. Její reprezentanti a jejich činnost v letech 1850 – 1998, Nadace Historica, Hradec Králové, 1998, s. 31 – 35.

Název fondu:

Značka:

Probošt František

SP – Probošt

Stručná historie původce:

František Probošt se narodil 27. dubna 1879 v Třebechovicích pod Orebem. Zemřel 15. září 1963 v Hradci Králové. Vystudoval učitelský ústav a stal se učitelem na třebechovické měšťance. Později se zde stal dokonce ředitelem. Probošt byl vlastivědným nadšencem. Podílel se na vydávání vlastivědného sborníku Staré Třebechovice v letech 1929 – 1941. František Probošt byl amatérským historikem východních Čech, zejména Třebechovicka, Pardubicka, Opočenska. Zabýval se také ústní lidovou slovesností rodného kraje. Byl autorem řady literárních děl, mezi která patří Obrázky z Třebechovic, Třebechovice a okolí nebo Náboženské poměry v Třebechovicích od války třicetileté do 18. století.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost převzal z hradeckého muzea ředitel archivu Petr Zimmermann 26. října 1999. Fond zpracovala Veronika Vyčichlová v roce 2000.

Fond SP – Probošt je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti týkající se literární činnosti F. Probošta

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1909 – 1963

 

2,53 bm

Počet evidenčních jednotek: 23 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1656

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Koudelková, L., Vích, F.: Bibliografie města a okresu Hradec Králové. Hradec Králové, 1970 s. 530 – 553.

 

 

Název fondu:

Značka:

Průša Petr

SP – Průša

Stručná historie původce:

Petr Průša se narodil 4. dubna 1938 v Náchodě. Zemřel 20. dubna 1977. Jeho otec Miloslav Průša pracoval v Náchodě jako okresní soudce. V roce 1946 se rodina přestěhovala do Hradce Králové, kde začal P. Průša navštěvovat Jedenáctiletou střední školu. Už během středoškolských studií se zajímal o divadlo, recitaci, literaturu, a výtvarné umění. Po maturitě v roce 1955 odešel studovat do Prahy dějiny umění. Ještě během studií začal pracovat jako metodik lidové umělecké tvořivosti při Krajském domě osvěty v Hradci Králové. Od roku 1960 působil jako externí člen redakce časopisu Nové Hradecko. V lednu 1969 se stal šéfredaktorem kulturního časopisu Texty. Vycházely pouze dva roky, pak bylo jejich vydávání z finančních důvodů zastaveno. V roce 1976 odešel do důchodu.

Stručné dějiny fondu:

15. října 1984 předala matka Věra Průšová, pozůstalost řediteli archivu Petrovi Zimmermannovi. V roce 1984 fond zpracovala Milena Lenderová.

Fond SP – Průša byl uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Od roku 1991 se nachází v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: dokumenty rodiny Průšových, diplomy, divadelní kritiky, rukopisy studií, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1913 – 1984

 

0,85 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

2 alba

2 alba kreseb

95 samostatných kreseb

1 pamětní list

1 čestné uznání

132 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka - inventář inv. č. 587

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

Název fondu:

Značka:

Půlpánovi – rodinný archiv

SP – Půlpánovi

Stručná historie původce:

Fond se týká rodiny Půlpánových, která pocházela z Nového Hradce Králové. O jejich členech toho bohužel mnoho nevíme. Písemnosti se týkají především Daniela Půlpána, který byl polesným a dále ještě Adolfa Půlpána, který pracoval jako hostinský.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do archivu přijat 9. prosince 1971 a převzal jej tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Soukromá pozůstalost rodiny Půlpánů není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti týkající se rozdělení jmění rodiny, účetní záležitosti, jiné rodinné doklady aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

(1718) 1769 – 1889

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Radouš František, Dr. Tech., ing.

SP – Radouš

Stručná historie původce:

František Radouš se narodil 21. srpna 1881 v Rybitví u Pardubic manželům Josefovi a Marii Radoušovým. Zemřel v Hradci Králové 7. prosince 1965. Rodina Radoušových odvozovala svůj původ od Jana Roháče z Dubé a na Sionu. František Radouš vystudoval reálné gymnázium v Pardubicích. Poté odešel studovat na pražskou techniku obor Kulturní technik a geometr. Po studiu odešel dobrovolně na rok do rakousko uherské armády.

Po propuštění z armády se z něj stal technický úředník v Kanceláři zemědělského rady v Praze. V roce 1907 si založil vlastní technickou kancelář. Zabýval se především meliorací a regulací vodních toků. Významně se podílel na založení Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny českých interesentů obvodu libereckého v Hradci Králové, která byla zřízena v Hradci Králové v roce 1909. F. Radouš byl členem jejího výboru. Po vypuknutí první světové války zavřel soukromou kancelář a odešel do armády. Zpátky do vlasti se vrátil až v listopadu roku 1918. Špatný zdravotní stav provázel F. Radouše po celý život.

V době po 1. světové válce dostal řadu významných pracovních nabídek, mezi které patřilo i vedení ministerstva veřejných prací, zemědělství nebo vedení Státního pozemkového úřadu. Všechny je odmítl ze zdravotního důvodu, ale také proto, aby mohl zůstal svobodný, bez politické příslušnosti. Nabízená místa totiž úzce souvisela s Agrární stranou. Vrátil se ke svému původnímu povolání a opět plánoval vodní nádrže a elektrárny.

Od roku 1949 začal spolupracovat s Krajským národním výborem v oblasti východočeského národohospodářského plánování. Od poloviny padesátých let působil jako soudní znalec v oboru zemědělství a stavebnictví. Koncem padesátých let odešel do důchodu.

Stručné dějiny fondu:

V roce 1999 převzal soukromou pozůstalost ředitel archivu Petr Zimmermann z hradeckého muzea. V roce 2000 fond zpracoval Petr Grulich.

Fond SP – Radouš je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, účetní materiál, písemnosti týkající se činnosti projektanta, rozhlasové přednášky, novinové články, mapy, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

(1904) 1907 – 1953

3,15 bm

Počet evidenčních jednotek: 8 úředních knih

4 podací protokoly

33 kartonů

31 map

103 plánů

14 fotografií

1 koláž

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1594

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Kolektiv: Elektroenergetika ve východních Čechách 1911 – 1926. Hradec Králové, VČE, 1996.

Radouš, F.: Sdružené elektrárny východočeské. Hradec Králové, 1912.

 

 

Název fondu:

Značka:

Rejchl Václav, ing. arch.

SP – Rejchl

Stručná historie původce:

Václav Rejchl se narodil v roce 1884 v Libranticích u Hradce Králové. Zemřel v roce 1964 tamtéž. V. Rejchl patřil ke známým architektům, kteří se zasloužili o dnešní tvář města Hradce Králové a mezi které patřili Jan Kotěra a Josef Gočár. V. Rejchl si otevřel vlastní stavební kancelář v Hradci Králové. Byl ženatý s Martou, rozenou Riemrovou. V roce 1915 se jim narodila dcera Magda.

Stručné dějiny fondu:

Fond převzal do archivu 10. září 1973 tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Soukromá pozůstalost Václava Rejchla není zpracována.

Fond SP – Rejchl je uložen v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy celé rodiny, korespondence, texty přednášek, materiál týkající se Rejchlovy činnosti architekta aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1848 – 1963

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Rejmánek Leopold, MUDr.

SP – Rejmánek

Stručná historie původce:

Leopold Rejmánek se narodil 9. prosince 1884. Zemřel v květnu 1970 v Hradci Králové. Působil jako městský lékař v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Leopolda Rejmánka byla předána do hradeckého archivu tehdejšímu řediteli Leoši Rejmánkovi postupně ve dnech 21. září 1962 a 8. května 1969. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, písemnosti týkající se jeho lékařského povolání, materiály k městskému vodovodu, vlastní přednášky aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1905 – 1964

 

0,70 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Reyl František, ThDr.

SP – Reyl

Stručná historie původce:

František Reyl se narodil 20. února 1865. Zemřel 16. prosince 1935 v Hradci Králové. Působil jako kapitulní probošt a senátor.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl přijat do hradeckého archivu 12. března 1970 tehdejším ředitelem Leošem Rejmánkem. Soukromá pozůstalost není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: diplomy, blahopřání, texty projevů, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzická stav – nepoškozený

 

1925 – 1935

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

ŘÍHA JAN

SP – Říha

Stručná historie původce:

Jan Říha se narodil 7. července 1853 v Chlumci nad Cidlinou. Zemřel 12. července 1922 tamtéž. V Chlumci nad Cidlinou působil jako okresní zahradník. Patřil k pomologům – k odborníkům na ovocnářství.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Jana Říhy byla do archivu předána hradeckým muzeem 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: soukromá a úřední korespondence aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1892 – 1922

 

0,09 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SÁL FRANTIŠEK LADISLAV

SP – Sál

Stručná historie původce:

František Ladislav Sál se narodil 8. října 1867 ve Studenci u Jilemnice. Zemřel 30. května 1941 v Praze. V letech 1882 – 1886 absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové. V roce 1889 získal aprobaci pro výuku na obecných školách. V roce 1910 si ji ještě rozšířil o výuku němčiny. Jako zatímní podučitel působil v Poříčanech, Lstiboři, Tismicích, Jažkovicích a Přistoupimi. Jako učitel pobýval také na Českobrodsku na místních obecných školách. Dále působil v Nechanicích a v Hradci Králové na Pražském Předměstí a později ještě v Kuklenách. Právě v Kuklenách se stal řídícím učitelem v roce 1924. O čtyři roky později odešel do penze.

Mezi hlavní zájmy F. L. Sála patřily regionální dějiny a národopis Královéhradecka. V letech 1924 – 1940 byl redaktorem vlastivědného sborníku Královéhradecko. Knižně vydal své práce Nauka o domově, Východočeské harfenictví a Pohádky, pověsti a národní písně královéhradeckého kraje a další. Byl autorem cestopisu Metropole českého severovýchodu – Hradec Králové.

F. L. Sál byl členem řady spolků např. Ústřední matice školské a Učitelské jednoty Komenský. Podílel se také na přípravách na Národopisné výstavě Československé v Praze. Za tuto činnost byl odměněn diplomem a medailí.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do archivu přijat z hradeckého muzea postupně v letech 1950, 1975 a 1978 a převzal jej tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. V roce 2001 soukromou pozůstalost zpracovala Veronika Vyčichlová.

Původně byl fond uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Od roku 1991 se nachází v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, rukopisy vlastivědných prací, písemnosti týkající se učitelského povolání, koncepty publikací, album rukopisů významných českých osobností a fotografie

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1863 – 1941 (1967)

 

0,44 bm

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony

2 diplomy

1 album rukopisů

1 medaile

7 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1659

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 133.

 

 

Název fondu:

Značka:

Schűtzner Břetislav

SP – Schűtzner

Stručná historie původce:

Břetislav Schűtzner se narodil 24. února 1885 v Hrušovanech v okrese Znojmo. Zemřel 18. dubna 1964 v Hradci Králové. O mládí a době dospívání B. Schűtznera toho mnoho nevíme. V roce 1903, ve svých osmnácti letech byl odveden do armády. V době první republiky pobýval na jižním Slovensku, kde pracoval jako číšník a hoteliér. Zde měl v nájmu restauraci a hotel. Odtud ho vyhnali Maďaři a Břetislav Schűtzner se vrátil do Čech.

V rozmezí let 1938/1939 se objevil ve Smiřicích nad Labem. V říjnu 1939 zde začal podnikat. Získal restauraci Na lednici, kterou zrekonstruoval a ve velice krátké době přeměnil v místní kulturní a zábavní centrum. V roce 1940 založil v obci kuželkářský spolek Zálabáci. Jeho kuželkářské nadšení ho zavedlo až ke členství v Akčním výboru severo východočeské župy kuželkářů sportovců v Hradci Králové, a to od toku 1948. Byl členem smiřického ochotnického divadelního spolku. V roce 1947 se přestěhoval do Hradce Králové, přesněji do Kuklen. Od této doby se Břetislav Schűtzner začal podepisovat v počeštěné podobě – Šicner. Břetislav Schűtzner se významnou měrou podílel na rozvoji kopané u nás. Patřil k zakládajícím členům Českého svazu kopané a spolupracoval na vytvoření organizačního řádu svazu. Za své zásluhy na poli sportovním – konkrétně v kopané, získal v roce 1961 Stříbrný odznak kopané ČSTV.

Stručné dějiny fondu:

Fond vznikl vyčleněním písemností týkajících se B. Schűtznera z fondu Městského národního výboru. Vyčlenění provedl Jan Čížek v roce 1998. Soukromou pozůstalost zpracoval Petr Grulich v roce 1999.

Fond je uložen v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: písemnosti týkající se provozu restaurace Na lednici, materiály o kuželkářství, ochotnická činnost, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1933 – 1961

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

1 album

21 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SIMON JOSEF, prof.

SP – Simon

Stručná historie původce:

Josef Simon se narodil 5. ledna 1882 v Klášterci nad Orlicí, nedaleko Žamberka. Zemřel 10. července 1966 v Hradci Králové. Po středoškolských studiích na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, odešel studovat na univerzitu do Prahy, kde se seznámil s profesorem Jaroslavem Gollem a Josefem Pekařem. J. Simon po absolvování vysoké školy začal vyučovat na středních školách v Kutné Hoře, Novém Bydžově, Praze a Prostějově. V roce 1934 se přestěhoval do Hradce Králové, kde učil dějepis a zeměpis na místním gymnáziu.

Josef Simon byl veřejně činný. Působil v mnohých komisích a spolcích. V roce 1947 byl jmenován kronikářem města Hradce Králové. Sepsal celkem tři pamětní knihy. Činnost kronikáře zanechal v roce 1950. Jako historik měl zájem především o válečné události roku 1866 a jejich dopad na východní Čechy.

Josef Simon byl také literárně činný – sepsal několik divadelních her, fejetonů a turistických průvodců. Mezi jeho nejznámější díla patří Bitva u Hradce Králové 3. července 1866, Průvodce po bojišti královéhradeckém z roku 1866 a nebo 50 let trvání Spolku pro udržování válečných památek na bojišti královéhradeckém z roku 1866.

Stručné dějiny fondu:

Fond do archivu předal Lubomír Simon, syn Josefa Simona, 12. června 1968. Pozůstalost převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Fond zpracovala Jana Herzánová v roce 1999.

Fond SP – Simon byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: vlastní publikace, písemnosti k bibliografii Královéhradecka a poznámky k válce v roce 1866. Součástí fondu nejsou žádné osobní doklady a spisy, které si rodina Simonových zanechala.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1926 – 1966

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1575

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 134 – 135.

 

 

Název fondu:

Značka:

SKUHERSKÝ KAREL

SP – Skuherský

Stručná historie původce:

Karel Skuherský se narodil 19. března 1899 v Hradci Králové. Místo a datum úmrtí se nepodařilo zjistit. V Hradci Králové podnikal v oboru výroby nábytku. Vlastnil továrnu na nábytek v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Karla Skuherského byla do archivu předána hradeckým muzeem 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se majetkových záležitostí, propagační materiál aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

 

1859 – 1946

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SLÁVA JOSEF

SP – Sláva

Stručná historie původce:

Josef Sláva se narodil v roce 1856 v Nechanicích. Zemřel v roce 1942. Byl vyučeným truhlářem a svému povolání zůstal věrný po celý život. Kromě truhlařiny se věnoval také osvětové činnosti. Byl starostou Společenstva různých řemesel v Nechanicích.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl přijat do hradeckého archivu 6. listopadu 1961 a převzal jej tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Soukromá pozůstalost není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: soukromá kronika k dějinám řemesel v Nechanicích, vlastní vlastivědná pojednání, opisy cechovních záznamů aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1920 – 1930

 

0,04 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 úřední knihy

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SNÍŽEK KAREL, ing.

SP – Snížek

Stručná historie původce:

Karel Snížek se narodil v roce 1877. Zemřel v roce 1964 v Hradci Králové. Působil jako turistický a sokolský pracovník v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Karla Snížka byla do hradeckého archivu přijata v roce 1965 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: stavební plány turistických chat, stavební plány sokoloven v kraji, seznamy tělocvičen, vlastní odborné články aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

 

1921 – 1959

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SPIESSE BEDŘICH, prof.

SP – Spiesse

Stručná historie původce:

Bedřich Spiesse se narodil 2. ledna 1842 v Písku. Zemřel 17. dubna 1903 v Praze. V letech 1854 – 1861 absolvoval gymnázium v Písku. V letech 1861 až 1864 vystudoval Pedagogickou fakultu pražské univerzity. Ve Vídni získal aprobaci pro výuku češtiny a němčiny na středních školách. První učitelská místa získal na gymnáziu v Písku a na reálce v Litomyšli. Od roku 1870 působil jako středoškolský profesor, literární a regionální historik v Hradci Králové. Na zdejším gymnáziu zůstal až do roku 1899, kdy odešel do penze do Prahy.

Bedřich Spiesse byl velmi literárně činný. Již od svého mládí publikoval články v Poutníku a v Otavě. V roce 1864 vydával a redigoval zábavně politický časopis Pracheň. Mezi nejznámější Spiesseovy články patří Literatura lidu, K dějinám české novelistiky a Prokop Šedivý a jeho povídky. Knižně vydal dílo Výbor z literatury české doby střední a Příspěvky k starému místopisu a dějinám Hradce Králové. Bedřich Spiesse tvořil pod pseudonymem B. V. Písecký.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Bedřicha Spiesse byla do archivu předána z hradeckého muzea 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: literární a regionální historické práce

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1875 – 1876

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích,F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 13.

Kutnar, F., Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Lidové noviny, Praha, 1997, s. 337.

Název fondu:

Značka:

STEIN BEDŘICH

SP – Stein

Stručná historie původce:

Bedřich Stein se narodil 8. prosince 1878 v Chlumci nad Cidlinou. Zemřel v Hradci Králové. Do roku 1920 působil jako člen místního divadelního sboru v Nymburce. Od roku 1920 působil v Jednotě divadelních ochotníků Klicpera v Hradci Králové. Povoláním byl režisér a herec.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost byla do hradeckého archivu přijata v letech 1967 a 1971 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: práce k dějinám hradeckého divadla, přednášky týkající se divadla, korespondence, písemnosti dokládající působení B. Steina v Nymburce, fotografie z divadelních scén a významných hereckých osobností aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1902 – 1958

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

STEINFELD FRANTIŠEK, JUDr.

SP – Steinfeld

Stručná historie původce:

František Steinfeld se narodil 1. února 1886 v Roudnici nad Labem. Zemřel 4. ledna 1952 v Hradci Králové. V Hradci Králové provozoval vlastní advokátní kancelář. Působil také jako předseda odboru Jednoty československých advokátů.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost F. Steinfelda byla do hradeckého archivu přijata postupně v letech 1985 a 1988 a převzal ji Jan Wipler. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, osobní doklady a spisy dalších rodinných příslušníků, diplomy, novinové výstřižky, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1831 – 1952

 

0,65 bm

Počet evidenčních jednotek: 5 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

STEINSKÝ JAN

SP – Steinský

Stručná historie původce:

Jan Steinský se narodil v roce 1848. Zemřel v roce 1922. Byl zaměstnán ve vojenských službách jako major rakouské armády. Působil také jako vojenský historik.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost byla do hradeckého archivu přijata 8. srpna 1960 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Pozůstalost Jana Steinského je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, projevy, osobní doklady a spisy jeho bratra Františka Steinského, písemnosti týkající se akcí Komitétu pro udržování válečných památek na bojišti z roku 1866 aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1859 – 1913

 

0,06 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Stejskalová Anna

SP - Stejskalová

Stručná historie původce:

Anna Stejskalová, rozená Collinová, se narodila 2. března 1881 v Hradci Králové. Místo a datum úmrtí se nepodařilo zjistit. V Hradci Králové působila jako soukromnice.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Anny Stejskalové byla předána z hradeckého muzea do archivu 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, písemnosti týkající se majetkových záležitostí aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

1888 – 1965

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

SVOBODA ANTONÍN

SP – Svoboda

Stručná historie původce:

Antonín Svoboda se narodil 9. května 1818 v Pardubicích. Zemřel 16. června 1883 v Hradci Králové. Po absolvování kurzu pro učitele začal vyučovat na školách v pardubickém regionu. Od roku 1848 byl zaměstnán v Pardubicích na Hlavní škole. O čtyři roky později se přestěhoval do Hradce Králové, kde se stal učitelem na místní hlavní škole. Ucházel se o místo učitele krasopisu na hradeckém gymnáziu, jeho žádosti však nebylo vyhověno. Antonín Svoboda byl nadšencem historie. Založil a sám také vedl rodinnou kroniku Svobodových.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl přijat z hradeckého muzea do archivu postupně ve dnech 20. května 1964, 13. ledna 1966 a 25. srpna 1966 a převzal jej tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. V roce 1999 fond zpracovala Jana Herzánová.

Fond byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je pozůstalost uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, účetní materiál, kresby, rodinný archiv, rodinná kronika aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1841 – 1974

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 úřední knihy

1 karton

2 kresby

3 fotografie

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1591

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Domečka, L.: Z dějin národního školství v Hradci Králové. Královéhradecko, r. 8, 1930.

Stručný slovník pedagogický. Abecední soubor škol obecných a měšťanských se zřetelem k učitelstvu, 1891 – 1909. Praha.

Název fondu:

Značka:

ŠÍR KAREL

SP – Šír

Stručná historie původce:

Karel Šír se narodil 5. září 1884. Zemřel 21. ledna 1961. V Hradci Králové působil jako profesor. Jeho zájmem byla hudba a literatura. Byl uznávaným hudebním a literárním kritikem.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl předán do hradeckého archivu postupně v květnu a v dubnu roku 1961 a převzal jej tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond není zpracován.

Soukromá pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: výstřižky z divadelních, literárních a hudebních kritik, koncepty překladů z latiny, alba aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1916 – 1951

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

ŠRÁMEK BOHUMIL JAN, plk.

SP – Šrámek

Stručná historie původce:

Jan Bohumil Šrámek se narodil 23. února 1896 ve Svinarech, nedaleko Hradce Králové. Zemřel 8. května 1946 v Praze v nemocnici na Bulovce. J. B. Šrámek po studiu na obchodní akademii v Hradci Králové začal spolu se svým kamarádem a spolužákem Janem Jarchovským cestovat. Procestovali Německo, Rusko, Polsko a když se vraceli do Moskvy zastihla je 1. světová válka. Krátce na to J. B. Šrámek dobrovolně vstoupil do československé armády jako jednoroční střelec dobrovolník. Za svou činnost ve vojenských službách byl několikrát povýšen.

Během druhé světové války se zapojil do odboje a stal se členem organizace Obrana národa. 15. srpna 1944 ho gestapo zatklo za přechovávání zbraní, munice a radiostanice. Vězněn byl nejprve v hradecké věznici, poté byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně. Propuštěn byl 15. května 1945 ve velmi špatném zdravotním stavu. V říjnu 1946 byl Jan Bohumil Šrámek in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka pěchoty. V rodných Svinarech mu byla slavnostně v květnu 1947 odhalena pamětní deska, která se nachází na jeho rodném domě.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost předala do archivu Bohumila Slabá, dcerou J. B. Šrámka, 14. května 1996. Fond zpracoval Petr Grulich v roce 1998.

Fond SP – Šrámek je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Fotokopie osobních dokladů J. B. Šrámka jsou uloženy ve Vojenském historickém archivu v Praze.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, soukromá korespondence, písemnosti týkající se činnosti ve vojenské službě, diplomy, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

(1894) 1899 – 1946 (1953)

 

0,06 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

24 map

. 32 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1522

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Pichlík, K., Klípa, B., Zabloudilová, J.: Českoslovenští legionáři (1914 – 1920). Praha, Mladá Fronta, 1996.

Pleský, M.: Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917 – 1920. Vlastním nákladem, 1927.

 

 

Název fondu:

Značka:

ŠRÁMEK VÁCLAV

SP – Šrámek

Stručná historie původce:

Václav Šrámek se narodil 21. listopadu 1877 v Třebechovicích pod Orebem. Zemřel v roce 1965. Od roku 1891 se učil zámečníkem. Poté přešel na obor hrnčířství. V letech 1894 – 1904 pracoval v dílnách v různých městech Čech. V roce 1904 se ucházel o studium na pražské akademii. Nebyl přijat kvůli nedostatečnému středoškolskému vzdělání. Díky jeho talentu mu bylo však nabídnuto, aby nejdříve vystudoval Umělecko průmyslovou školu v Praze, a poté se ještě jednou přihlásil na studia na akademii. Václav Šrámek se však rozhodl pro návrat do rodných Třebechovic, kde vyučoval kreslení na místní měšťanské škole.

Po vypuknutí první světové války musel Václav Šrámek narukovat do armády. Po válce se mohl věnovat výstavám svých výtvarných děl. Velká souborná výstava jeho díla se konala v budově hradeckého muzea v roce 1920. Zde vystavil sto olejomaleb. Další významná výstava proběhla v Chrudimi ve výstavní síni Umělecko průmyslového muzea.

Václav Šrámek spolupracoval také s časopisy, mezi které patřila Epocha a Královéhradecká revue. Zabýval se také dějinami rodných Třebechovic a sepisoval je. Patřil k třebechovickým městským archivářům.

Stručné dějiny fondu:

27. února 1966 převzal do archivu soukromou pozůstalost V. Šrámka Jan Kabašta. Fond zpracovala v roce 1999 Veronika Vyčichlová.

Fond SP - Šrámek byl původně uložen v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byl přemístěn do Svobodných Dvorů. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: doklady a spisy osobní povahy, poznámky k soudobému dění, tiskoviny, materiál k Třebechovicím pod Orebem, doklady o jeho výtvarné činnosti a fotografie

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1897 – 1963

 

0,58 bm

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony

91 mincí

11 pohlednic

512 kreseb

92 negativů

526 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka - inventář inv. č. 1572

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha, nakladatelství Rudolf Ryšavý, 1950, s. 557.

 

 

Název fondu:

Značka:

Štoček Václav

SP – Štoček

Stručná historie původce:

Václav Štoček se narodil v roce 1756. Zemřel 23. června 1832 v Chlumci nad Cidlinou. V Chlumci nad Cidlinou působil jako obchodník.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Václava Štočka byla do archivu předána hradeckým muzeem 27. října 1999 a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: soukromá a úřední korespondence

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1820 – 1824

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Štolbovi – rodinný archiv

SP – Štolbovi

Stručná historie původce:

Rodina Štolbů pocházela z Hradce Králové. Patřila mezi tradiční kovářské rodiny. Pozůstalost si všímá především tří generací rodiny Štolbových. Nejstarší člen rodiny, ke kterému se osobní pozůstalost vztahuje, je František Štolba. Byl kovářem a měl dva syny: Antonína a Františka. Antonín Štolba následoval svého otce a vyučil se kovářskému řemeslu. Jeho bratr František byl úředníkem u Krajského úřadu v Hradci Králové.

František Štolba ml. měl také dva syny: Františka (nar. 1839) a Josefa (nar. 1846). Syn František byl odborníkem v oboru chemie. Vzdělání získal na studiích na Zemském polytechnickém ústavu v Praze. Od roku 1864 byl zaměstnán jako asistent pro všeobecnou a technickou chemii v polytechnickém ústavu. V roce 1869 byl jmenován profesorem technické chemie. Patřil k jedněm z prvních vyučujících, kteří přednášeli v češtině. Řádným profesorem se stal v roce 1875. Spolu s Antonínem Bělohoubkem založil Časopis pro průmysl chemický.

Jeho bratr Josef vystudoval Akademické gymnázium v Praze, kam se rodina přestěhovala v roce 1855. Poté odešel na Právnickou fakultu pražské univerzity. Dále se ještě zabýval slovesným uměním. Od roku 1870 byl vychovatelem v rodině hraběte Albrechta Kounice. Společně s hrabětem a jeho rodinou podnikl řadu cest do Německa a Belgie. Sám ještě procestoval Londýn, kde strávil dva roky. Před dokončení právnického studia dostal nabídku, aby doprovázel hraběte Arthura Desfours – Walderode na jeho cestě do Ameriky. Odjeli počátkem dubna roku 1873 a za čtyři měsíce procestovali Západní Indii, Portoriko, Jamajku, Haiti, Mexiko a Spojené státy. Po návratu do Čech úspěšně zakončil studia na právnické fakultě. Brzy poté složil zdárně doktorandskou zkoušku. Po absolvování povinné advokátní praxe nastoupil jako koncipient u pražského notáře JUDr. Strakatého. Od roku 1879 působil v Nechanicích a založil si vlastní advokátní praxi. V roce 1890 ji opustil a působil v Pardubicích. Odtud odešel na odpočinek do Prahy v roce 1930. Josef Štolba byl literárně činný. Sepsal celou řadu fejetonů, mezi které patří Klepy z cest, Americké povídky nebo Za oceánem.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost rodiny Štolbových byla do archivu přijata z hradeckého muzea 17. dubna 1962 a převzal ji tehdejší ředitel Leoš Rejmánek. Fond zpracovala v roce 2001 Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost byla původně uložena v depozitáři na Velkém náměstí č.p. 139/140. Poté byla přemístěn do Svobodných Dvorů. Fond je nyní uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy členů rodiny, rodinné památky, účetní knihy kovářské dílny, korespondence, materiály o koupi a prodeji pozemků aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1787 – 1950

 

0,31 bm

Počet evidenčních jednotek: 5 úředních knih

2 kartony

4 pečetidla

2 razítka

1 fascikl

1 plán

2 kresby

18 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1660

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 147 – 148.

Janka, O.: Příběhy českých cestovatelů zapomenutelných i nezapomenutelných. Třebíč, 2001, s. 117 – 119.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 2, TOPS, Hradec Králové, 1995.

Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD ROM, 1997.

 

 

Název fondu:

Značka:

Šupka František

SP – Šupka

Stručná historie původce:

František Šupka se narodil 16. května 1877 v Říčanech na Moravě. Zemřel 4. února 1951 v Hradci Králové. Působil jako nakladatel v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl převzat do hradeckého archivu z Muzea Východních Čech 26. října 1999 ředitelem Petrem Zimmermannem. Soukromá pozůstalost Františka Šupka není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní a úřední korespondence, literární činnost, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1904 – 1951

 

0,75 bm

Počet evidenčních jednotek: 6 kartonů

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Tichý František, ing. arch.

SP – Tichý

Stručná historie původce:

František Tichý se narodil 22. ledna 1886 v Hradci Králové. Zemřel 6. listopadu 1961 tamtéž. V letech 1897 – 1904 studoval na hradecké reálce, kde v roce 1904 maturoval. Chtěl studovat učitelství kreslení na akademii výtvarného umění, nebyl však přijat. Byl však přijat na architekturu na Vysokou školu technickou v Praze. Na své první zaměstnání v roce 1910 nastoupil do stavební kanceláře známého architekta V. Rejchla v H. Králové. Zde pracoval do roku 1914. Za první světové války byl povolán jako domobranecký inženýr. Zpátky domů se vrátil až v březnu 1921, protože byl pět let v ruském zajetí. Jeho další cesta vedla do hradeckého muzea, kde měl na starosti knihovnu, výstavy a rozšiřování muzejních sbírek. Po L. Domečkovi se František Tichý stal ředitelem muzea.

Stručné dějiny fondu:

Soukromou pozůstalost Františka Tichého převzal z hradeckého muzea ředitel archivu Petr Zimmermann 26. října 1999. Fond zpracoval Petr Grulich v roce 2000.

Fond SP - Tichý je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, deníky, poznámky k dějinám Hradce Králové aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1884 – 1949

 

0,25 bm

Počet evidenčních jednotek: 3 kartony

5 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1652

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková,J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 152.

Simon, J.: Ředitel muzea královéhradeckého arch. František Tichý padesátníkem. Osvěta lidu, r. 39, č. 6, 1936, s. 2 – 3.

Název fondu:

Značka:

Tuhý Bohumír

SP – Tuhý

Stručná historie původce:

Bohumír Tuhý se narodil 20. listopadu 1889. Zemřel v roce 1973. Působil jako štábní kapitán v armádě. Zajímal se také o kronikářskou činnost. Svědčí o tom skutečnost, že byl autorem kroniky obce Rosice nad Labem (nedaleko Pardubic). Byl také uznávaným vojenským historikem.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do hradeckého archivu přijat postupně v letech 1974 a 1975 a převzal jej tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Soukromá pozůstalost není zpracována.

Pozůstalost Bohumíra Tichého je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, korespondence, vlastní práce o dějinách války v roce 1866, písemnosti týkající se historie zbraní, prameny k dějinám Rosic nad Labem a dokumenty týkající se okupace a osvobození

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1920 – 1973

 

0,45 bm

Počet evidenčních jednotek: 4 kartony

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Ulrich František

SP – Ulrich st.

Stručná historie původce:

František Ulrich se narodil 28. dubna 1809 (v některých pramenech se však také objevuje datum 28. dubna 1810) v Libčanech u Hradce Králové. Zemřel 6. července 1898 v Hradci Králové. Po absolvování učitelského kurzu složil ještě v Praze zkoušku, po které mohl vyučovat na Hlavních školách. V letech 1829 až 1832 pracoval jako zastupující podučitel na hradeckých školách. V období let 1832 – 1836 působil jako podučitel v Jičíně. Řádným podučitelem byl jmenován v roce 1836.

V roce 1851 se ucházel o místo na hradecké hlavní škole, kde po přijetí vyučoval matematiku, kreslení a technické předměty. Od října roku 1866 zastával funkci ředitele na hlavní a podreálné škole v Hradci Králové. Když vznikla samostatná vyšší reálka, byl F. Ulrich zvolen jejím ředitelem, a to hned v roce 1870. Byl veřejně činnou osobou, od roku 1868 byl členem obecního zastupitelstva. František Ulrich byl otcem pozdějšího slavného hradeckého starosty JUDr. Františka Ulricha.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Františka Ulricha byla do archivu předána z hradeckého muzea v roce 1975. V roce 1989 fond zpracovala Milena Lenderová.

Původně byl fond uložen v depozitáři ve Svobodných Dvorech. Od roku 1991 je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, vlastní literární činnost, korespondence, písemnosti týkající se činnosti pedagoga, účetní doklady, fotografie aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

(1810) 1832 – 1893

 

0,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1193

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Benýšková, J., Vích, F.: Literární Hradec Králové. Slovníková příručka, vydala Okresní knihovna v Hradci Králové, Hradec Králové, 1994, s. 157 – 158.

František Ulrich, ředitel vyšší reálky v Hradci Králové. Osvěta lidu, r. 27, č. 53, 1924.

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. 1. díl, TOPS, Hradec Králové, 1994.

 

 

Název fondu:

Značka:

Ulrich František, JUDr.

SP – Ulrich

Stručná historie původce:

František Ulrich se narodil 6. února 1859 v Hradci Králové. Zemřel 17. května 1939 v Rokycanech. V roce 1876 úspěšně dokončil studium na hradeckém gymnáziu. Následovalo studium práv na pražské univerzitě v letech 1876 – 1881. Následující tři roky absolvoval povinnou soudní praxi u krajského soudu v Hradci Králové. Po jejímž absolvování úspěšně složil soudcovskou zkoušku. V roce 1884 musel nastoupit ještě advokátní praxi u hradeckého advokáta Františka Srdínky. 5. května 1885 byl František Ulrich prohlášen doktorem práv.

O tři roky později si otevřel vlastní advokátní kancelář na Velkém náměstí v Hradci Králové. To bylo již v době, kdy se začal zapojovat do veřejného života. V roce 1889 byl zvolen do městského zastupitelstva. O rok později se stal členem okresního zastupitelstva. Když v březnu 1893 zemřel Ladislav Jan Pospíšil, byl na jeho místo v městské radě jmenován právě František Ulrich. 6. února 1895 (v den svých narozeniny) byl jmenován starostou Hradce Králové. Zvítězil tak nad dosavadním starostou Hynkem Lhotským. V letech 1901 a 1908 byl také zvolen do zemského sněmu jako poslanec.

Město se Františkovi Ulrichovi za jeho zásluhy o rozvoj Hradce Králové odměnilo v roce 1921, kdy mu udělilo čestné občanství. Na postu starosty zůstal neuvěřitelně dlouho – až do konce září roku 1929. Za své více než třicetileté působení v čele města vykonal mnoho dobrého pro město Hradec Králové a také pro jeho okolí.

Stručné dějiny fondu:

Po smrti Františka Ulricha předali soukromou pozůstalost příbuzní do hradeckého muzea. Do archivu přebíral tehdejší ředitel Leoš Rejmánek písemnosti týkající se osobnosti F. Ulricha postupně, v letech 1958, 1960 a 1971. Fond zpracoval Oldřich Turčín v roce 1970.

Soukromá pozůstalost Františka Ulricha je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, úřední a soukromá korespondence, novinové výstřižky, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

1868 – 1939

 

2,10 bm

Počet evidenčních jednotek: 13 kartonů

3 fascikly

4 diplomy

2 jmenování

2 blahopřání

4 alba

3 negativy

76 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 114

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Černý, A.: František Ulrich básník. Národní osvobození, r. 2, č. 35, 1925.

Domečka, L.: Třicet let veřejné činnosti JUDra. F. Ulricha. Hradec Králové, 1925.

Doubrava, A.: Ulrich k dnešku. Pochodeň, r. 58, č. 113, s. 5, 1969.

Masarykův slovník naučný, díl 7, s. 461.

 

 

Název fondu:

Značka:

Válko Václav

SP – Válko

Stručná historie původce:

Václav Válko se narodil 10. února 1898. Zemřel 25. dubna 1971. Pracoval jako vrchní adjunkt státních drah. Kromě toho ještě působil jako režisér v divadelním spolku Klicpera v Hradci Králové. Byl také jeho předsedou.

Stručné dějiny fondu:

Fond byl do hradeckého archivu přijat postupně 21. srpna 1971 a 31. října 1973. Písemnosti převzal tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek. Soukromá pozůstalost není zpracována.

Fond je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, vlastní práce týkající se dějin divadla, doklady k jeho divadelní činnosti, alba fotografií aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1920 – 1968

 

0,12 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Vlček Jindra

SP – Vlček

Stručná historie původce:

Jindra Vlček se narodil 5. září 1885 v Malé Skalici (nedaleko České Skalice). Zemřel 22. března 1968 v Hradci Králové. Věnoval se malířskému umění. V roce 1911 se přestěhoval do Hradce Králové. J. Vlček byl předsedou Skupiny výtvarníků v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

1. února 1996 předala do hradeckého archivu soukromou pozůstalost paní Vlčková a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. Fond není zpracován.

Pozůstalost J. Vlčka je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: katalogy k výstavám, výtvarné návrhy diplomů, reprodukce časopiseckých obrázků, fotografie aj.

Úplnost – torzovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1918 – 1957

 

0,05 bm

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Rodr, J., Škopek, J.: Lidé hradeckého spektra. Díl 1, TOPS, Hradec Králové, 1994.

 

 

Název fondu:

Značka:

Vlček Jiří, ing.

SP – Vlček

Stručná historie původce:

Jiří Vlček se narodil 17. března 1934 v Benešově u Prahy. V roce 1948 začal navštěvovat reálné gymnázium v Praze. Maturoval ale na gymnáziu v Brně, kam se rodina Vlčkových přestěhovala. Po ukončení středoškolských studií odešel na Vysokou školu chemicko technologickou v Bratislavě. Vysokoškolská studia dokončil v roce 1957. Jeho snem bylo pokračovat v činnosti svého otce, který pracoval jako technik v pivovaru. Kvůli politické situaci to bylo však pro J. Vlčka nemožné.

První zaměstnání nastoupil v Jihomoravském pivovaru v Brně, působil zde jako technický dělník. V roce 1959 pracoval dokonce jako řidič autobusu MHD v Brně. Od roku 1960 byl zaměstnán v Severomoravských pivovarech v Hanušovicích jako technik. Od roku 1961 pracoval jako výzkumný pracovník na Generálním ředitelství pivovarů v Brně.

V roce 1974 se natrvalo přestěhoval do Hradce Králové, kde se stal zaměstnancem Východočeských pivovarů. Po postgraduálním studiu na Vysoké škole chemicko technologické v Praze se stal ředitelem hradeckého pivovaru. Pouze však na dva roky. Po listopadu 1989 se jako člen Občanského fóra zapojil do regionální politiky. V roce 1990 byl Jiří Vlček jmenován předsedou Okresního národního výboru.

Po jeho zániku se stal přednostou nově vzniklého Okresního úřadu v Hradci Králové. Podílel se také na vzniku dobrovolného sdružení Asociace přednostů okresních úřadů České republiky. V letech 1992 – 1995 zastával funkci jejího prezidenta. Z okresního úřadu odešel 31. ledna 1997. Ještě však působil jako předseda Okresní rady východočeské Občanské demokratické strany v Hradci Králové.

Stručné dějiny fondu:

V 7. dubna 1994 osobně předal do archivu vlastní pozůstalost. 30. října 2000 převzal ředitel archivu Petr Zimmermann další materiály týkající se J. Vlčka od Okresního úřadu města Hradce Králové. Fond zpracoval v roce 1999 Jiří Pavlík.

Soukromá pozůstalost je uložena v objektu ve Śkroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, písemnictví týkající se předsednictví ONV, přednostování OÚ, prezidentství Asociace přednostů, texty veřejných proslovů na slavnostech, novinové výstřižky, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1990 – 1997

 

3,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 21 kartonů

5 medailí

1 odznak

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1566 (1.díl na doporučení SOA Zámrsk – je pravděpodobné, že budou součástí pozůstalosti ještě další písemnosti)

Částečně přístupný – se souhlasem ředitele archivu

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

Ing. Jiří Vlček mezi šedesátníky. Hradecké noviny, r. 3, č. 17, 1994, s. 7.

Hledejme cestu jeden k druhému. Hradecké noviny, r. 3, č. 1, 1994, s. 2.

 

 

Název fondu:

Značka:

Volicerová Anna, PaedDr., ak. malířka

SP - Volicerová

Stručná historie původce:

Anna Volicerová, roz. Proboštová, se narodila 29. března 1912 ve Smiřicích. Zemřela 14. listopadu 1990. Rodina se nedlouho po narození Anny přestěhovala do Jaroměře. Zde začala navštěvovat reálnou školu, kterou však nedokončila a přestoupila na učitelský ústav do Chrudimi. V roce 1930 se rodina Proboštových přestěhovala do Prahy, kde získal otec Anny Volicerové místo na Zemském finančním ředitelství. V červenci 1945 se vdala za Jana Volicera. Téhož roku začala studovat na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poté ještě vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Praze a začala vyučovat. Učila na středních školách český jazyk a výtvarnou výchovu.

Stručné dějiny fondu:

30. října 2000 předala do archivu soukromou pozůstalost své sestry Marie Rejlová a převzal ji ředitel Petr Zimmermann. V roce 2000 fond zpracovala Veronika Vyčichlová.

Pozůstalost je uložena v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Některé písemnosti, vztahující se k rodině Proboštových, se nacházejí také v hradeckém muzeu, kam je Marie Rejlová odevzdala.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní rodinné doklady a spisy, korespondence, výtvarná činnost aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1915 – 2000

 

0,40 bm

Počet evidenčních jednotek: 2 kartony

403 obrazů

158 skic

300 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Archivní pomůcka – inventář inv. č. 1617

Přístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Zákrejs Vladimír, ing.

SP – Zákrejs

Stručná historie původce:

Vladimír Zákrejs se narodil 31. července 1880 v Praze. Zemřel 18. července 1948 v Hradci Králové. Působil jako architekt - urbanista a odborný spisovatel.

Stručné dějiny fondu:

Pozůstalost V. Zákrejse byla přijata z hradeckého muzea. V roce 1967 ji částečně zpracoval tehdejší ředitel archivu Leoš Rejmánek.

Fond SP – Zákrejs je uložen v objektu ve Škroupově ulici č.p. 695.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časový rozsah:

 

Rozsah fondu:

Obsah: sbírka publikací a brožur, novinové výstřižky, rukopisné poznámky aj.

Úplnost - torzovitá

Fyzický stav - nepoškozený

 

(1886) 1926 – 1941

 

0,50 bm.

Počet evidenčních jednotek: 4 krabice

Současný stav uspořádání

a přístupnosti:

Bez archivních pomůcek

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro regionální dějiny

Edice a literatura:

 

 

SOUPIS fondů archivem pouze evidovaných

1

Mádl Arnošt, JUDr.

2

Mádl Karel B.

3

Pečinka František

Název fondu:

Značka:

Mádl Arnošt, JUDr.

SP – Mádl

Stručná historie původce:

Arnošt Mádl se narodil v Novém Bydžově v roce 1870. Zemřel v roce 1930. Působil jako právník na ministerstvu železnic ve Vídni a v Praze. Patřil k nadšeným regionálním sběratelům uměleckých předmětů. Zabýval se také malířstvím.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Arnošta Mádla je SOkA HK pouze evidována.

Fond je uložen v Městském muzeu Nový Bydžov.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: doklady o studiu, korespondence, obrazy, umělecké předměty aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1881 – 1928

 

0,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 12 fotografií

46 balíků

35 jiné - jednotliviny

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro dějiny Nového Bydžova

Edice a literatura:

 

 

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Mádl Karel B.

SP – Mádl

Stručná historie původce:

Karel B. Mádl se narodil v Novém Bydžově v roce 1859. Zemřel tamtéž v roce 1932. Působil jako umělecký historik a kritik.

Stručné dějiny fondu:

Osobní pozůstalost Karla B. Mádla je SOkA HK pouze evidována.

Fond je uložen v Městském muzeu Nový Bydžov.

Větší část soukromé pozůstalosti K. B. Mádla je uložena v Literárním památníku národního písemnictví v Praze.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: osobní doklady a spisy, rukopis životopisu, osobní předměty (brýle, typář s monogramem atd.), fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1868 – 1932

 

0,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 12 úředních knih

1 typář

6 fotografií

35 jiné - jednotliviny

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro dějiny Nového Bydžova

Edice a literatura:

Horáčková, E.: Inventář k osobnímu fondu K. B. Mádla. Praha, 1980, Památník národního písemnictví v Praze.

 

 

 

 

 

 

Název fondu:

Značka:

Pečinka František

SP – Pečinka

Stručná historie původce:

František Pečinka se narodil v Novém Bydžově. Působil jako básník a malíř.

Stručné dějiny fondu:

Soukromá pozůstalost Františka Pečinky je SOkA HK pouze evidována.

Uložena je v Městském muzeu Nový Bydžov.

Vlastní popis fondu:

 

 

 

 

Časové rozpětí fondu:

 

Rozsah fondu:

Obsah: korespondence, soubory vlastní literární tvorby, poznámky, obrazy, fotografie aj.

Úplnost – mezerovitá

Fyzický stav – nepoškozený

 

1890 – 1917

 

0,00 bm

Počet evidenčních jednotek: 3 úřední knihy

10 balíků

6 fotografií

Současný stav uspořádání

a přístupnosti fondu:

Bez archivní pomůcky

Nepřístupný

Využití fondu:

Pro dějiny Nového Bydžova

Edice a literatura:

 

 

 

Přehled osobních a rodinných fondů SOkA Hradec Králové

1

Bárta Karel

2

Batěk Leopold, MUDr.

3

Beer Rudolf

4

Brukner Jaroslav

5

Cavaisovi – rodinný archiv

6

Čapek antonín

7

Čapek Jan

8

Červených – rodinný archiv

9

Dědourkovi - rodinný archiv

10

Deyl Václav

11

Domečka Ludvík

12

Dvořák Gustav

13

Eiselt Jan Nepomuk

14

Fořt Karel, ing.

15

Haller Alexandr

16

Hartman Josef

17

Held Jan Theobald, Dr.

18

Hiršl Jindřich, ing.

19

Holý Karel

20

Hudcovi – rodinný archiv

21

Huňáček JoseF

22

Chalupovi a Roštlapilovi – rodinný archiv

23

Christenovi – rodinný archiv

24

Kafka František, JUDr.

25

Kalivoda Karel

26

Khun Karel

27

Klumpar Jan Květoslav

28

Klumpar Otakar, MUDr.

29

Koleš Vilém

30

Kolomazníková Hedvika

31

Kořínek Josef

32

Kosek Miroslav

33

Košťál Josef

34

Kotlant Jan

35

Králkovi – rodinný archiv

36

Kryštof František, brig. gen.

37

Kubálek Josef

38

Lahůlek Miloslav

39

Macák Jaroslav

40

Mádrovi – rodinný archiv

41

Machač Rudolf

42

Mareš Jaroslav

43

Mervart František, ing.

44

Mikan Jaroslav

45

Mikeš Adolf

46

Milota Josef

47

Mladý Jaroslav, MUDr.

48

Mrha Augustin

49

Novák Alois

50

Paclt Jaromír, PhDr.

51

Pacov Jan

52

PAULUS Vincenc

53

Petrofovi – rodinný archiv

54

Pilařovi Josef a František

55

Pitaš František

56

Ponec Václav Svatopluk

57

Pospíšilovi – rodinný archiv

58

PROBOŠT FRantišek

59

Průša Petr

60

Půlpánovi – rodinný archiv

61

Radouš František, Dr. Tech., ing.

62

Rejchl Václav, ing. arch.

63

Rejmánek Leopold, MUDr

64

Reyl František, ThDr.

65

Říha Jan

66

Sál František Ladislav

67

Schűtzner Břetislav

68

Simon Josef, prof.

69

Skuherský Karel

70

Sláva Josef

71

Snížek Karel, ing.

72

Spiesse Bedřich, prof.

73

Stein Bedřich

74

Steinfeld František, JUDr.

75

Steinský Jan

76

Stejskalová Anna

77

Svoboda Antonín

78

Šír Karel

79

Šrámek Bohumil Jan, plk.

80

Šrámek Václav

81

Štoček Václav

82

Štolbovi – rodinný archiv

83

Šupka František

84

Tichý František, ing. arch.

85

Tuhý Bohumír

86

Ulrich František

87

Ulrich František, JUDr.

88

Válko Václav

89

Vlček Jindra

90

Vlček Jiří, ing.

91

Volicerová Anna, PaedDr., ak. malířka

92

Zákrejs Vladimír, ing.

 

 

význam osobních a rodinných fondů

Převážnou většinu osobních a rodinných fondů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové tvoří pozůstalosti regionálních učitelů. Není to pouhá náhoda, učitelé patřili k nejaktivnějším veřejným činitelům a osvětovým pracovníkům. Podíleli se na vzdělávacích akcích, na přípravách výstav, často vedli také městské a jiné kroniky, angažovali se v nejrůznějších spolcích a jednotách, byli činní i jako spisovatelé.

Významné zastoupení v hradeckém regionu měli, jak vyplívá z osobních a rodinných fondů, také lékaři. Nalezneme mezi nimi slavné odborníky, kteří se díky svým schopnostem proslavili i v cizích zemích.

Také podnikatelská základna královéhradeckého regionu byla a je bohatá. Mezi původci fondů nalezneme zámečníky, hoteliéry, knihaře a nakladatele, krejčí, výrobce nábytku. Zvláště významní a proslulí byli hradečtí výrobci hudebnin a nástrojů, mezi kterými nechyběli ani vynálezci.

Mezi méně početné patří pozůstalosti regionálních lékárníků, advokátů, žurnalistů, duchovních, vědců, režisérů, herců, spisovatelů, malířů a dalších..

Vzácnou - ne příliš rozsáhlou skupinou - jsou archivní odkazy někdejších legionářů. Pozůstalosti jsou cenné z mnoha důvodů: jednak přinášejí informace o konkrétním člověku a jeho životní cestě, zároveň seznamují se širšími společenskými souvislostmi, obvykle s válkou a její autentickou podobou.

Velmi malá část pozůstalostí pochází od královéhradeckých úředníků. Jedná se o fondy členů městského zastupitelstva, starosty a jeho náměstka. Charakteristické pro tento archivní materiál bývá to, že více vypovídá o chodu a činnosti daného úřadu (či funkci), méně již o osobě samé.

Specifickou skupinu tvoří pozůstalosti archivářů, muzejníků a regionálních historiků. V archivu se můžeme setkat i s případem, kdy sám původce utvářel a zpracovával již během svého života svou pozůstalost.

Také jsme se při zpracovávání tohoto textu přesvědčili, že osobní a rodinné fondy mohou být zdrojem důležitých, zajímavých a dosud nezveřejněných informací. Díky pozůstalostem uložených v archivech se můžeme seznámit s konkrétními lidskými osudy. Dopodrobna poznáváme poměry, ze kterých pocházeli, blízké i vzdálenější rodinné příslušníky, místa, která jsou s nimi spojována apod.

Ve srovnání s tzv. kmenovými fondy (zabývajícími se chodem města a jeho institucemi), mají osobní a rodinné fondy menší vypovídací hodnotu. Na druhou stranu – díky menší “šíři záběru” - více vypovídají o detailech či méně podstatných poznatcích.

Závěrečné řádky textu jsou příležitostí zamyslet se nad tím, co se podařilo splnit z předem stanovených cílů a záměrů. Podařilo se vytvořit pracovní podobu průvodce po osobních a rodinných fondech, který zahrnuje veškeré archivní fondy osob a rodin z Královéhradecka, které jsou uloženy v SOkA Hradec Králové. I když se o některých osobách a rodinách nepodařilo zjistit mnoho informací, přesto může posloužit k dotvoření věrného obrazu o lidech a době, ve které žili. Mnohdy je spojovala pouze příslušnost ke královéhradeckému regionu, jinak pocházeli z odlišných vrstev a zabývali nejrůznějšími činnostmi. Práce regionálních archivů, jakým je Státní okresní archiv v Hradci Králové, je z pohledu uchování a studia odkazu místních osobností a událostí, nezastupitelná a velmi cenná.

Častokrát se konstatuje, že poznání minula vede k porozumění současnosti i blízké budoucnosti. A naopak současnost – resp. její technická vyspělost – umožňuje lépe poznat a studovat minulé odkazy. Dnes už si neumíme představit badatelskou práci bez počítačů, skenerů, digitalizace a dalších prostředků. Archivní činnost, jakkoliv regionální, pracuje především proto, aby své sbírky a poznatky otevírala veřejnosti. Nebude trvat příliš dlouho a budeme se s výsledky jejich práce seznamovat především v elektronické podobě (na CD či internetu).

 

 

PŘÍLOHA

Ladislav Jan POSPÍŠIL -- JUDr. František ULRICH

In: ZIMMERMANN, P. a kol. Radnice v Hradci Králové. Hradec Králové : Nadace HISTORICA, 1998, s. 32 a 36.

 

Rodina PETROFOVÝCH, In: Město Hradec Králové 777 let. Lidové noviny, Příloha ze dne 29. března 2002, s. 15

 

 

 

Státní okresní archiv Hradec Králové, Škroupova ul. 695 (foto: autor)

 

 

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, po rekonstrukci (foto: autor)