Menu Zavřeno

Potvrzení o školní docházce, hledání spolužáků

1. Základní informace
Dokumentace školní docházky, prospěchu a závěrečných zkoušek je pro účely potvrzení uchovávána na školách řádově desítky let. Do archivu se tedy dostává s velkým časovým odstupem od svého vzniku nebo při zániku školy. Fondy mateřských, základních, středních škol a učilišť jsou ukládány v okresních archivech podle sídla školy. V oblastních archivních odděleních v Zámrsku a Hradci Králové je uloženo jen několik málo jiných typů škol (například v Zámrsku je uložen fond Univerzity Pardubice). Univerzita v Hradci Králové má svůj vlastní akreditovaný archiv.
Vysvědčení nejsou součástí školních fondů (jde vlastně o výpisy z dokumentace) a do archivu jsou předávána jen zcela výjimečně. Potvrzení je tedy archivem většinou vystavováno formou výpisu nebo kopie z příslušné dokumentace (třídní výkazy a katalogy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách apod.). Pokud se na požadavek badatele vztahuje vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (například pro vydání živnostenského listu), archiv zhotovuje kopie záznamů, na jejichž základě příslušná škola vystavuje opis vysvědčení.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Pokud tomu zákonná omezení nebrání, předložíme požadovanou archiválii.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Školní dokumentace obsahuje řadu osobních a vysoce citlivých údajů, proto není vždy možné zpřístupnit všechny údaje, zvláště pak u žijících osob (viz životní situaci Chci bádat v archiváliích).
Nemůžeme upravovat ani doplňovat originální dokumenty, ani vystavovat nové doklady. Dokumentaci předkládáme tak, jak se dochovala od původce.

4. Jak postupovat?
Obraťte se vždy nejprve na příslušnou školu nebo její nástupnickou organizaci. Až v případě neúspěchu na příslušný archiv.
Pro dohledání jsou podstatné tyto údaje: název a sídlo školy (okres, obec), časové určení studia nebo závěrečné zkoušky, jméno a příjmení v době studia, obor studia.

5. Na koho se obrátit?
Na školu, kterou jste navštěvovali. Informace o nedávno zrušených nebo sloučených školách by měl podat příslušný městský nebo obecní úřad, v případě středních škol odbory školství příslušného krajského úřadu.
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.
Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář Potvrzení o školní docházce