Historie archivu

Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli byl ustaven 27. 4. 1960 (v souvislosti s reorganizací státní správy) z dosavadních okresních archivů v Litomyšli a Poličce, z okresních a městských archivů v Moravské Třebové a ve Svitavách a místních, resp. městských archivů v Březové nad Svitavou, Bystrém a Jevíčku. Bývalé archivy v Moravské Třebové a Poličce se staly pobočkami nově utvořeného archivu; pobočka v Moravské Třebové byla zrušena v roce 1967 a písemnosti byly převezeny do Litomyšle. Archivy v Březové nad Svitavou, Bystrém a Jevíčku plnily funkci pouhých depozitářů, které měly být postupně rušeny a fondy podle prostorových možností převáženy na pracoviště okresního archivu v Litomyšli a Poličce. Poličské pracoviště archivu bylo zrušeno v roce 1980 a archiválie byly odtud přemístěny počátkem devadesátých let 20. století nejprve do depotu v Pohodlí, po roce 1995 do Litomyšle. Poslední archiválie uložené v depozitářích mimo sídlo archivu byly svezeny z depotu v Bystrém do Litomyšle v roce 1999. V souvislosti s vydáním novely archivního zákona č. 343/1992 Sb. se změnil název okresních archivů na státní okresní archivy. Roku 2002 došlo – v návaznosti na probíhající reformu veřejné správy – k začlenění Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli do Státního oblastního archivu v Zámrsku. Prostorová situace archivu byla na počátku šedesátých let 20. století svízelná; archiv byl tehdy umístěn v přízemí části budovy Státního zámku v Litomyšli. K určitému zlepšení došlo v polovině sedmdesátých let adaptací bývalé zámecké kočárovny pro potřebu administrativní budovy archivu a využitím patra rekonstruované budovy bývalé zámecké jízdárny jako kapacitního depozitáře. Konstruktivněji byl prostorový problém archivu řešen v devadesátých letech 20. století rekonstrukcí bývalé zámecké konírny pro potřebu kapacitních depozitářů a adaptací bývalé prodejny Jednota pro účel centrální administrativní budovy archivu. Celková úložní kapacita Státního okresního archivu Svitavy se sídlem  v Litomyšli činí cca 6 800 běžných metrů, rezerva pak cca 1650 běžných metrů archiválií. Počet pracovníků Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli se během zmiňovaných let téměř zdvojnásobil; zatímco v roce 1960 v archivu pracovalo 5 zaměstnanců (včetně ředitele), nyní zde působí 9 zaměstnanců. V letech 1960 až 1987 byl ředitelem archivu PhDr. Jindřich Růžička, CSc., v období let 1991–2000 pak PhDr. Milan Skřivánek. V letech 1987–1991 a 2000–2019 stál v čele Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli Mgr. Oldřich Pakosta, od roku 2019 zastává tuto funkci Mgr. Michal Severa.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/historiearchivu/