Menu Zavřeno

Hledám předky a příbuzné

1. Základní informace
Informace o konkrétním předkovi nebo rodině není v archivu soustředěna do jedné složky nebo jedné databáze, v níž badatel ihned najde vše potřebné (viz životní situaci Chci bádat v archiváliích). Genealogie (rodopis) naopak vyžaduje značné množství času v řádech měsíců a let.
Základní údaje, jako je narození, sňatek a úmrtí, obsahují matriky, ostatní informace jsou roztroušeny v různých archivech a v různých archivních fondech a sbírkách podle toho, kdy, kde a jaké druhy záznamů o osobě vznikaly (školní docházka, povolání, živnost, vojenská služba, členství ve spolku, stavba domu, vlastnictví nemovitostí, veřejné působení atd.). Je třeba počítat také s tím, že do archivu dokumenty z úřadů přicházejí až po nějaké době od vyřízení (matriky po mnoha desítkách let) a vesměs nejsou ihned přístupné. Řada dokumentů se také do dnešních dnů nedochovala.
Kvůli ochraně osobních údajů je v zákonem stanovených případech vyžadováno prokázání příbuzenského vztahu k osobám dohledávaným v archiváliích.
Informace o osobě žadatele a o osobě jemu blízké poskytuje za zákonem stanovených podmínek ministerstvo vnitra. Viz stránky ministerstva vnitra k výdaji údajů z evidence obyvatel.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Pokud tomu zákonná omezení nebrání, předložíme požadovanou archiválii.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nevyhotovujeme rodokmeny (genealogické vývody) a neprovádíme komplexnější dohledávání předků formou archivní řešerše.
Neposkytujeme informace o příbuzných, které podléhají ochraně osobních údajů, ani tyto příbuzné nedohledáváme.
Za badatele archiválie v badatelně nečteme ani nepřekládáme texty z cizích a do cizích jazyků.
Nemůžeme doporučovat profesionální genealogy, kteří sestavují rodokmeny za úplatu.

4. Jak postupovat?
Shromážděte si všechny dostupné rodinné dokumenty.
Prostudujte si literaturu o občanské genealogii a odborné webové stránky o genealogii. Získáte tak informace o organizaci archivů, možnostech využití různých archivních fondů pro rodopisné pátrání. Najdete vysvětlení základních archivních pojmů, příklady matričního pátrání a návod, jak zpracovat získané informace.
Můžete navštívit kurzy pro začínající genealogy.
Pátrání se obvykle zahajuje v matrikách (viz životní situaci Matriky).

5. Na koho se obrátit?
Matriky narození, sňatků a úmrtí jsou většinou přístupné v digitální podobě na webových stránkách archivů.
Další informace je třeba hledat v příslušných archivech (viz životní situaci Chci bádat v archiváliích).
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti a typu původce – viz Kontakty. Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář Hledám předky