Menu Zavřeno

Stavební dokumentace

1. Základní informace
Stavební dokumentace je v první řadě vyřizována a ukládána u stavebních úřadů po dobu stanovenou zákonem, resp. po dobu trvání stavby. Stavební záležitosti též tvořily a tvoří součást agendy dalších úřadů (katastrálních, vodohospodářských, krajských, okresních, obecních, památkových ad.). Archiv přejímá stavební dokumentaci obvykle s velkým časovým odstupem od jejího vzniku a navíc provádí výběr podle hodnoty dané dokumentace či stavby, nepřejímá tedy vše.
Dokumentace je v archivu ukládána podle původců, tj. v archivních fondech úřadů, které stavební agendu řešily, nebo kterým byla zasílána na vědomí, případně ve fondech investorů. Není možné najít vše k jedné stavbě v jedné složce.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Pokud tomu zákonná omezení nebrání, předložíme požadovanou archiválii.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme upravovat ani doplňovat originální dokumenty, ani vystavovat nové doklady. Dokumentaci předkládáme tak, jak se dochovala od původce.

4. Jak postupovat?
Obraťte se vždy nejprve na příslušný stavební nebo katastrální úřad. Až v případě neúspěchu na příslušný archiv.
Dokumenty ke stavbám jsou v archivech řazeny podle různých kritérií, ne však důsledně podle míst, majitelů, čísel popisných nebo čísel parcel. Pro dohledání jsou nicméně podstatné tyto údaje: lokalita stavby (okres, obec, katastrální území), časové určení stavby, typ stavby, číslo popisné nebo evidenční číslo, číslo parcely u pozemků. Pomoci může též jméno investora, jména majitelů a další informace (například, že v objektu se nacházela nějaká provozovna).

5. Na koho se obrátit?
Stavební úřad, katastrální úřad, obecní úřad.
Památkový úřad, případně jiné specializované instituce (Národní technické muzeum), pokud se jedná o památkově chráněnou stavbu.
Centrální archivy, pokud se jedná o stavby spadající pod celostátní organizace, například armádní stavby, železnice, věznice, dálnice atp.
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.
Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář pro:

fyzické osoby,

podnikající fyzické osoby,

právnické osoby.