Slovníček pojmů

Výkladový slovník spisové služby, archivnictví a administrativy

Radim Dušek, David Polák

Pomocník pro zaměstnance samosprávy a státní správy, škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení, podnikatele, zaměstnance nebo pracovníky neziskového sektoru a obecně prospěšných společností, likvidátory a správce konkursní podstaty.

Výkladový slovník spisové služby a archivnictví byl vytvořen zejména na základě terminologie zákonů, vyhlášek a metodických materiálů, které v průběhu posledních let kladou vysoké nároky nejen na státní správu a samosprávu. Úřady, především obecní úřady malých obcí, školy a školská zařízení, drobní podnikatelé, zdravotníci a samozřejmě i jiní, jsou zahlcováni zákonnými povinnostmi. Předkládaný pomocník se snaží přispět k rychlejší orientaci především v oblasti každodenní práce s dokumenty, nezapomíná ani na základy formální úpravy dokumentů.

Přejít na písmeno:

»   A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   «

» O   P   R   Ř   S   Š   T   U   V   W   X   Z   «

 

Seznam použitých právních předpisů a literatury:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn, č. 31/2004 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn, č. 176/2006 Sb.
 • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, č. 525/2004 Sb.
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn, č. 486/2004 Sb.
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, č. 243/2010 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, č. 32/2008 Sb.
 • zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 
 • vyhláška č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších  zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 
 • ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Český normalizační institut, 2002.
 • Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů. ISAAR (CPF). Vídeň : Výbor pro popisné standardy Mezinárodní archivní rady (ICA/CDS), 2004. Český překlad Praha, 2008.
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Věstník MV, 76/2009
 • Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ze dne 10. listopadu 2003, č. j. AS-1709/1-2003.
 • Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, č. j. AS-169/2-2005
 • Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností, č. j. AS-1046/2-2005
 • Metodický návod pro zpracování spisového řádu obce s rozšířenou působností, vedoucí spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby ze dne 20. května 2010, č. j. MV-52207-1/AS-2010. Vydal ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra.
 • Metodický pokyn MV ČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).
 
 • BITTNER, Ivan – BOSÁKOVÁ, Dagmar – KUNTOVÁ, Olga – MATOUŠOVÁ, Miroslava – NEZDAROVÁ, Lenka – ŠEVČÍK, Radomír – ŠTROBLÍKOVÁ, Anna. Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a. s., 2005.
 • ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Litomyšl a Praha : Ladislav Horáček – Paseka, 2002.
 • KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
 • KOL. Encyklopedický slovník. Praha : Odeon, 1993.
 • KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1996.
 • KOL. Slovník spisovného jazyka českého. d. I – VIII. Praha : Academia, 1989.
 • MADAR, Zdeněk a kol. Slovník českého práva. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a. s., 2002.
 • RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha : Libri, 2005.
 • ROUBÍK, František – HAAS, Antonín – KOLLMANN, Josef – FIALA, Zdeněk. Slovníček archivní terminologie. Ministerstvo vnitra : Archivní správa, 1954.
 • SKALA, Luděk – VÍT, Marcel. Slovníček spisové služby a archivnictví. Ústí nad Orlicí : OFTIS Ústí nad Orlicí, 2005.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/slovnicek-pojmu/