Služby veřejnosti

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí

  • poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
  • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie a ověřuje je,
  • umožňuje za podmínek zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nahlížet do uložených archiválií /viz badatelský řád a povinné informace/,
  • plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.
  • posuzuje dokumenty předkládané ve skartačním návrhu na vyřazení
 

Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí

CENÍK – služby

(Příloha č. 4 k vyhlášce č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.; Pokyn ředitele č. 2/2012 – Ceník služeb a úkonů poskytovaných SOA v Zámrsku, č. j. SOAZ-EPO/2012-753 ze dne 12.11.2012)

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

1. pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50 Kč za každou i započatou stránku
2. ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu 30 Kč za každou i započatou stránku

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list)
1.1. černobílé:
1.1.1. jednostranné A4 A3
1.1.1.1. z volných listů 5 Kč 8 Kč
1.1.1.2. z vázaných listů 7 Kč 12 Kč
1.1.2. oboustranné A4 A3
1.1.2.1. z volných listů 8 Kč 12 Kč
1.1.2.2. z vázaných listů 17 Kč 22 Kč
3. Digitální reprodukce
3.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy (skener nebo snímek digitálním fotoaparátem)
3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně 25 Kč
3.1.4. snímek předlohy formátu A3 200 Kč
3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 300 Kč
3.1.7. spojování několika vytvořených digitálních fotografií z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku 500 Kč/ 1 hod.
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20 Kč
3.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
3.2.1. snímek malých a středně velkých rozměrů 350 Kč
3.2.2. ateliérový snímek malých a středně velkých rozměrů 1 500 Kč
3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz) 25 Kč
3.4. Zpřístupňování archiválií v analogové a digitální podobě, dálkový přístup (internet) se nezpoplatňuje
3.5. Zápis dat
3.5.1. CD včetně zápisu dat 40 Kč
3.5.2. DVD včetně zápisu dat 60 Kč
Všechny nově zhotovené digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG, RAW, bez grafických úprav.

C. Potvrzování shody

1. Kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu
1.1. zpracování potvrzující doložky 50 Kč
1.2. vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě či její digitální repliky 100 Kč
2. Repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu
2.1. zpracování potvrzující doložky 50 Kč
2.2. vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie v digitální podobě 100 Kč
3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem.
Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií uložených v archivu předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši 1000 Kč

D. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

Použití reprodukcí se nezpoplatňuje, jedná-li se o účely: vědecké, odborné, nekomerční vědeckopopulární, výukové, studentské práce, stálé expozice a výstavy pořádané archivy, muzei, galeriemi, knihovnami, obcemi, městy, školami a neziskovými orgamizacemi – podmínkou je uvedení citace archiválie v textu, a to alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního fondu obsahujícího archiválii.

Příklad: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí. Archivní fond: název.

E. Filmování archiválií

Filmování archiválií se nezpoplatňuje, je však potřebné vyžádat si souhlas s filmováním a s využitím archiválií za podmínek uvedení zdroje.

F. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky

1.1.Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)
1.1.1. jednoduchá rešerše/ 1 hodina výkonu (excerpce 1-2 archivních zdrojů) 350 Kč
1.1.2. náročná rešerše/ 1 hodina výkonu (excerpce 3-5 archivních zdrojů) 500 Kč
1.1.3. náročná kombinovaná rešerše/ 1 hodina výkonu (excerpce 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů) 600 Kč
1.2. Kancelářská práce
1.2.1. 1 hodina výkonu 60 Kč
1.3. Manipulační poplatky
1.3.1. balné – zásilky v balících 30 Kč
1.3.2. balné – v obálkách do 1 kg 20 Kč
1.4. Rešerše založená na elektronické databázi 150 Kč
POZNÁMKY:
Poštovné je účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.
Platba na účet – příjmový účet č. 19-10231881/0710
Úhrada poštovní poukázkou A – Státní oblastní archiv v Zámrsku má vlastní poštovní poukázky. Na poštovní poukázce je potřebné do kolonky „zpráva pro příjemce“ uvést SOkA UO a jako variabilní symbol napsat číslo jednací, případně číslo faktury.

Osvobození od poplatku

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí může osvobodit od poplatku z důvodů stanovených:

– v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

– v zákoně č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

– k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/sluzbyverejnosti/