Menu Zavřeno

Doklady o vlastnictví nemovitosti

1. Základní informace
Pro evidenci nemovitostí slouží primárně katastr nemovitostí spravovaný příslušnými katastrálními úřady.
Záležitosti vlastnictví přitom tvořily a tvoří součást agendy mnoha dalších úřadů (vodohospodářských, okresních, obecních, vrchnostenských, dále pak soudů, soukromých notářů, státních notářství, berní správy ad.). Archiváliemi k vlastnictví nemovitosti jsou například pozemkové knihy (novodobé pozemkové knihy založené po roce 1880 jsou dosud uloženy na katastrálních úřadech) a k nim vedené sbírky listin, dědické spisy, přihlášky majetku, notářské zápisy, kupní smlouvy, agenda schvalování smluv převodu nemovitostí, dokumentace k pozemkovým reformám, národní správě a konfiskacím, dokumenty tvořící součást stavebních spisů aj. Škála archivních fondů, v nichž se mohou příslušné dokumenty nacházet, je tedy velmi široká, přičemž dokumentace je v archivu ukládána podle původců, tj. v archivních fondech úřadů, které agendu vlastnictví řešily, případně ve fondech majitelů (viz výše a dále pak životní situaci Chci bádat v archiváliích). Proto není možné najít vše k jedné nemovitosti v jedné složce.
Archiv navíc přejímá dokumentaci k vlastnictví obvykle velmi rozptýlenou a s velkým časovým odstupem od jejího vzniku a provádí výběr podle hodnoty dané dokumentace či nemovitosti nebo významu vlastníka, nepřebírá tedy vše.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Pokud tomu zákonná omezení nebrání, předložíme požadovanou archiválii.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme upravovat ani doplňovat originální dokumenty, ani vystavovat nové doklady. Dokumentaci předkládáme tak, jak se dochovala od původce.

4. Jak postupovat?
Obraťte se vždy nejprve na příslušný katastrální nebo stavební úřad. Až v případě neúspěchu na příslušný archiv.
Dokumenty k nemovitostem jsou v archivech řazeny podle různých kritérií, ne však důsledně podle míst, majitelů, čísel popisných nebo čísel parcel. Pro dohledání jsou podstatné tyto údaje: lokalita nemovitosti (okres, obec, katastrální území, parcela), časové určení dohledávání vlastnictví, typ nemovitosti, číslo popisné, evidenční, parcelní. Pomoci mohou též jména majitelů a další informace (například, že s nemovitostí souvisela nějaká provozovna nebo činnost). Pro snadnější vyhledávání v archivu dále doporučujeme předložit výpis z pozemkové knihy pro konkrétní nemovitost (vystavuje příslušný katastrální úřad).

5. Na koho se obrátit?
Katastrální úřad, stavební úřad, obecní úřad.
Okresní soud.
Památkový úřad, případně jiné specializované instituce, pokud se jedná o chráněnou lokalitu.
Centrální archivy, pokud se jedná o nemovitosti spadající pod celostátní organizace.
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.
Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář pro:

fyzické osoby,

podnikající fyzické osoby,

právnické osoby.