Pozvánka na výstavu

Pozvánka na unikátní výstavu Národního archivu v Praze „Mistr Jan Hus a jeho svět“ 26. – 30.6.2015. Plakát ke stažení zde: Mistr Jan Hus a jeho svět.pdf (405 Kb).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/11/pozvanka-na-vystavu/

Sčítání lidu

Předkládáme badatelské veřejnosti první část digitalizovaného sčítání lidu, které je zveřejněno dle, našemu archivu daných, technických možností a samozřejmě s povinnými identifikačními údaji v souladu s nařízením ředitele SOA v Zámrsku.

Sčítání lidu je a bude nedílnou součástí E-badatelny a jednotlivých obcí.

Badatelům děkujeme za trpělivost a pochopení, neboť rychlejší zveřejnění nebylo a není závislé na činnosti našeho archivu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/03/scitani-lidu-3/

Povinné používání ochranných rukavic

Dovolujeme si informovat badatelskou veřejnost našeho archivu, že v souladu s rozhodnutím SOA Zámrsk bude studium archiválií možné pouze s povinným používáním ochranných rukavic. Badateli budou ochranné rukavice zapůjčeny službou badatelny archivu. Po ukončení studia je badatel vrátí.
Děkujeme za pochopení a pomoc při ochraně archiválií.

Radim Dušek
ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/01/16/povinne-pouzivani-ochrannych-rukavic/

Sčítání lidu

Z důvodu narůstajících badatelských dotazů na elektronickou přístupnost sčítání lidu sdělujeme, že našemu archivu nebyly doposud elektronické údaje dodány. Jakmile je obdržíme, bude následovat jejich kontrola, kompletace a povinný popis dle platného a závazného pokynu. Předpokládáme, že sčítání lidu bude zveřejňováno postupně.

Omlouváme se, ale zarážející nedodržování smluvních vztahů nejsme schopni ovlivnit. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí nechce nadále s americkou Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracovat.
Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek
ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/01/16/scitani-lidu-2/

Upozornění pro badatele

Studovna SOkA Ústí nad Orlicí bude 31.12.2014 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek, ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2014/12/18/upozorneni-pro-badatele-4/

Upozornění pro žadatele

Upozornění pro žadatele

Z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů upozorňujeme žadatele o vyhledání informací, o vyhotovení kopií, opisů a výpisů z archiválií, že případné žádosti musí být průkazné.

Je-li žádost zaslána písemně, musí být podepsána vlastnoručním podpisem. Žádost odeslaná v elektronické podobě e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky musí být podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žadatel může využít možnost telefonického podání nebo prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu, avšak do 5 dnů musí dodat žádost dle náležitostí uvedených v předcházejícím odstavci. Výše napsané neplatí, vyzvedne-li si odpověď žadatel osobně.

Nebude-li žádost splňovat nutné náležitosti, nebudou-li dodatečně napraveny, nebude-li řádně zaplacen případný poplatek dle ceníku služeb, archiv odpověď neodešle. Žadatel bude o postupu samozřejmě informován.

V podání fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, je-li to nutné pro vyhledávání v archiváliích i datum narození, a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2014/03/12/upozorneni-pro-zadatele/

Upozornění pro badatele

Badatelna archivu bude ve dnech 23.12. a 30.12.2013 pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/12/16/upozorneni-pro-badatele-3/

Sčítání lidu

Z důvodu plošné digitalizace není až do odvolání badatelsky přístupné sčítání lidu. Po ukončení velmi rozsáhlého a technicky náročného úkolu, předpokládaný termín 31. 12. 2014, bude sčítání lidu do roku 1910 zpřístupněno bez omezení dálkovým způsobem na internetu.

Děkujeme za pochopení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/07/19/scitani-lidu/