Menu Zavřeno

Použití úvodu nebo jiné části archivní pomůcky

1. Základní informace
Archivní pomůcky jsou seznamy archiválií (například manipulační seznamy, inventáře, katalogy) vyhotovované podle příslušných metodik obvykle pro jeden archivní soubor nebo jeho část. Tyto pomůcky slouží mimo jiné badatelům k vyhledávání a objednávání archiválií. Citace a zveřejňování pomůcek nebo jejich částí by mělo probíhat v souladu s příslušnými předpisy.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme s přesnou citací archivní pomůcky a konkrétní archiválie.
Pokud to bude možné, udělíme souhlas s publikováním archivní pomůcky nebo její části.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Některé údaje z archivních pomůcek nelze zpřístupňovat z důvodu ochrany osobních údajů, autorských a jiných práv.

4. Jak postupovat?
Pečlivě si zaznamenat zdroj informace.
Pro citaci a zpětné dohledání jsou podstatné tyto údaje: název a sídlo archivu, název archivního souboru (fondu nebo sbírky), identifikační údaje archiválie (inventární číslo, referenční označení, signatura, případně i ukládací číslo, číslo kartonu apod.). U archivní pomůcky se zaznamenávají autoři, název, rok vydání, druh a číslo archivní pomůcky.
Příklady citace fondu, sbírky a  archivní pomůcky:
– Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Lidová škola hospodářská Dobřenice, inventární číslo 1.
– Státní okresní archiv Pardubice, fond Wanka Jan, referenční označení 5/1/1//9/1.
– Státní oblastní archiv v Zámrsku, Sbírka matrik Východočeského kraje, signatura M16-8998.
– Státní oblastní archiv v Zámrsku, Dubová Z. – Kuba J. – Novotný M.: Sbírka matrik východočeského kraje 1587 – 1949. Prozatímní inventární seznam, 2007, evidenční číslo 8700.
Se žádostí o svolení s publikováním se obrátit na příslušný archiv.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.