Legislativa

Tato stránka již není aktuální. Stránky Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové naleznete zde.

 


Přehled platné archivní legislativy
 1. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 2. Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
 3. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 4. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, Věstník Ministerstva vnitra č. 64/2012
 5. Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek
 6. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů
 8. Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, včetně dodatku k přípustným formátům ISDS www.datoveschranky.info/clanek/243
 9. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky
 12. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/legislativa/