Return to Badatelna

Ceník služeb

Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku

– Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli

 

A

Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie

50,00 Kč za každou započatou stránku archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu.

2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené podle písmene B bodu 1

30,00 Kč za každou započatou ověřovanou stránku.
 

B

Reprodukce archiválií

1.      Elektrografické kopírování (Kč za jeden list reprodukce)

A4                         A3

černobílé jednostranné:

1.1.1.1 z volných listů                                           5,00 Kč                 8,00 Kč

1.1.1.2 z vázaných listů                                        7,00 Kč               12,00 Kč

černobílé oboustranné:

1.2.1.1 z volných listů                                           8,00 Kč               12,00 Kč

1.1.2.2 z vázaných listů                                      17,00 Kč               22,00 Kč

2.      Digitální reprodukce

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

3.1.1   Skenování předloh do formátu A4 včetně                           25,00 Kč

3.1.2   Skenování předloh do formátu A3 včetně                           60,00 Kč

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi      20,00 Kč

 

C

Potvrzování shody

1. Kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu

1.1  Za zpracování potvrzující doložky                                             50,00 Kč

1.2  Za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie

v analogové podobě nebo její digitální repliky                            100,00 Kč

2. Repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uložené v archivu

2.1      Za zpracování potvrzující doložky                                         50,00 Kč

2.2      Za vyhledání archiválie a pořízení repliky

archiválie v digitální podobě                                                                             100,00 Kč

 
3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě uloženou v archivu se prování vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud shoda potvrzuje vůči kopiím a replikám archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií uložených v archivu předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši                       1 000,00 Kč
 

D

Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav, nekomerční vědeckopopulární a vzdělávací texty apod.), výukové (učební pomůcky), studentské práce, stálé expozice a výstavy pořádané archivy, muzei, galeriemi, knihovnami, obcemi, městy, školami a neziskovými organizacemi se nezpoplatňuje, a to za podmínky uvedení citace archiválie v textu,
a to alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii.

 

E

Filmování archiválií

Filmování archiválií se nezpoplatňuje, je však na něj potřeba uplatnit souhlas s využitím archiválií za podmínek uvedení zdroje.

 

F

Rešerše, kancelářské práce, manipulační poplatky

1.1  Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)

1.1.1   jednoduchá rešerše založené na excerpci 1 – 2 archivních zdrojů

350,00 Kč za 1 hodinu výkonu

1.1.2   náročná rešerše založená na excerpci 3 – 5 archivních zdrojů

500,00 Kč za 1 hodinu výkonu

1.1.3   náročná kombinovaná rešerše založená na excerpci 6 a více archivních i mimoarchivních zdrojů

600,00 Kč za 1 hodinu výkonu

 

1.2   Kancelářské práce

                   60,00 Kč za 1 hodinu výkonu

 

1.3 Manipulační poplatky

1.3.1   balné (zásilky v balících)                                                   30,00 Kč

1.3.2   balné (zásilky v obálkách do 1 kg)                                20,00 Kč

Poznámky:

Analogová podoba („papírová podoba“) – tisk, xerokopie, opis apod., digitální replika – sken, digitální foto.

2.  Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

1.4.3  Poplatky dle vyhlášky č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů se platí na příjmový účet OSS č. 19 – 10231881/0710.

1.4.4  Úhrady poštovní poukázkou A (SOA v Zámrsku má zhotoveny vlastní poštovní poukázky). Na poštovní poukázce je potřeba do kolonky „zpráva pro příjemce“ uvést zkrácený název archivu (v našem případě SOkA SY)
a jako variabilní symbol číslo jednací popř. číslo faktury (např. 51529005).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/badatelna/cenik-sluzeb/