Menu Zavřeno

Whistleblowing

Informace poskytované Státním oblastním archivem v Hradci Králové (dále též „archiv“) v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu
Oznámení lze příslušné osobě podat:
a) ústně v budově sídla Archivu, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. 209,
b) do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna před vchodem do sídla archivu na adrese Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové, a označena jako „Schránka důvěry“,
c) písemně na adresu Státního oblastního archivu v Hradci Králové, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové, s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – pouze do rukou příslušné osoby“,
d) telefonicky na telefonním čísle 603 319 323 nebo 731 208 784,
e) elektronicky na e-mailovou adresu: prosetrovatel.soa@ahapa.cz, nebo
f) prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“), který je přístupný na internetových stránkách ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/.

2. Příslušné osoby pověřené přijímat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů:
JUDr. Petr Severin, právník archivu.
Mgr. Jitka Rychlíková, kancléřka archivu.

3. Archiv jako povinný subjekt přijímá oznámení, které splňuje znaky podle § 2 odst. 1 zákona, od oznamovatele, který, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti uvedené v § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona.