Historie archivu

Státní okresní archiv (SOkA) Trutnov je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho činnost je upravena zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archiválie, o něž archiv pečuje, jsou písemné, obrazové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti fyzických osob a které mají vzhledem ke svému dokumentárnímu významu trvalou hodnotu. Nejstarší z těchto archiválií pocházejí ze 14. století (nejstarší listinou je bula papeže Benedikta XII. z roku 1335) a nejmladší ze současnosti. V archivu je nyní uloženo cca 5 000 bm archiválií, rozčleněných do cca 2 600 archivních fondů a sbírek. Státní okresní archiv je rovněž důležitým prvkem právního systému státu, neboť jsou zde uloženy takové písemnosti, ke kterým je možné vzhlížet jako k pramenům práva, např. v majetkových záležitostech. Toho bylo bohatě využito např. při restitucích a rehabilitacích po roce 1989.

V současné době archiv přejímá do trvalé úschovy písemnosti vzniklé z činnosti úřadů státní správy, samosprávy, justičních orgánů, církevní správy, škol, cechů, družstev, podniků, společenských organizací i soukromých osob, které působily či působí na okrese Trutnov. Povinnost předávat písemnosti je u státních a samosprávných institucí dána zákonem, u ostatních původců písemností se většinou jedná o úschovu na základě smluv. Uložením písemností v archivu se původce zbavuje zákonné povinnosti řádně o archiválie pečovat, aniž by ztrácel ostatní práva k archiváliím. Tato státní služba je zdarma.

Archiv navštěvují zájemci z řad odborných pracovníků vědeckých institucí, studentů, vlastivědných badatelů a široké veřejnosti, kteří zde čerpají látku ke svým studiím nejen z archivních fondů, ale mohou zároveň využívat rozsáhlou archivní knihovnu, která v současné době čítá přes 12 000 svazků z oblasti historie, pomocných věd historických, dějin umění, dále edice pramenů, slovníky encyklopedické a jazykové a regionální literaturu českou i německou. Archiv disponuje také sbírkou novin a časopisů (včetně německých před rokem 1945).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/trutnov/historiearchivu/

Fotografie budovy

  Budova centrály archivu (interiér)   č. 10 Prostor budoucí badatelny v nástavbě budovy Státního okresního archivu v Trutnově v Komenského ulici; květen 1999 č. 11 Interiér badatelny v nástavbě budovy Státního okresního archivu v Trutnově v Komenského ulici; listopad 1999 č. 12 Interiér badatelny v nástavbě budovy Státního okresního archivu v Trutnově v Komenského ulici; duben 2004 č. 13 Interiér badatelny v nástavbě budovy …

Přehled archivních fondů a sbírek

Státní okresní archiv v Trutnově: Soupis fondů a sbírek Soupis archivních fondů a sbírek Státního okresního archivu Trutnov (Opis soupisu 2.1 z Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1998.) I. Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení Ministerstvo zemědělství, územní odbor, Trutnov / 1989–1991 Okresní zemědělská správa Trutnov / 1963–1988 Český statistický úřad – okresní oddělení, …