Badatelna

Státního okresního archivu Trutnov

Posláním badatelny je zpřístupňování archiválií veřejnosti. Základní podmínky zpřístupňování archiválií jsou upraveny zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou 645/2004 Sb. k zákonu o archivnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a badatelským řádem.

Prostor, kde mohou zájemci o historii či nedávnou minulost nahlížet do archiválií, se nazývá badatelna. Běžně jsou zde předkládány materiály od 16. století až po současnost. Zájem badatelů se soustřeďuje především na fondy archivů měst a obcí, cechů, spolků, okresních úřadů, Úřadu zemského rady (Landrat), z poválečné doby pak materiály týkající se odsunu Němců. Ze soudobé dokumentace je největší zájem o sbírku fotografií a o výtisky starých regionálních novin.

Kolektiv pracovníků archivu směřuje svou činnost především k uspokojení potřeb obyvatel okresu, institucí a škol. Proto zde funguje poradenská služba v oblasti heraldiky a genealogie, zpracovávání historie jednotlivých obcí. Pravidelnými návštěvníky badatelny jsou i pracovníci muzeí, galerií, památkové péče, obecní kronikáři, ale hlavně studenti středních a vysokých škol. Provoz v badatelně se řídí badatelským řádem.

Pravidla provozu badatelny

V souladu s platnými normami a badatelským řádem prosíme o dodržování těchto hlavních zásad:
 • Badatel při své první návštěvě v kalendářním roce vyplní badatelský list, v němž pravost všech údajů potvrdí vlastnoručním podpisem.
 • Před zapůjčením archiválií vyplní badatel žádost o předložení, nebo objednávku archiválií.
 • V badatelně SOkA Trutnov je badatel ponvien používat při studiu všech archiválií čisté bílé bavlněné rukavice, které si musí opatřit před zahájením studia archiválií. Bez použití této od 1.1.2015 předepsané pomůcky pro ochranu archiválií není nahlížení do archiválií přípustné. (Každý badatel obdrží při založení badatelského listu jeden pár rukavic zdarma. Při dalších badatelských návštěvách si musí čisté rukavice zajistit sám nebo v badatelně zakoupit nové.) V případě, že badatel nebude používat čisté rukavice, bude mu odepřeno další studium archiválií. Výjimky z tohoto nařízení – např. pro hendikepované badatele – uděluje ředitel SOkA Trutnov.
 • Archiválie se objednávají přímo v badatelně; ty, kteréjsou uložené v depozitáři v Poříčí je nutné objednat 2-3 dny předem. Po objednání jsou archiválie připraveny zpravidla na další badatelský den, nebo na termín dohodnutý s obsluhou. Archiválie uložené v centrále jsou badateli předloženy ještě týž den.
 • Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu – především pomocí emailu či faxem.
 • Badatel může (pokud to není v rozporu s platnou legislativou) po vyplnění žádosti pořizovat reprodukce archiválií vlastním reprodukčním zařízením.
 • V badatelně lze se souhlasem ředitele archivu bezplatně používat vlastní fotoaparát, skener či kopírku; nelze používat blesk, v případě knih nelze používat skener ani kopírku
 • Nahlížení do archiválií je zdarma, další reprografické a rešeršní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
 • Vstup do badatelny je možný pouze s volnými listy papíru na poznámky, s obyčejnou tužkou, případně s reprodukčním zařízením (fotoaparátem apod.) a s přenosným počítačem bez obalu.
 • Archiválie jsou předkládány pouze v takovém množství, které umožní jeho bezproblémovou kontrolu. Během jedné badatelské návštěvy se tedy z bezpečnostních důvodů předkládá maximálně 6 ukládacích jednotek (kartonů, knih), výjimky uděluje ředitel archivu
 • Badatel smí nahlížet jen do archiválie, kterou má řádně objednanou a zapsanou v badatelském listu. Badatelé smějí nahlížet pouze do archiválií zpracovaných a starších 30 let, omezeno je nahlížení do archiválií, které obsahují citlivá osobní data; výjimky uděluje ředitel archivu
 • Badatelé mohou využívat archivní knihovnu k prezenčnímu studiu
 • Badatelna je přístupná v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00
 • Archiválie se objednávají a vydávají od 8.00 do 11.00 a od 12.30 do 16.30
 

Obsluha badatelny je povinna po ukončení studia překontrolovat věci, se kterými badatel vstoupil. Zejména je povinna zkontrolovat pořízené poznámky a přenosný počítač. Badatel je povinen takovou kontrolu umožnit. Nerespektování pravidel badatelského řádu může mít za následek okamžité odejmutí souhlasu k nahlížení do archiválií.

E-badatelna

Digitalizované archiválie je možné prohlížet v e-badatelně. Aktuálně jsou zdigitalizovány pamětní knihy obcí, vybrané nejstarší listiny, listy a úřední knihy z archivních fondů některých měst a sčítací operáty uložené v SOkA Trutnov.

Počty badatelů a badatelských návštěv    v uplynulých letech Fotografie interiéru badatelny    (4 reprodukce 147 kB)  

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/trutnov/badatelna/

Badatelský řád

 Badatelský řád Státního okresního archivu Trutnov Badatelský řád Státního oblastního archivu v Zámrsku – Státního okresního archivu Trutnov vydaný v souladu s vyhl. č. 645/2004 Sb. v platném znění, v souvislosti s ust. §36 písm. a) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění: Čl. 1 Obecná ustanovení(1) Nahlížet do …

Ceník služeb

otevřít ceník služeb

Počty badatelů a badatelských návštěv

Počty badatelů a badatelských návštěv Následující graf (tmavší sloupce  představují počet badatelů, kteří v daném roce archiv navštívili, světlejší sloupce pak celkový počet návštěv, které tito badatelé v daném  roce uskutečnili) ukazuje spolu s dalšími čísly vývoj badatelské náštěvnosti ve Státním okresním archivu v Trutnově v uplynulých letech.  . V dalších letech: rok                                      počet badatelů                                počet návštěv 2006                                   197                                                  688 2007                                   229                                                  704 2008                                   …