Menu Zavřeno

Restaurování a konzervování dokumentů archivem

1. Základní informace
Náš archiv disponuje několika konzervátorskými pracovišti, která zajišťují péči výhradně jen o archiválie uložené v archivu. V rámci odborných studentských praxí spolupracujeme s litomyšlskou Fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Pro původce a vlastníky, kteří spadají do péče archivu, zdarma poskytujeme konzultace ke stavu archiválií a k technickým opatřením zajišťujícím vhodné podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách.
Zdarma posuzujeme stav archiválií před výpůjčkou externím subjektům.
Původcům v péči archivu zdarma poskytujeme konzultace v případě poškození dokumentů živelními pohromami.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Neposuzujeme stav archiválií pro původce a vlastníky, kteří nespadají do péče archivu.
Neprovádíme restaurátorské a konzervátorské zásahy pro jiné subjekty, a to ani pro původce, kteří jsou v péči archivu.
Nemůžeme doporučovat soukromé restaurátorské a konzervátorské firmy.
Nezhotovujeme faksimile archiválií.

4. Jak postupovat?
V případě nejistoty ohledně stavu dokumentů a spisovny se obrátit na archiv.
V případě poškození dokumentů živelní pohromou se na archiv obrátit ihned.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti, resp. podle příslušnosti k péči o původce – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.