Často kladené dotazy

STUDIUM ARCHIVÁLIÍ

 • Mohu si předem rezervovat místo v badatelně SOA v Zámrsku pro své bádání?

Ne, rezervace míst v badatelně archivu není možná. Praxe rezervace studijních míst se neosvědčila, a tak platí pouze pravidlo, že v případě obsazení všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní. Vzhledem k postupující digitalizaci matrik a možnosti jejich stahování z internetu však zájem o studium v badatelně rapidně klesá, takže se již nestává, že by byla badatelna plně obsazena a zájemce o studium musel na místo v badatelně čekat.

 • Mohu v badatelně archivu používat vlastní digitální fotoaparát, přenosný počítač apod.?

Ano, budou-li splněny podmínky použití (přístroj nesmí rušit ostatní badatele), je možné při studiu v badatelně využívat vlastní digitální fotoaparát či přenosný počítač. Elektrická zásuvka s napětím 220 V je k dispozici u každého badatelského místa.

 • Mohu si archivní materiál objednat několik dnů předem?

Pokud znáte signaturu (zejm. u matrik), inventární číslo nebo číslo evidenční jednotky (u ostatních archiválií), je možné si archiválie ke studiu objednat předem, například vyplněním formuláře žádanka a jejím zasláním na adresu podatelna.osa@ahapa.cz, výjimečně též telefonicky (465 503 122 nebo 465 503 135). Bude-li žádost obsahovat všechny potřebné údaje, budou archiválie připraveny ke studiu na den určený badatelem. Pokud badatel nezná údaje potřebné pro objednání materiálu, bude si ho moci objednat v den návštěvy podle příslušné archivní pomůcky.

 • Pokud nebudu moci archiválie přečíst, je v badatelně k dispozici zaměstnanec archivu, který mi se čtením pomůže?

K úkolům obsluhy badatelny nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně. V tomto případě doporučujeme si příslušnou archiválii ofotit vlastním digitálním fotoaparátem nebo požádat archiv o vyhotovení fotokopie a nechat si ji přečíst či přeložit od některého z profesionálních genealogů.

 • Jaké jsou poplatky za studium v badatelně?

Studium archiválií je bezplatné, též stahování či prohlížení digitálních reprodukcí archiválií na internetu či pořízení reprodukcí archiválií vlastním digitálním fotoaparátem. Zpoplatněno dle platného ceníku je vyhotovení fotokopií a opisů archiválií pořízených pracovníky archivu.

GENEALOGIE

Jméno a příjmení hledané osoby.

Místo příslušné matriční událostí (narození, sňatku, úmrtí).

Přesné datum (nebo alespoň přibližný rozsah let) příslušné matriční události.

 • Jaké archivní fondy mohu v SOA v Zámrsku využít pro genealogické pátrání?

Sbírka matrik Východočeského kraje.

Sbírka pozemkových knih Východočeského kraje.

Velkostatky, kde jsou uloženy např. urbáře, soupisy poddaných, sirotčí rejstříky i pozemkové knihy.

 • Jakým písmem a jazykem jsou psány matriční knihy?

Matriky jsou psány češtinou, latinou a němčinou. Nejčastěji novogotickou kurzívou (kurentem) pro češtinu do poloviny 19. století a pro němčinu do II. světové války. Humanistickým písmem (latinkou) pro češtinu od poloviny 19. století a latinu. Blíže viz http://www.genea.cz/informace/rady-do-zacatku/pismo/.

 • Vím-li datum a místo matriční události, mohu archiv požádat o fotokopii nebo opis příslušného matričního zápisu a jak probíhá vyřízení mé žádosti?

Ano, pokud znáte přesné datum a místo žádané matriční události, archiv vám může vyhotovit fotokopii matričního zápisu nebo jeho opis. O fotokopii nebo opis lze zažádat na příslušných formulářích (viz sekce Badatelna – Ke stažení) nebo prostřednictvím dopisu nebo e-mailu, kde je nutné uvést přesné datum a místo žádané matriční události. Poté, co archiv obdrží žádost o fotokopii nebo opis se všemi nutnými údaji, je tato předána k vyřízení. Po vyhotovení fotokopie nebo opisu je žadatel písemně vyrozuměn a je mu zaslána faktura. Po uhrazení faktury je žadateli zaslána fotokopie nebo opis žádaného matričního zápisu. Pokud žadatel preferuje osobní vyzvednutí, je fotokopie nebo opis po vyhotovení uložena na sekretariátu SOA v Zámrsku k vyzvednutí a zaplacení v hotovosti. Vyřízení žádosti od jejího podání k zaslání faktury trvá obvykle dva týdny.

 • Jak probíhá vyřízení žádosti o duplikát rodného listu?

Potřebujete-li, například pro úřední potřeby, duplikát rodného, oddacího nebo úmrtího listu příslušné osoby, je možné o něj zažádat SOA v Zámrsku, pokud je příslušná matrika již uložena zde. V žádosti je třeba uvést přesné datum a místo příslušné matriční události. Po vyhotovení podkladů k vystavení rodného, oddacího nebo úmrtího listu jsou tyto odeslány na příslušný městský nebo obecní úřad, který duplikát matričního dokladu vystaví. Žadatel je pak tímto úřadem kontaktován.

 • Pokud neznám přesné datum a místo příslušné matriční události, provede archiv na moji žádost matriční pátrání?

Ne, Státní oblastní archiv v Zámrsku matriční pátrání z provozních důvodů neprovádí (viz čl. 9, odst. 3 Badatelského řádu). Pokud žadatel nezná příslušná data, může si je dohledat osobně v badatelně archivu nebo se obrátit na některého z profesionálních genealogů. Je možné též vyčkat na digitalizaci příslušných matričních knih a jejich umístění na internet.

 • Mohu si v badatelně archivu vypůjčit některou z rodopisných příruček?

Ano, v příruční knihovně badatelny SOA v Zámrsku je vám prezenčně k dispozici celá řada genealogických příruček, slovníků, tabulek starého písma, místopisů apod.

 • Jak postupuje digitalizace matrik ve vašem archivu?

O aktuálním postupu digitalizace je badatelská veřejnost informována na internetových stránkách archivu v sekci Matriky.

 • Jak si mohu prohlížet již digitalizované matriční knihy SOA v Zámrsku na internetu?

V Inventárním seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje je na posledním řádku opraveného popisu jednotlivých matrik uveden webový odkaz, po jehož odkliknutí se uživateli nabídne možnost stažení (uložení) souboru ZIP, v němž jsou zabaleny reprodukce všech popsaných listů příslušné matriky ve formátu JPG. Po rozbalení souboru ZIP ve Vašem PC si můžete jednotlivé obrázky prohlížet v programu, který běžně užíváte. Pro stahování souborů je samozřejmě vhodné rychlejší a stabilnější připojení k internetu, pro komfortnější prohlížení velký monitor. Stahovat není možné matriky, u nichž dosud neprošla lhůta, daná zákonem o matrikách (100 let u narozených, 75 let u oddaných a zemřelých).

DOLOŽENÍ DÉLKY ZAMĚSTNÁNÍ K VYMĚŘENÍ DŮCHODU

 • Pro řádné vyměření důchodu mi chybí doložit některá dřívější zaměstnání. Příslušným úřadem jsem byl odkázán na váš archiv. Co mám udělat?

V tomto případě doporučujeme na naši adresu podat písemnou žádost (možno také e-mailem na adresu podatelna.osa@ahapa.cz), v které žadatel uvede:

 1. své jméno, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
 2. svoji adresu a telefonický nebo e-mailový kontakt,
 3. účel žádosti,
 4. časové rozpětí, kdy u příslušného zaměstnavatele pracoval,
 5. název organizace, u které v příslušných letech pracoval.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/casto-kladene-dotazy/