Menu Zavřeno

Potvrzení o zaměstnání

1. Základní informace
Zaměstnanecká (pracovněprávní) agenda ve většině případů nemá trvalou dokumentační hodnotu, není tedy vybírána za archiválie a ve státních archivech se až na naprosté výjimky neukládá. Pokud potřebné údaje k vyměření důchodu občan ani územně příslušná správa sociálního zabezpečení nemají k dispozici, je třeba se obrátit na zaměstnavatele, případně jeho nástupce, likvidátora nebo komerční spisovnu, na něž přechází v případě zániku původního zaměstnavatele povinnost zajistit uchování dokumentů po dobu skartačních lhůt. Je však třeba si uvědomit, že mzdové listy mají povinnou skartační lhůtu 45 let a po uplynutí této doby mohou být skartovány. Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) pak mají skartační lhůtu pouze 3 roky, nicméně je povinností zaměstnavatele odesílat za své zaměstnance ELDP na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zaměstnanec by měl jeden stejnopis ELDP obdržet na konci každého kalendářního roku, popřípadě k datu ukončení svého pracovního poměru.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Poskytujeme zdarma informace o místě uložení dokumentů nearchivní povahy jednotlivých původců, pokud máme od zaměstnavatelů, jejich nástupců, likvidátorů nebo komerčních spisoven tyto informace k dispozici.
Pokud tomu zákonná omezení nebrání, předložíme požadovanou archiválii.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme zaručit ani garantovat přesnost a aktuálnost předávaných kontaktních údajů na původce nebo jejich právní nástupce.
Nemůžeme upravovat ani doplňovat originální dokumenty, ani vystavovat nové doklady. Dokumentaci předkládáme tak, jak se dochovala od původce.

4. Jak postupovat?
Na archiv se obracejte, až když ostatní možnosti selžou.
Pro dohledání jsou podstatné tyto údaje: název a sídlo zaměstnavatele (okres, obec), časové určení zaměstnání, jméno a příjmení v době zaměstnání, pracovní pozice.

5. Na koho se obrátit?
Správa sociálního zabezpečení.
Zaměstnavatel, případně jeho nástupce nebo likvidátor.
Komerční spisovna, do níž byly uloženy dokumenty (zaniklého) zaměstnavatele.
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.
V případě podniků to je Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Archivní oddělení Hradec Králové, Balbínova 821/8, Hradec Králové 3, 500 03, tel.: 491 461 751, e-mail: podatelna.oam@ahapa.cz.
Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář Potvrzení o zaměstnání