Historie a současnost archivu

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí - hlavní budova

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí vznikl při reorganizaci územní správy v roce 1960 spojením okresních archivů v Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a Žamberku a jejich poboček. Zřizovatelem okresního archivu byl okresní národní výbor, od roku 1990 okresní úřad.

Nevyhovující roztříštěnost okresního archivu do mnoha pracovišť a depozitářů, umístěných v okresním městě i do dalších míst okresu, byla částečně vyřešena účelovou adaptací starší budovy a přístavbou v Pivovarské ulici čp. 137 v Ústí nad Orlicí – Hylvátech v letech 1989-1993. Po ničivých povodních v roce 1997, kdy byl zaplaven jeden z pronajímaných depozitářů v Dlouhé Třebové, začaly být archiválie postupně ukládány rovněž do nově vybudovaného depozitáře ve víceúčelové budově areálu Integrovaného záchranného systému v Ústí nad Orlicí – Hylvátech. Stavba probíhala v letech 1998-1999. Dovybavení novými regálovými konstrukcemi bylo ukončeno v roce 2008. Poslední pronajímaný prostor byl zrušen k 31. 12. 2007. Z uvedeného je patrné, že vyřešení problémů a úložné kapacity orlickoústeckého archivu trvalo téměř 50 let.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí - hlavní budova

V roce 2002 byla zahájena rozsáhlá reorganizace a modernizace budovy a vnitřního zařízení centrály Pivovarská 137/II. Realizace byla rozvržena do několika let.

V souvislosti s reformou veřejné správy se od 1. srpna 2002 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí stal vnitřní organizační jednotkou nově vzniklé organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Zámrsku. Státní oblastní archiv v Zámrsku je veřejným archivem a správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a je přímo řízený Ministerstvem vnitra.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí:

 • kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím okresu nebo obce, státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu, právnických osob zřízených zákonem, s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv nebo Archiv bezpečnostních složek, nebo které si zřídily specializovaný archiv, u územních samosprávných celků, u organizačních složek a právnických osob, zřízených či založených územním samosprávným celkem, nebo u kterých územní samosprávný celek vykonává funkci zřizovatele, u škol a veřejných výzkumných institucí, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv,
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí - hlavní budova
 • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u zákonem stanovených původců a důvodů,
 • umožňuje za podmínek stanovených zákonem nahlížet do uložených archiválií,
 • vede příslušnou evidenci archiválií podle zákona,
 • provádí kontrolu kulturních památek, které vede ve své evidenci a které nejsou uloženy v archivech,
 • vykonává další pravomoci stanovené zákony.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí v oblasti archivní péče:

 • pečuje o archiválie převzaté od původců,
 • poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
 • plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie
 • spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie a ověřuje je,
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí - depozitář v areálu IZS
 • zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie,
 • vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,
 • provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou u něj uloženy,
 • provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
 • provádí konzervaci a restaurování archiválií,
 • plní další odborné archivní úkoly uložené zákonem.
Fotogalerie

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/historiearchivu/