Knihovna archivu otevřena

V souvislosti s dokončením stavebně-technických úprav je opět otevřena archivní knihovna.

Mgr. Radim Dušek

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2013/01/23/knihovna-archivu-otevrena/

Upozornění pro badatele

Ze stavebně-technických důvodů je od 2.1.2013 do odvolání uzavřena archivní knihovna. Ze stavebně-technických důvodů jsou rovněž nepřístupné některé inventarizované archivní fondy. Jedná se zejména o archivy měst. Zpřístupňovány budou postupně v závislosti na úklidových pracích a současně dokončované generální inventuře.

Děkujeme za pochopení.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/12/17/upozorneni-pro-badatele-2/

Sdělení pro badatele

Ze stavebně-technických důvodů je studovna archivu do 31. 12. 2012 uzavřena.
Žádosti o vyhledávání informací jsou přijímány a kopie archiválií odesílány.
Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek

ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/11/09/sdeleni-pro-badatele/

!!! Důležité provozní upozornění !!!

Nepřehlédněte
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra vyhlásil, v souladu s § 44 písm. i) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, generální inventuru archiválií v archivech České republiky. (č. j. MV-127762-51/AS-2011) Plánovanou generální inventuru ve všech  archivech Státního oblastního archivu v Zámrsku oficiálně zahájil 2. července 2012 ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. (č. j. SOAZ-508/UO-2012)
Termín generální inventury
1. 7. 2012 – 31. 12. 2013
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí upozorňuje badatelskou veřejnost, že aktuálně kontrolovaný a jinak běžně badatelsky přístupný (inventarizovaný) archivní fond nebude možné do ukončení jeho generální inventury studovat. O aktuálním průběhu a postupu generální inventury a nepřístupnosti inventarizovaných archivních fondů bude badatelská veřejnost průběžně informována na těchto internetových stránkách a nástěnce v archivu. Samozřejmostí je případná odpověď na telefonický,  e-mailový či písemný dotaz.
Aktuálně nepřístupné inventarizované archivní fondy – do odvolání:
Archiv města Česká Třebová, ev. list NAD č. 41
Archiv města Choceň, ev. list NAD č. 42
Archiv města Jablonné nad Orlicí, ev. list NAD č. 43
Archiv města Letohrad, ev. list NAD č. 45
Archiv města Žamberk,ev. list NAD č. 48
Archiv města Ústí nad Orlicí, ev. list NAD č. 383 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/09/17/dulezite-provozni-upozorneni/

Účastníkům odboje a odporu proti komunismu

Dne 17. listopadu 2011 nabyl účinnosti zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Zákon vychází ze zásad zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

Parlament České republiky tak vyjádřil úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí je připraven k vyhledávání požadovaných archiválií. Samozřejmostí jsou vzory žádostí, o které můžete požádat – Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.:

  • podávaná z titulu vlastní účasti v odboji a odporu proti komunismu
  • podávaná právnickou osobou
  • podávaná pozůstalou osobou z titulu účasti v odboji a odporu proti komunismu občana, který již nežije

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/08/14/ucastnikum-odboje-a-odporu-proti-komunismu/

RSS

Pro odběr novinek pomoci RSS kanálu využijte následující odkaz http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/feed/

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/07/23/rss-2/

Digitalizované archiválie

Pro prohlížení digitalizovaných archiválií využijte sekci E-badatelna

http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/06/23/1101/

Upozornění pro badatele

Z důvodu značného poškození některých částí archivních fondů okresních úřadů, týkajících se sčítání lidu, jsme nuceni využít ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a minimalizovat manipulaci s uvedenými archiváliemi. Bylo přijato následující rozhodnutí a řešení. Uvedené archiválie budou postupně digitalizovány a zpřístupňovány na internetu. Bude-li žadatel chtít nahlédnout pouze do některých čísel popisných, která se týkají jeho předků, archiv badateli předloží jednotlivá čísla popisná nejdéle do 30 dnů od žádosti v digitální podobě. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí děkuje za pochopení a maximální ohleduplnost k ochraně archivního dědictví.

(§ 38 odst. 1 písm. a) z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů: nahlížení do archiválií uložených v archivu se odepře, jestliže fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje.)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2011/05/31/upozorneni-pro-badatele/