Return to Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – archivář – vedoucí oddělení Státní okresní archiv Hradec Králové

Čj.: SOAZ-RED/2019-33-2
Datum: 7. ledna 2019

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – archivář – vedoucí oddělení Státní okresní archiv Hradec Králové v oboru služby 35. archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Hradec Králové.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou dle § 29 zákona).

Předpokládaným termínem nástupu do služby na tomto služebním místě je březen až duben 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • komplexní koordinace činnosti samostatného odborného pracoviště na úseku archivnictví a spisové služby,
 • tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností,
 • komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz,
 • komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů a sbírek; odpovědnost za svěřenou část Národního archivního dědictví a za vedení její řádné evidence,
 • provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění,
 • organizace, řízení a kontrola práce podřízených zaměstnanců; odpovědnost za správnost a včasné plnění úkolů oddělení,
 • podíl na zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Státního oblastního archivu v Zámrsku,
 • podíl na tvorbě interních aktů řízení Státního oblastního archivu v Zámrsku a dalších centrálních dokumentů služebního úřadu,
 • podíl na vedení správních a dalších řízení,
 • odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti a zastupování oddělení před státními dozorovými orgány v záležitostech bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany,
 • vykonávání funkce vedoucího areálu u svěřených objektů; zpracování a aktualizace bezpečnostní dokumentace areálu v souladu s interními akty řízení Státního oblastního archivu v Zámrsku a ministerstva vnitra,
 • zajištění aktualizace dokumentace staveb, správy nemovitostí a jejich stavební údržby; zajištění činnosti oddělení na úseku energetiky, vodohospodářství a autoprovozu,
 • zpracování podkladů pro návrh rozpočtu Státního oblastního archivu v Zámrsku; odpovědnost za účelné a hospodárné nakládání s poskytnutými prostředky.

Posuzovány budou žádosti[1] o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28. 1. 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Karla IV. 42
P. O. Box C34
530 01 Pardubice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (podatelna.reditelstvi@ahapa.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – archivář – vedoucí oddělení Státní okresní archiv Hradec Králové“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,[4] není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;[5]

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.[7] U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem (Služební předpis č. 2 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 28. srpna 2015, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení, čj. SOAZ-ZA/2015-1125-2), kterým je odborné zaměření vzdělánívysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorandském studijním oboru archivnictví, historie, případně v magisterských nebo doktorandských studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

3) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

4) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[9] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5) je podle § 58 odst. 3 zákona:
– státním zaměstnancem, který má složenou úřednickou zkoušku
– úředníkem územního samosprávného celku,
– zaměstnancem regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
– příslušníkem bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
– voják z povolání v důstojnické hodnosti,
– akademický pracovník,
– osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
– zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,

pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné.

6) splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 3 zákona, že v uplynulých 4 letech vykonával nejméně po dobu 2 let ve správním úřadu, v úřadu územního samosprávného celku, regionální radě, bezpečnostním sboru, v armádě, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.:
– přípravu návrhů právních předpisů[10] a zajišťování právní činnosti[11],
– přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
– přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
– řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
– vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
– státní statistickou službu,
– správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
– ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
– zabezpečování obrany státu,
– zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
– obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
– přípravu nebo realizaci dotační politiky,
– přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
– přípravu a provádění správních úkonů[12] včetně kontroly,
– ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
– zadávání veřejných zakázek,
– audit,
– zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[13],
– řízení (činností výše uvedených),
– přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným),
– přípravu k výkonu zahraniční služby.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis,
c) písemnou práci v rozsahu maximálně tří stran na téma „Další rozvoj Státního okresního archivu Hradec Králové“.[14]

Bližší informace poskytne:
Hana Rajnetová
personalistka
tel. 466 799 016
e-mail: personalista.soa@ahapa.cz

Vyvěšeno 7. 1. 2019
Svěšeno 28. 1. 2019
Počet listů: 6
Počet příloh: 2/ listů příloh: 7
Spis. znak: 1.2.12.5/ S1

Mgr. Ivo Šulc
vrchní rada
ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku

Přílohy:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo představeného SokA Hradec Králové

Příloha č. 1: Žádost o jmenování na služební místo představeného
Příloha č. 2: Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[9] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[10] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[11] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[13] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[14] Celkem maximálně 5 500 znaků v úpravě podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/povinne-zverejnovane-udaje-vyberova-rizeni-na-mista/vyberove-rizeni-vedouci-hardec-kralove/