Upozornění pro badatele

Studovna SOkA Ústí nad Orlicí bude 31.12.2014 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek, ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2014/12/18/upozorneni-pro-badatele-4/

Upozornění pro žadatele

Upozornění pro žadatele

Z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů upozorňujeme žadatele o vyhledání informací, o vyhotovení kopií, opisů a výpisů z archiválií, že případné žádosti musí být průkazné.

Je-li žádost zaslána písemně, musí být podepsána vlastnoručním podpisem. Žádost odeslaná v elektronické podobě e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky musí být podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žadatel může využít možnost telefonického podání nebo prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu, avšak do 5 dnů musí dodat žádost dle náležitostí uvedených v předcházejícím odstavci. Výše napsané neplatí, vyzvedne-li si odpověď žadatel osobně.

Nebude-li žádost splňovat nutné náležitosti, nebudou-li dodatečně napraveny, nebude-li řádně zaplacen případný poplatek dle ceníku služeb, archiv odpověď neodešle. Žadatel bude o postupu samozřejmě informován.

V podání fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, je-li to nutné pro vyhledávání v archiváliích i datum narození, a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2014/03/12/upozorneni-pro-zadatele/

Upozornění pro badatele

Badatelna archivu bude ve dnech 23.12. a 30.12.2013 pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/12/16/upozorneni-pro-badatele-3/

Sčítání lidu

Z důvodu plošné digitalizace není až do odvolání badatelsky přístupné sčítání lidu. Po ukončení velmi rozsáhlého a technicky náročného úkolu, předpokládaný termín 31. 12. 2014, bude sčítání lidu do roku 1910 zpřístupněno bez omezení dálkovým způsobem na internetu.

Děkujeme za pochopení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/07/19/scitani-lidu/

Knihovna archivu otevřena

V souvislosti s dokončením stavebně-technických úprav je opět otevřena archivní knihovna.

Mgr. Radim Dušek

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/01/23/knihovna-archivu-otevrena/

Upozornění pro badatele

Ze stavebně-technických důvodů je od 2.1.2013 do odvolání uzavřena archivní knihovna. Ze stavebně-technických důvodů jsou rovněž nepřístupné některé inventarizované archivní fondy. Jedná se zejména o archivy měst. Zpřístupňovány budou postupně v závislosti na úklidových pracích a současně dokončované generální inventuře.

Děkujeme za pochopení.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/12/17/upozorneni-pro-badatele-2/

Sdělení pro badatele

Ze stavebně-technických důvodů je studovna archivu do 31. 12. 2012 uzavřena.
Žádosti o vyhledávání informací jsou přijímány a kopie archiválií odesílány.
Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek

ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/11/09/sdeleni-pro-badatele/

!!! Důležité provozní upozornění !!!

Nepřehlédněte
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra vyhlásil, v souladu s § 44 písm. i) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, generální inventuru archiválií v archivech České republiky. (č. j. MV-127762-51/AS-2011) Plánovanou generální inventuru ve všech  archivech Státního oblastního archivu v Zámrsku oficiálně zahájil 2. července 2012 ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. (č. j. SOAZ-508/UO-2012)
Termín generální inventury
1. 7. 2012 – 31. 12. 2013
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí upozorňuje badatelskou veřejnost, že aktuálně kontrolovaný a jinak běžně badatelsky přístupný (inventarizovaný) archivní fond nebude možné do ukončení jeho generální inventury studovat. O aktuálním průběhu a postupu generální inventury a nepřístupnosti inventarizovaných archivních fondů bude badatelská veřejnost průběžně informována na těchto internetových stránkách a nástěnce v archivu. Samozřejmostí je případná odpověď na telefonický,  e-mailový či písemný dotaz.
Aktuálně nepřístupné inventarizované archivní fondy – do odvolání:
Archiv města Česká Třebová, ev. list NAD č. 41
Archiv města Choceň, ev. list NAD č. 42
Archiv města Jablonné nad Orlicí, ev. list NAD č. 43
Archiv města Letohrad, ev. list NAD č. 45
Archiv města Žamberk,ev. list NAD č. 48
Archiv města Ústí nad Orlicí, ev. list NAD č. 383 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/09/17/dulezite-provozni-upozorneni/